URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

PRAVILNIK O USLOVIMA I NACINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOCARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

(“Sl. glasnik RS”, br. 36/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov (u daljem tekstu: podsticaj), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Član 2

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaj ostvaruje za oteljene krave, jednom u toku godine za isto grlo, na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Član 3

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku godinu od 15. aprila do 30. septembra tekuće kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta tekuće kalendarske godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Uprava utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 5

Izuzetno u 2017. godini lica iz člana 2. ovog pravilnika mogu da ostvare pravo na podsticaj, ako su krave oteljene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izgled Obrasca:

ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV ZA ________ GODINU

* Obrazac popuniti čitko – štampanim slovima

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva/ Poslovno ime pravnog lica / Poslovno ime preduzetnika
JMBG / Matični broj
Adresa (opština, mesto. ulica i broj)
Broj telefona

 

Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)

Identifikacioni broj gazdinstva (HID)

II. Obračun podsticaja za krave za uzgoj teladi za tov

Broj grla

Iznos podsticaja po kravi (din)

Iznos obračunatog podsticaja (1×2)

1

2

3

III. Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su grla za koja se podnosi zahtev za podsticaj za krave za uzgoj teladi za tov u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva, da pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa na mom poljoprivrednom gazdinstvu, te da za ista nije u _____ godini ostvarivano pravo na podsticaj za krave za uzgoj teladi za tov.

Mesto i datum:

Fizičko lice/preduzetnik – podnosilac zahteva

______

______

Pravno lice – podnosilac zahteva

______

Potpis odgovornog lica

M.P.

______

Advertisements