URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE

PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLACANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE

(“Sl. glasnik RS”, br. 28/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje postupanje Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate najduže do 60 meseci, za dugovani porez najviše do iznosa od 2.000.000 dinara, koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug (u daljem tekstu: dugovani porez).

Član 2

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza (u daljem tekstu: zahtev) poreski obveznik može podneti samo jednom, i to počev od 1. aprila 2016. godine i najkasnije do 4. jula 2016. godine.

Zahtev mogu podneti poreski obveznici koji imaju dugovani porez koji ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, uključujući i poreske obveznike kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza do 4. marta 2016. godine, kao i poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i kojima preostali neplaćeni dugovani porez ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu.

Do dana podnošenja zahteva, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine i o tome pruži dokaz prilikom podnošenja zahteva, što ujedno predstavlja i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza.

Od dana podnošenja zahteva do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele u tom periodu, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno zaključenja sporazuma o plaćanju dugovanog poreza, uz obračunatu kamatu na taj dug, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Zahtev se podnosi na Obrascu ZOPDP, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza, bez davanja sredstava obezbeđenja, ima poreski obveznik ako mu dugovani porez, koji u sebi ne sadrži kamatu iznosi, i to:

1) za pravno lice – do 1.500.000 dinara;

2) za preduzetnika – do 1.500.000 dinara;

3) za fizičko lice – do 200.000 dinara.

Poreskom obvezniku kome dugovani porez, prelazi iznos propisan stavom 1. ovog člana, u postupku odlučivanja o sredstvu obezbeđenja opredeljuje se sredstvo obezbeđenja koje odgovara iznosu dugovanog poreza iznad iznosa propisanog stavom 1. ovog člana, u koji se uračunava i iznos pripadajuće kamate na taj deo duga.

Član 4

O odlaganju plaćanja dugovanog poreza, odlučuje:

1) ministar nadležan za poslove finansija ili lice koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika – osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;

2) gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže.

Poreska uprava rešenjem, odnosno sporazumom o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, odobrava poreskom obvezniku odlaganje plaćanja dugovanog poreza, najduže do 60 meseci.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza određivanje broja rata za odlaganje dugovanog poreza vrši se na osnovu visine iznosa dugovanog poreza čije odlaganje se traži, kao i ekonomske sposobnosti poreskog obveznika u pogledu mogućnosti redovnog izmirivanja tekućih obaveza i mesečne rate odloženog dugovanog poreza, ali tako da broj mesečnih rata iznosi za:

1) pravno lice:

(1) do 100.000 dinara dugovanog poreza – najviše 30 rata;

(2) od 100.001 do 500.000 dinara dugovanog poreza – najviše 40 rata;

(3) od 500.001 do 1.000.000 dinara dugovanog poreza – najviše 50 rata;

(4) preko 1.000.000 dinara dugovanog poreza – najviše 60 rata;

2) preduzetnika:

(1) do 100.000 dinara dugovanog poreza – najviše 30 rata;

(2) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza – najviše 40 rata;

(3) od 200.001 do 300.000 dinara dugovanog poreza – najviše 50 rata;

(4) preko 300.000 dinara dugovanog poreza – najviše 60 rata;

3) fizičko lice:

(1) do 50.000 dinara dugovanog poreza – najviše 30 rata;

(2) od 50.001 do 100.000 dinara dugovanog poreza – najviše 40 rata;

(3) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza – najviše 50 rata;

(4) preko 200.000 dinara dugovanog poreza – najviše 60 rata.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza nadležni organ od poreskog obveznika može tražiti i druge raspoložive informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za utvrđivanje broja rata za odlaganje dugovanog poreza.

Član 5

U periodu plaćanja dugovanog poreza, do isplate tog duga u potpunosti, poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate utvrđene rešenjem Poreske uprave, odnosno sporazumom o plaćanju dugovanog poreza i u tom periodu se obračunava kamata na dugovani porez po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

U slučaju izmene referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, poreski obveznik je dužan da primeni noveliranu stopu referentne kamatne stope, a Poreska uprava je dužna da na svojoj internet strani objavi podatak o visini referentne kamatne stope i od kada se ta stopa primenjuje, najkasnije u roku od pet dana od dana objavljivanja odluke o izmeni referentne kamatne stope Narodne banke Srbije.

Ako poreski obveznik ne obračuna visinu i ne plati kamatu shodno stavu 2. ovog člana, smatraće se da taj obveznik izmiruje obaveze u skladu sa rešenjem, odnosno sporazumom o plaćanju dugovanog poreza, ukoliko razliku iznosa duga po tom osnovu plati najkasnije do isteka perioda u kom se vrši otpis pripadajuće kamate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dugovanog poreza, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

U slučaju kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Član 6

Zahtev mogu podneti i:

1) poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (“Službeni glasnik RS”, broj 119/12);

2) poreski obveznici koji su do 4. marta 2016. godine podneli zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon) i kojima nije odlučeno po tom zahtevu;

3) poreski obveznici koji su shodno odredbama Zakona stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza;

4) poreski obveznici kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona.

Ustanovljena sredstva obezbeđenja u postupku odlučivanja odlaganja plaćanja iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava nije dužna da vrati poreskom obvezniku i ta sredstva obezbeđenja primenjivaće se i u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 7

Poreskom obvezniku koji:

1) u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ne izmiri sve tekuće obaveze dospele od dana podnošenja zahteva do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza ili

2) se ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili

3) u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu ili

4) ne obračuna i ne plati kamatu u skladu sa članom 5. ovog pravilnika,

Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni dugovani porez, uključujući i neplaćenu kamatu na taj dug, bez odlaganja naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac ZOPDP

____________________

________________________

Poreski obveznik

JMBG obveznika

____________________

________________________

PIB

Matični broj

MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
PORESKA UPRAVA

Filijala / Ekspozitura _____________________________

ZAHTEV ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE

I Podaci o poreskom obvezniku
Pravno lice/ Preduzetnik /Fizičko lice

_______________________________________________________________
Naziv i sedište pravnog lica/ radnje/
Ime i prezime, prebivalište i kontakt telefon

_______________________________________________________________
Ime i prezime odgovornog lica i kontakt telefon/
Ime i prezime vlasnika radnje (poslovođa) i kontakt telefon

_______________________________________________________________
Poreski punomoćnik i kontakt telefon

II Obrazloženje zahteva

U skladu sa odredbama čl. 10. i 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, broj 15/16), podnosim zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate najduže do 60 meseci, za dugovani porez koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug, najviše do iznosa od 2.000.000 dinara, koji u sebi ne sadrži kamatu.

III Sredstva obezbeđenja naplate koja predlaže poreski obveznik

Ukoliko dugovani porez prelazi iznos propisan članom 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, broj 15/16), poreski obveznik predlaže sledeća sredstva obezbeđenja:

1) hipoteku na nepokretnosti u iznosu od _______________ dinara,

2) zalogu na pokretnim stvarima u iznosu od _______________ dinara,

3) neopozivu bankarsku garanciju na iznos od _______________ dinara,

4) jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine na kojoj nema tereta,

5) trasiranu menicu akceptiranu od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti,

6) menica avalirana od strane poslovne banke u iznosu od _______________ dinara.

U _____________________,

dana __________________

_______________________

potpis poreskog obveznika

Zahtev sa dokazima primio dana ____________________ godine

_______________________________

potpis službenog lica i pečat

Advertisements