URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

Pravilnik o uslovima dodeljivanja i načinu korišćenja i razduživanja dozvola za vanlinijski prevoz putnika

(“Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi dodeljivanja dozvola za vanlinijski prevoz putnika domaćim prevoznicima i način korišćenja i razduživanja dozvola za vanlinijski prevoz koje su razmenjene sa nadležnim organom države preko čije teritorije se obavlja prevoz (u daljem tekstu: nadležni organ druge države).

Uslovi dodeljivanja dozvola za vanlinijski prevoz

Član 2.

Dozvole za vanlinijski prevoz koje su razmenjene sa nadležnim organom druge države, dodeljuju se pod uslovom da:

1) zahtev domaćeg prevoznika, odnosno lica koje vrši prevoz za sopstvene potrebe sadrži podatke o: vrsti vanlinijskog prevoza koji je planiran, državi odredišta i državama tranzita, broju zahtevanih stranih dozvola, kao i o tome da li se strana dozvola zahteva radi obavljanja javnog vanlinijskog prevoza ili prevoza za sopstvene potrebe;

2) podnosilac zahteva poseduje licencu za međunarodni linijski prevoz putnika ili licencu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika ili rešenje o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe;

3) podnosilac zahteva ispunjava uslove iz odluke o maksimalnom broju dozvola koje prevoznik može imati kod sebe u skladu sa brojem nedodeljenih dozvola, brojem autobusa koji su uneti u rešenje o izdavanju licence za prevoz, odnosno u rešenje o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše prevoz za sopstvene potrebe;

4) broj nepravilno korišćenih dozvola podnosioca zahteva u skladu sa članom 4. stav 4. ovog pravilnika nije veći od maksimalnog broja dozvola iz tačke 3) ovog stava;

5) u trenutku podnošenja zahteva nije na snazi rešenje o zabrani dodeljivanja stranih dozvola podnosiocu zahteva;

6) u trenutku podnošenja zahteva nije na snazi administrativna mera zabrane obavljanja međunarodnog vanlinijskog prevoza u trajanju od 30 dana do šest meseci, na teritoriji države na kojoj je domaći prevoznik obavljao prevoz u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim sporazumom;

7) u trenutku podnošenja zahteva nije na snazi mera zabrane obavljanja prevoza putnika, koju je nadležni organ države za koju se zahteva dozvola izrekao podnosiocu zahteva;

8) ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspolaže stranom dozvolom, a u slučaju prevoza za sopstvene potrebe – pod uslovom da je strana dozvola raspoloživa u okviru izdvojenog kontingenta stranih dozvola od najviše 3% od ukupnog broja razmenjenih dozvola.

Način korišćenja dozvola za vanlinijski prevoz

Član 3.

Dozvolu za vanlinijski prevoz koja je razmenjena sa nadležnim organom druge države (u daljem tekstu: strana dozvola), domaći prevoznik, odnosno domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe (u daljem tekstu: lice koje vrši prevoz za sopstvene potrebe) koristi za obavljanje one vrste međunarodnog vanlinijskog prevoza putnika koja je navedena u stranoj dozvoli, na teritoriji te države.

Domaći prevoznik, odnosno lice koje vrši prevoz za sopstvene potrebe:

1) stranu dozvolu koristi u skladu sa njenom namenom;

2) stranu dozvolu koristi u skladu sa propisima koji važe na teritoriji države koja je izdala dozvolu, a naročito u skladu sa uslovima navedenim u stranoj dozvoli;

3) stranu dozvolu koristi u skladu sa propisima koji uređuju oblast prevoza putnika u drumskom saobraćaju u Republici Srbiji;

4) unosi tačne podatke u stranu dozvolu;

5) stranu dozvolu overava pečatom pre polaska autobusa iz polazišta;

6) sa pažnjom dobrog privrednika čuva dozvolu od gubitka ili uništenja;

7) u obavljanju prevoza na osnovu strane dozvole koristi samo autobuse za koje poseduje izvod licence, odnosno potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe;

8) obavlja najviše onoliko vožnji koliko je predviđeno stranom dozvolom.

Način razduživanja stranih dozvola

Član 4.

Domaći prevoznik, odnosno lice koje vrši prevoz za sopstvene potrebe razdužuje svaku stranu dozvolu koja mu je dodeljena, tako što je vraća Ministarstvu nakon završetka poslednje vožnje i povratka autobusa u Republiku Srbiju, a najkasnije u skladu sa rokom za razduženje strane dozvole određenim u odluci iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika.

Uz stranu dozvolu koju razdužuje domaći prevoznik, odnosno lice koje vrši prevoz za sopstvene potrebe, prilaže se fotokopija putnog lista na osnovu koga je obavljen prevoz, a u slučaju potrebe, dostavlja se na uvid i original putnog lista, kao i druga dokumentacija iz koje se može utvrditi da li je dozvola korišćena na propisan način.

Ukoliko je strana dozvola korišćena na način propisan u članu 3. ovog pravilnika i vraćena na način propisan u st. 1. i 2. ovog člana, razdužuje se kao pravilno korišćena.

Ukoliko strana dozvola nije korišćena na način propisan u članu 3. ovog pravilnika i nije vraćena na način propisan u st. 1. i 2. ovog člana, ili ukoliko domaći prevoznik, odnosno lice koje vrši prevoz za sopstvene potrebe obavesti Ministarstvo o gubitku strane dozvole, ta dozvola razdužuje se kao nepravilno korišćena i o tome se obaveštava domaći prevoznik, odnosno lice koje vrši prevoz za sopstvene potrebe.

Stupanje na snagu

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Advertisements