URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

PRAVILNIK O PUTNOM LISTU ZA MEĐUNARODNI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA

PRAVILNIK O PUTNOM LISTU ZA MEDJUNARODNI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA

(“Sl. glasnik RS”, br. 19/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se izgled i sadržina knjige putnih listova, izgled i sadržina obrasca putnog lista, kao i način popunjavanja putnog lista za međunarodni vanlinijski prevoz putnika autobusima u drumskom saobraćaju.

Član 2

Na prednjoj strani korica knjige putnih listova nalaze se:

1) oznaka Republike Srbije;

2) naziv organa koji izdaje knjigu putnih listova;

3) broj knjige putnih listova;

4) poslovno ime i adresa sedišta prevoznika;

5) mesto i datum izdavanja knjige;

6) potpis ovlašćenog lica;

7) pečat nadležnog organa.

Na poleđini korica knjige putnih listova nalaze se važne napomene u vezi sa obavljanjem međunarodnog vanlinijskog prevoza putnika.

Korice knjige putnih listova su zelene boje.

Izgled korica knjige putnih listova dat je u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Putni listovi spojeni su u knjigu putnih listova.

Knjiga putnih listova ima 25 primeraka putnih listova sa perforacijom, označenih rednim brojevima od 1 do 25, a svaki primerak ima duplikat koji sadrži oznaku “kopija”.

Član 4

Obrazac putnog lista sadrži:

1) oznaku Republike Srbije;

2) broj knjige putnih listova;

3) broj putnog lista;

4) registarsku oznaku autobusa;

5) broj mesta za sedenje putnika;

6) poslovno ime prevoznika;

7) ime i prezime vozača autobusa;

8) vrstu vanlinijskog prevoza putnika;

9) podatke o itinereru (po danima, državama polaska, državama dolaska, pređenoj kilometraži sa putnicima, pređenoj kilometraži bez putnika i graničnim prelazima);

10) ime i prezime putnika;

11) datum popunjavanja putnog lista;

12) potpis ovlašćenog lica i pečat prevoznika;

13) opis nepredviđenih promena;

14) pečate kontrolnih organa.

Obrazac putnog lista štampa se na papiru A4 formata zelene boje.

Izgled obrasca putnog lista dat je u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Domaći prevoznik pre polaska iz polazišta popunjava putni list, u duplikatu, potpisuje ga, overava i zaključuje u polazištu posle ukrcavanja putnika u autobus.

Putni list se popunjava neizbrisivim štampanim slovima, čitko, ispravno i tačno.

Ako se prevoz u odlasku obavlja praznim autobusom, spisak putnika se može sačiniti u vreme preuzimanja putnika.

Prevoznik može da sačini spisak putnika na posebnom papiru koji spaja sa originalom putnog lista i overava pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika, odnosno vozača autobusa, tako da overa zahvata i putni list i spisak putnika.

Spisak putnika iz stava 4. ovog člana zaključuje se i overava pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika, u polazištu posle ukrcavanja putnika u autobus.

Podaci uneti u putni list se ne precrtavaju i ne ispravljaju, a eventualne nepredviđene promene tih podataka unose se u polje “nepredviđene promene”.

Član 6

U autobusu kojim domaći prevoznik obavlja vanlinijski prevoz mora se nalaziti putni list popunjen na propisan način, u skladu sa zakonom.

Član 7

Domaći prevoznik je dužan da čuva putni list dve godine od dana obavljenog prevoza, u skladu sa zakonom.

Član 8

Iskorišćena knjiga sa kopijama popunjenih putnih listova dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, a ako je spisak putnika sačinjen na posebnom papiru potrebno je dostaviti i kopiju spiska putnika spojenu sa odgovarajućom kopijom putnog lista.

Član 9

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika (“Službeni list SRJ”, broj 46/00).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. maja 2017. godine.

Prilog 1.

SRB

______________________________________________

Broj knjige: ___________

(naziv organa koji izdaje knjigu putnih listova)

KNJIGA PUTNIH LISTOVA

za međunarodni vanlinijski prevoz putnika autobusima u drumskom saobraćaju

Poslovno ime prevoznika:

Adresa sedišta prevoznika:

______________________________________

M.P.

______________________________________

(Mesto i datum izdavanja knjige)

(Potpis ovlašćenog lica i
pečat organa koji izdaje knjigu)

VAŽNE NAPOMENE

1. Vrste međunarodnog vanlinijskog prevoza

Vanlinijski prevoz je javni prevoz za koji se intinerer i drugi uslovi prevoza utvrđuju posebno za svaki prevoz.

Međunarodni vanlinijski prevoz obavlja se kao povremeni i naizmenični prevoz.

Povremeni prevoz je međunarodni vanlinijski prevoz grupe putnika koju je unapred organizovao naručilac prevoza ili sam prevoznik.

Organizovana grupa putnika je grupa koja je obrazovana pre početka putovanja, na osnovu ugovora o organizovanju putovanja.

Kabotaža je prevoz putnika koji obavlja prevoznik između pojedinih mesta na teritoriji druge države. Kabotaža je zabranjena, osim uz posebnu dozvolu nadležnog organa na čijoj teritoriji se obavlja takav prevoz.

Povremeni prevoz obavlja se kao:

A – kružna vožnja zatvorenih vrata – otpočinje i završava se na teritoriji države u kojoj je sedište prevoznika, pri čemu se jedna, odnosno više organizovanih grupa putnika prevoze istim autobusom tokom celog putovanja;

B – prevoz organizovane grupe putnika – od polazišta do odredišta i povratak praznog autobusa;

C – prevoz organizovane grupe putnika – odlazak praznim, a povratak punim autobusom, ako je ispunjen jedan od uslova:

C1 – da je grupa organizovana na osnovu ugovora o organizovanju putovanja, koji je zaključen pre njihovog dolaska na teritoriju druge države, gde se ukrcavaju i prevoze na teritoriju države sedišta prevoznika.

C2 – da su putnici prethodno sa istim prevoznikom prevezeni na teritoriju druge države, gde se ponovno ukrcavaju i prevoze na teritoriju države sedišta prevoznika.

C3 – da su putnici pozvani da putuju na teritoriju države sedišta prevoznika, pri čemu troškove prevoza snosi pravno ili fizičko lice koje je uputilo poziv;

D – ostali povremeni prevozi.

Naizmenični prevoz obavlja se kao prevoz organizovanih grupa putnika za više turističkih putovanja, od istog mesta polaska ili mesta udaljenog najviše do 50 km od mesta polaska do istog mesta odredišta ili mesta udaljenog najviše do 50 km od mesta odredišta, s tim što se svaka grupa koja je obavila putovanje u odlasku vraća u istom sastavu, tako da se prva vožnja u povratku i poslednja vožnja u odlasku, u nizu naizmeničnih vožnji, obavljaju praznim autobusom.

2. Režim dozvola

Domaći prevoznik na teritoriji Republike Srbije međunarodni vanlinijski prevoz i prevoz za sopstvene potrebe obavlja na osnovu putnog lista, a na teritoriji druge države na osnovu dozvole za obavljanje odgovarajuće vrste vanlinijskog prevoza i putnog lista, osim ako je potvrđenim međunarodnim sporazumom drugačije predviđeno.

3. Uslovi koji se primenjuju na autobuse

Međunarodni prevoz obavlja se autobusom koji ima isključivo mesta za sedenje i odvojen prostor za smeštaj prtljaga, proizvedenim posle 1. oktobra 1993. godine.

Zabranjeno je obavljanje međunarodnog vanlinijskog prevoza putničkim vozilom.

4. Informacije u vezi s popunjavanjem putnog lista

1. Domaći prevoznik je dužan da, pre polaska iz polazišta popuni putni list u duplikatu, da ga potpiše, overi i zaključi u polazištu posle ukrcavanja putnika u autobus.

Radi evidencije imena putnika, prevoznik može koristiti na posebnom listu ranije sačinjeni spisak putnika, koji se prilaže putnom listu. Pečat prevoznika i potpis ovlašćene osobe prevoznika, odnosno vozača autobusa, moraju se uneti tako da delom zahvate spisak putnika, a drugim delom putni list.

Za vožnju kod kojih se polazna vožnja obavlja praznim autobusom spisak putnika se može sačiniti u vreme preuzimanja putnika.

Originalni primerak putnog lista mora se nalaziti u autobusu za vreme celog putovanja i pokazati na zahtev ovlašćenog službenog lica.

2. U autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz, a naročito za prevoze kod kojih se polazna vožnja obavlja praznim vozilom, kao što je naznačeno u tački 4 C putnog lista, pored putnog lista mora se nalaziti i dokumentacija iz koje se nesumnjivo može utvrditi vrsta vanlinijskog prevoza.

3. Putni list se popunjava štampanim i neizbrisivim slovima, čitko, ispravno i tačno. Zabranjeno je precrtavati i ispravljati podatke unete u putni list, a eventualne nepredviđene promene unose se u polje “nepredviđene promene”.

4. Knjiga putnih listova je neprenosiva. Domaći prevoznik ne može bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje putnog lista da omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međunarodni vanlinijski prevoz.

5. Iskorišćena knjiga sa kopijama popunjenih putnih listova dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, a ako je spisak putnika sačinjen na posebnom papiru, potrebno je dostaviti i kopiju spiska putnika spojenu sa odgovarajućom kopijom putnog lista.

6. Domaći prevoznik je dužan da čuva putni list dve godine od dana obavljenog prevoza.

Prilog 2.

SRB

Broj knjige:

Broj putnog lista:

PUTNI LIST

1

Registarska oznaka autobusa

Broj mesta za sedenje putnika

2

Poslovno ime prevoznika

________________________________________
________________________________________
________________________________________

3

Ime i prezime vozača

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________

4

Vrsta prevoza (zaokružiti odgovarajuće polje i dopuniti traženim podacima)

A

Kružna vožnja “zatvorenih vrata”

B

Polazno putovanje sa putnicima/ povratno putovanje praznim autobusom
Mesto izlaska putnika i oznaka države

_______________________________________

C

Početno putovanje praznog autobusa radi preuzimanja grupe putnika i njihov prevoz u državu u kojoj prevoznik ima sedište
Mesto ulaska putnika i oznaka države __________________________________________

C1

1) Putnici sačinjavaju grupu na osnovu ugovora o prevozu zaključnog _____________ (datum)
sa _______________________________________________ (putnička agencija, udruženje, itd)

2) Putnici su sastavljeni u jedinstvenu grupu na teritoriji države u kojoj prevoznik nema sedište
__________________________________________________________________ (naziv države)

3) mesto i naziv države gde će putnici biti preuzeti __________________________ (naziv države)

4) da bi se prevezli na teritoriju države u kojoj je prevoznik osnovan _____________(naziv države)

U prilogu treba da se nalazi ugovor o prevozu ili drugi odgovarajući dokument.

C2

Putnike je prethodno dovezao isti prevoznika vožnjom objašnjenom pod B u državu iz koje će ih ponovo preuzeti i prevesti u državu u kojoj prevoznik ima sedište.
U prilogu treba da se nalazi putni list od prethodne vožnje sa putnicima i povratne vožnje praznog autobusa.

C3

Putnici su pozvani da doputuju u _______________________________ (naziv mesta i države)
Troškove prevoza snosi lice koje ih je pozvalo i putnici čine jedinstvenu grupu, koja nije sačinjena isključivo za potrebe tog putovanja. Pozivno pismo ili kopija pozivnog pisma je prilog putnog lista.
Grupa se prevozi na teritoriju države u kojoj je prevoznik osnovan.

D

Ostali povremeni prevozi

5

Itinerer

Dnevne etape

Datumi

Od
mesta/države

Do
mesta/države

km
pun

km
prazan

Granični
prelaz

6

Spisak putnika

1.

22.

43.

2.

23.

44.

3.

24.

45.

4.

25.

46.

5.

26.

47.

6.

27.

48.

7.

28.

49.

8.

29.

50.

9.

30.

51.

10.

31.

52.

11.

32.

53.

12.

33.

54.

13.

34.

55.

14.

35.

56.

15.

36.

57.

16.

37.

58.

17.

38.

59.

18.

39.

60.

19.

40.

61.

20.

41.

62.

21.

42.

63.

7

Datum popunjavanja putnog lista:

Potpis i pečat prevoznika:

8

Nepredviđene promene:

9

Pečati
kontrolnih
organa

(Podaci pod 6. ako je to potrebno, mogu biti napisani i na posebnom listu papira koji treba pričvrstiti uz ovaj dokument)

Advertisements