URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVODJENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ UVODJENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način za ostvarivanja prava na podsticaje i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, što uključuje i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom geografskog porekla) i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta “srpski kvalitet” (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom “srpski kvalitet”), koje su izvršene u laboratorijama ovlašćenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa posebnim propisima, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta, izdavanje dokumenta kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje, za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji, odnosno usaglašenost proizvoda sa specifikacijom, za proizvode sa oznakom “srpski kvalitet”.

Član 2

Podsticaji mogu da se koriste, ako se uvodi i sertifikuje:

1) sistem upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu;

2) dobra poljoprivredna praksa prema GLOBALG.A.P. standardu.

Pored podsticaja iz stava 1. ovog člana podsticaji mogu da se koriste, ako se sertifikuju:

1) sistem kvaliteta hrane prema HALAL standardu;

2) sistem kvaliteta hrane prema KOSHER standardu;

3) proizvodi dobijeni metodama organske proizvodnje;

4) proizvodi sa oznakom geografskog porekla;

5) proizvodi sa oznakom “srpski kvalitet”.

Pravo na podsticaje može da se ostvari za jedan ili više podsticaja iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 3

Pravno lice i preduzetnik, mogu da ostvare pravo na sve podsticaje iz člana 2. ovog pravilnika.

Fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva može da ostvari pravo na podsticaje iz člana 2. stav 1. tačka 2) i stav 2. tač. 3), 4) i 5) ovog pravilnika.

Pravno lice ako je registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja (u daljem tekstu: udruženje), može da ostvari pravo na podsticaje iz člana 2. stav 2. tač. 3) i 4) ovog pravilnika.

Lica iz st. 1-3. ovog člana, mogu da ostvaruju pravo na podsticaje ako su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ako imaju:

1) sertifikat izdat od sertifikacionog tela akreditovanog od Akreditacionog tela Srbije (ATS, http://www.ats.rs) ili od akreditacionog tela koje ima potpisan multilateralni sporazum sa Evropskom organizacijom za akreditaciju u odgovarajućem obimu ili od nadležnog tela za poslove akreditacije u Ruskoj Federaciji, za podsticaje iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika;

2) sertifikat prema GLOBALG.A.P. standardu izdat od sertifikacionog tela koje je odobreno od Sekretarijata za sertifikaciju GLOBALG.A.P.-a (FoodPLUS, Keln, Nemačka, http://www.globalgap.org), za podsticaje iz člana 2. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika;

3) sertifikat izdat od Rijaseta islamske zajednice Srbije, odnosno jevrejske zajednice u Republici Srbiji, za podsticaje iz člana 2. stav 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika;

4) sertifikat izdat od kontrolne organizacije koja je ovlašćena od Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja ili dokument izdat od te organizacije kojom proizvođač čija je proizvodnja u periodu konverzije dokazuje da je njegova proizvodnja u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, za podsticaje iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika;

5) sertifikat izdat od sertifikacionog tela koje je ovlašćeno od Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode, za podsticaje iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika;

6) potvrdu o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom, za proizvode sa oznakom “srpski kvalitet”, izdatu od kontrolnog tela koje je ovlašćeno od Ministarstva i rešenje o označavanju proizvoda oznakom “srpski kvalitet” i pravu korišćenja te oznake, u skladu sa uredbom kojom se uređuje označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta “srpski kvalitet”, za podsticaje iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika.

Član 4

Pravo na podsticaje može da se ostvari ako se podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje (u daljem tekstu: zahtev), Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, od 1. maja do 31. oktobra tekuće kalendarske godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Uz zahtev se dostavlja:

1) dokaz da je do podnošenja zahteva izvršeno plaćanje troškova uvođenja i sertifikacije za podsticaj za koji se podnosi zahtev;

2) sertifikat iz člana 3. stav 4. tač. 1) do 5) ovog pravilnika, dokument iz člana 3. stav 4. tačka 4) ovog pravilnika i potvrda iz člana 3. stav 4. tačka 6) ovog pravilnika, u zavisnosti od podsticaja za koji se zahtev podnosi;

3) sertifikat o akreditaciji, kao i obim akreditacije sertifikacionog tela koje je izvršilo poslove kontrole i/ili sertifikacije, izdat od strane nadležnog tela za poslove akreditacije iz člana 3. stav 4. tač. 1) i 2) ovog pravilnika – za podsticaje iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

Pravno lice, udruženje i preduzetnik kao dokaz o plaćanju troškova iz stava 1. tačka 1) ovog člana dostavlja račun, nalog za uplatu i odgovarajući izvod overen od banke.

Fizičko lice koje je plaćanje troškova iz stava 1. tačka 1) ovog člana izvršilo bezgotovinski, dostavlja račun, nalog za uplatu i odgovarajući izvod overen od banke kao dokaz o izvršenom plaćanju usluga iz računa, a fizičko lice koje je plaćanje izvršilo gotovinski, dostavlja račun i odgovarajući fiskalni isečak.

Ako je dokaz o izvršenom plaćanju iz st. 2. i 3. ovog člana izdat na stranom jeziku, dostavlja se i njegov prevod, izdat od ovlašćenog sudskog tumača.

Dokumentacija iz stava 1. tač 1) i 2) ovog člana treba da bude izdata u godini u kojoj se podnosi zahtev, a do podnošenja zahteva ili u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva (od 1. novembra do 31. decembra), kao i da glasi na podnosioca zahteva.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev, dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji, osim sertifikata iz stava 1. tačka 3) ovog člana i sertifikata, dokumenta i potvrde iz člana 3. stav 4. tač. 4), 5) i 6) ovog pravilnika, za koje se može dostaviti kopija.

Član 6

Podnosilac zahteva, uključujući i onog sa područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kome je utvrđeno pravo na podsticaje (korisnik), ostvaruje pravo na naknadu dela troškova plaćenog iznosa uvođenja i sertifikacije, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, u procentu koji Vlada svake godine određuje posebnim aktom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu u kome se nalazi objekat koji je predmet podsticaja iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, odnosno u kome se proizvode proizvodi koji su predmet podsticaja iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 500.000 dinara.

Član 7

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (“Službeni glasnik RS”, broj 48/13).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac

ZAHTEV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

U __________ GODINI

1.

Podnosilac zahteva

2.

Sedište/Adresa

3.

JMBG (za fizička lica)

4.

Matični broj (za pravna lica, udruženja i preduzetnike)

5.

PIB (za pravna lica, udruženja i preduzetnike)

6.

Broj poljoprivrednog gazdinstva

7.

Telefon

8.

E-mail

9.

Osoba za kontakt

10.

Uvođenje i sertifikacija:

1) ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R;
2) GLOBALG.A.P.;
3) HALAL;
4) KOSHER;
5) proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje;
6) proizvoda sa oznakom geografskog porekla;
7) proizvoda sa oznakom “srpski kvalitet”.

11.

Dokaz o izvršenom plaćanju (broj i datum računa i izvoda iz banke ili broj i datum računa i fiskalnog isečka)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

12.

Ukupan iznos troškova za uvođenje/sertifikaciju

13.

Naziv i datum izdavanja sertifikata/dokumenta o proizvodnji u periodu konverzije/ potvrde o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom

1.

2.

3.

4.

5.

14.

Broj i katastarska opština parcele na kojoj se nalazi objekat koji je predmet podsticaja iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, odnosno u kome se proizvode proizvodi koji su predmet podsticaja iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika

PODACI ZA UPLATU PODSTICAJA

15.

Broj namenskog računa/računa podnosioca zahteva

16.

Naziv banke

U ___________, ____________

___________________________________

(mesto i datum)

potpis podnosioca zahteva/ovlašćenog lica sa pečatom

Advertisements