URRGB

Blog Udruzenja racunovodja i revizora grada Beograda – Propisi RS

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PONUĐAČA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUĐAČA

PRAVILNIK O SADRZINI REGISTRA PONUDJACA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUDJACA

(“Sl. glasnik RS”, br. 75/2013)

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina Registra ponuđača (u daljem tekstu: Registar) i dokumentacija koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača.

Subjekti registracije

Član 2

Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se, u skladu sa zakonom, registruju preduzetnici i pravna lica (u daljem tekstu: ponuđači) koji ispunjavaju uslove za upis u Registar.

Predmet registracije

Član 3

U Registar se registruje upis ponuđača, promena podataka o ponuđačima i brisanje ponuđača i zabeležbe podataka o ponuđačima koje su od značaja za pravni promet.

U Registru se registruje i datum registracije ponuđača, odnosno datum promene podataka o ponuđaču i datum brisanja ponuđača.

Podaci u registru

Član 4

Registar sadrži zakonom propisane podatke o ponuđaču i to:

1) matični/registarski broj;

2) poreski identifikacioni broj;

3) poslovno ime i adresa sedišta;

4) lično ime i JMBG, odnosno broj pasoša i zemlja izdavanja, ime zakonskog zastupnika ponuđača ako je zakonski zastupnik fizičko lice, poslovno ime i matični broj zakonskog zastupnika ponuđača ako je zastupnik pravno lice.

Sastavni deo Registra

Član 5

Pored podataka iz člana 4. ovog pravilnika, Registar sadrži i dokumente na osnovu kojih je izvršena registracija.

II REGISTRACIONE PRIJAVE

Registraciona prijava upisa ponuđača

Član 6

Uz registracionu prijavu upisa ponuđača (u daljem tekstu: prijava), prilaže se:

1) izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa;

2) dokaz o matičnom broju;

3) potvrda o poreskom identifikacionom broju;

4) uverenje iz kaznene evidencije da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita i krivično delo prevare;

5) potvrda privrednog suda da ponuđaču – pravnom licu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

6) potvrda prekršajnog suda da ponuđaču nije izrečena mera zabrane vršenja delatnosti;

7) potvrda nadležnog poreskog organa da je ponuđač izmirio dospele obaveze javnih prihoda (porezi i doprinosi);

8) potvrda nadležnog poreskog organa lokalne samouprave da je ponuđač izmirio dospele obaveze javnih prihoda.

Ako se pravno lice nalazi u postupku privatizacije, umesto dokaza iz stava 1. tač. 7) i 8) ovog člana, pravno lice prilaže potvrdu Agencije za privatizaciju da se nalazi u postupku privatizacije.

Uz prijavu podnosi se i dokaz o uplati propisane naknade, u skladu sa zakonom.

Registraciona prijava promene registrovanih podataka o ponuđaču

Član 7

Uz registracionu prijavu promene registrovanih podataka o ponuđaču koji nije upisan u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre, prilaže se dokumentacija koja predstavlja osnov za nastalu promenu.

Promena podataka iz člana 4. tač. 1)-3) ovog pravilnika o ponuđaču koji je upisan u Registar koji vodi Agencija za privredne registre vrši se automatski preuzimanjem podataka od nadležnog registra.

Uz prijavu promene zakonskog zastupnika ponuđača (član 4. tačka 4) ovog pravilnika) prilaže se i uverenje iz kaznene evidencije za zakonskog zastupnika iz člana 6. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika.

Uz registracione prijave iz st. 1 i 3. ovog člana podnosi se i dokaz o uplati propisane naknade, u skladu sa zakonom.

Registraciona prijava brisanja ponuđača

Član 8

Brisanje ponuđača iz Registra na osnovu zahteva ponuđača vrši se na osnovu prijave brisanja iz registra.

Brisanje ponuđača iz Registra koji je upisan u registar koji vodi Agencija za privredne registre vrši se automatski preuzimanjem podataka od nadležnog registra.

Brisanje ponuđača iz Registra po službenoj dužnosti vrši se na osnovu dostavljanja dokaza od strane nadležnog organa da ponuđač više ne ispunjava uslove iz dokumentacije propisane članom 6. stav 1. tač. 4)-8) i članom 6. stav 2. ovog pravilnika.

Uz registracione prijave iz st. 1, 2. i 3. ovog člana podnosi se i dokaz o uplati propisane naknade, u skladu sa zakonom.

Registraciona prijava ponovnog upisa ponuđača u Registar

Član 9

Uz registracionu prijavu ponovnog upisa ponuđača u Registar prilaže se dokumentacija iz člana 6. ovog pravilnika, kao i dokaz o uplati propisane naknade, u skladu sa zakonom.

Registraciona prijava zabeležbe

Član 10

Uz prijavu činjenica od značaja za pravni promet radi registracije i objave preko internet strane Agencije za privredne registre, prilaže se dokumentacija kojom se te činjenice utvrđuju, kao i dokaz o uplati propisane naknade, u skladu sa zakonom.

III ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje 1. septembra 2013. godine.

Advertisements