URRGB

Blog Udruzenja racunovodja i revizora grada Beograda – Propisi RS

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO

PRAVILNIK O USLOVIMA, NACINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA DJUBRIVO

(“Sl. glasnik RS”, br. 40/2014, 57/2014, 9/2016 i 8/2017)

Član 1

Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo.

Đubrivo, u smislu ovog pravilnika jeste svako sredstvo za ishranu bilja koje je stavljeno u promet u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje oblast ishrane bilja.

Član 2

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ima pravo na korišćenje regresa za đubrivo ako, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine kupi đubrivo za radove u poljoprivredi.

Licu iz stava 1. ovog člana odobrava se regres za đubrivo u visini od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva, a najviše 2.000 dinara po hektaru.

Član 3

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava), u periodu od 3. maja do 30. septembra tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo u _______ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase.

Ako se iz fiskalnog isečka iz stava 2. ovog člana ne mogu utvrditi svi podaci neophodni za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, uz fiskalni isečak podnosi se i original račun.

Prilikom prijema zahteva iz stava 1. ovog člana Uprava upisuje na oba primerka zahteva naziv filijale Uprave, broj, datum i vreme prijema zahteva, kao i broj primljenih fiskalnih isečaka, overava ih potpisom i jedan primerak zahteva vraća podnosiocu zahteva kao dokaz da je zahtev primljen.

Član 4

Uprava upoređuje podatke iz zahteva iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika i podatke iz priloženih dokaza iz člana 3. st. 2. i 3. ovog pravilnika sa podacima o prijavljenim površinama i zasejanim, odnosno zasađenim površinama, utvrđuje da li su ispunjeni uslovi propisani zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava po osnovu regresiranja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva.

Član 5

Uprava dostavlja podatke o isplaćenom iznosu sredstava ostvarenih po osnovu prava na korišćenje regresa za đubrivo ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede radi upisivanja u Registar podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

(“Sl. glasnik RS”, br. 8/2017)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac zahteva mozete pronaci OVDE >>>

Advertisements