URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA UNAPREDJENJE KONKURENTNOSTI ZA INVESTICIJE U FIZICKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRSKU PODIZANJA VISEGODISNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOCAKA, VINOVE LOZE I HMELJA

(“Sl. glasnik RS”, br. 37/2017)

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima za unapređenje konkurentnosti koji obuhvataju investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podsticanje podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: podsticaji za podizanje proizvodnih zasada), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, maksimalni iznos po korisniku podsticaja za podizanje proizvodnih zasada i po pojedinoj vrsti podsticaja.

Programi podrške za podizanje proizvodnih zasada

Član 2

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

1) podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka, vinove loze i hmelja, bez naslona i sa naslonom;

2) pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.

II VRSTE PODSTICAJA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA

Član 3

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od programa podrške iz člana 2. ovog pravilnika, jesu podsticaji za:

1) nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja;

2) nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama iz člana 5. tačka 2) ovog pravilnika koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima (u daljem tekstu: nabavka naslona, odnosno kolja);

3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta), odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama;

4) hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analiza zemljišta).

Podsticaji za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja

Član 4

Podsticaji za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja obuhvataju podršku podizanju novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka, vinove loze i hmelja bez naslona i sa naslonom kroz naknadu prihvatljivih troškova nabavke sadnica voćaka, vinove loze i hmelja.

Prihvatljivi troškovi nabavke sadnica voćaka, vinove loze i hmelja odobravaju se kao naknada dela troškova kupljenih, plaćenih i posađenih sadnica, odnosno postavljenih sadnica borovnica u saksijama/vrećama sa supstratom, u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada za svaku budžetsku godinu (u daljem tekstu: posebni propis Vlade).

Prihvatljivi troškovi iz stava 2. ovog člana odnose se na nabavku standardnih i standardnih SA sadnica (u daljem tekstu: standardne sadnice) ili sertifikovanih sadnica voćaka, vinove loze i hmelja, koje su nabavljene od pravnog lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar proizvođača sadnog materijala, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja, koje su posađenje, odnosno postavljene sadnice borovnica u saksijama/vrećama sa supstratom u odgovarajućoj gustini sadnje po hektaru, i koje su primljene u odgovarajućem procentu na toj površini do prihvatljivih tržišnih troškova po sadnici, u skladu sa ovim pravilnikom.

Podsticaji za nabavku sadnica domaćih i odomaćenih sorti i knip sadnica

Član 5

Radi podsticanja podizanja proizvodnih zasada sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama, prihvatljivi troškovi za sadnice voćaka, vinove loze i hmelja, utvrđeni u skladu sa članom 4. ovog pravilnika, uvećavaju se u odgovarajućem iznosu u skladu sa ovim pravilnikom, i to za:

1) voćne zasade sa domaćim sortama: kajsije (Novosadska kasnocvetna, Novosadska rodna, NS-4 i NS-6); višnje (Šumadinka), šljive (Čačanska najbolja, Čačanska lepotica, Čačanska rana, Čačanska rodna, Čačanski šećer, Valjevka, Jelica, Boranka, Mildora, Timočanka, Krina, Pozna plava, Zlatka i Nada), kruške (Junsko zlato), jabuke (Čačanska pozna, Rani delišes i Čadel), breskve (Dora i Julija), maline (Gradina i Krupna dvorodna), kupine (Čačanska bestrna), oraha (Šampion, Srem, Tisa, Bačka i Mire) i odomaćenim sortama: dunje (Leskovačka i Vranjska), jabuke (Budimka i Kolačara), šljive (Ranka i Požegača), višnje (Oblačinska), oraha (selekcija Rasna) i drena (domaći dren krupnoplodna selekcija);

2) zasade vinove loze sa odomaćenim sortama Prokupac, Vranac, Crna Tamjanika, Frankovka, Portugizer, Skadarka, Bagrina, Začinak, Kavčina, Kratošija, Seduša, Smederevka, Tamjanika, Kreaca, Slankamenka bela, Slankamenka crvena (Plovdina), Ružica, Buvijeova ranka, Muskat Krokan, Sremska Zelenika, Malvazija, Bakator beli, Medenac beli, Šipon (Furmint), Lipolist (Haršleveli), Bela Dinka, Skadarka bela, Žilavka, Šasla, kao i sa priznatim domaćim sortama i klonovima vinove loze upisanih u Registar sorti poljoprivrednog bilja u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja;

3) dvogodišnje sadnice drvenastih voćnih vrsta sa formiranim (prevremenim) grančicama (u daljem tekstu: knip sadnice).

Podsticaji za nabavku naslona, odnosno kolja

Član 6

Podsticaji za nabavku naslona, odnosno kolja obuhvataju podršku podizanju novih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka, vinove loze i hmelja uz naslon, i to kroz naknadu prihvatljivih troškova nabavke drvenih, odnosno metalnih, odnosno betonskih stubova, žice i ankera i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona, kao i nabavke kolja i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje kolja kod zasada vinove loze.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za zasade vinove loze sa odomaćenim sortama iz člana 5. tačka 2) ovog pravilnika gajene sa tradicionalnim uzgojnim oblicima naknada prihvatljivih troškova obuhvata samo troškove nabavke kolja sa pripadajućim elementima neophodnih za njihovo postavljanje.

Prihvatljivi troškovi nabavke naslona, odnosno kolja odobravaju se kao naknada dela troškova kupljenih, plaćenih i postavljenih naslona i kolja nabavljenih od pravnih lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar privrednih subjekata u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost u skladu sa posebnim propisom Vlade.

Podsticaji za pripremu zemljišta

Član 7

Podsticaji za pripremu zemljišta obuhvataju podršku pripremi zemljišta za podizanje proizvodnih zasada, i to kroz naknadu prihvatljivih troškova za nivelisanje zemljišta, izgradnju terasa na nagnutim terenima, za rigolovanja (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,6 m (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,3 m za proizvodne zasade jagodastih vrsta voćaka, osim za proizvodni zasad borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama sa supstratom, kopanje jamića za sadnju, kao i za samu sadnju.

Prihvatljivi troškovi pripreme zemljišta iz stava 1. ovog člana odobravaju se kao naknada dela troškova za pripremu zemljišta izvršenu mehanizacijom od strane pravnih lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar privrednih subjekata u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost u skladu sa posebnim propisom Vlade.

Prihvatljivi troškovi pripreme zemljišta odobreni u skladu sa stavom 2. ovog člana za zasade vinove loze podignute na vinogradarskoj parceli koja je u potpunosti na nadmorskoj visini iznad 200 m, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno nagibima terena većim od 10º ili na terasiranim površinama uvećavaju se u odgovarajućem iznosu u skladu sa ovim pravilnikom.

Podsticaji za analizu zemljišta

Član 8

Podsticaji za analizu zemljišta obuhvataju podršku pripremi zemljišta za podizanje proizvodnih zasada, kroz naknadu prihvatljivih troškova hemijske analize sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta od strane akreditovanih subjekata za obavljanje poslova laboratorijskih analiza zemljišta, i odobravaju se kao naknada dela troškova za izvršenu analizu zemljišta u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost u skladu sa posebnim propisom Vlade.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, naknada prihvatljivih troškova za proizvodne zasade borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama sa supstratom obuhvata nabavku supstrata sa sertifikatom koji se odobravaju kao naknada dela troškova za izvršenu analizu zemljišta, odnosno supstrata u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost u skladu sa posebnim propisom Vlade.

III USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

Član 9

Radi ostvarivanja prava na podsticaje moraju da budu ispunjeni odgovarajući uslovi u pogledu:

1) lica utvrđenih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: zakon);

2) vremena podizanja zasada;

3) zemljišta;

4) površine proizvodnog zasada;

5) sortne i zdravstvene ispravnosti sadnica;

6) broja posađenih sadnica, odnosno broj postavljenih sadnica borovnice u saksijama/vrećama sa supstratom;

7) broja primljenih sadnica;

8) sorte vinove loze, i to da su preporučene (osnovne rejonirane sorte), odnosno dozvoljene (dopunske rejonirane sorte) za gajenje u datom vinogorju gde je podignut proizvodni zasad, a za interspecijes hibride da su preporučene (osnovne rejonirane sorte), odnosno dozvoljene (dopunske rejonirane sorte) za gajenje u datom vinogradarskom regionu gde je podignut proizvodni zasad.

Uslovi u pogledu lica

Član 10

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, ima:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: fizičko lice);

2) preduzetnik;

3) pravno lice, i to:

(1) privredno društvo,

(2) zemljoradnička zadruga,

(3) naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Uslovi za fizička lica

Član 11

Fizičko lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Registar);

2) u Registru ima prijavljene površine na kojima su podignuti proizvodni zasadi pod odgovarajućim kulturama (odgovarajuća voćna vrsta iz grupe VI – voće i grožđe za koju podnosi zahtev, odnosno hmelj), u skladu sa Šifarnikom biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih parcela (u daljem tekstu: prijavljene odgovarajuće kulture u skladu sa Šifarnikom);

3) je upisano u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino, kada podnosi zahtev za podsticaje za proizvodne zasade vinove loze.

Uslovi za preduzetnike i pravna lica

Član 12

Preduzetnik, odnosno pravno lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je upisano u Registar;

2) u Registru ima prijavljene odgovarajuće kulture u skladu sa Šifarnikom;

3) je registrovano u Registar privrednih subjekata.

Lice iz stava 1. ovog člana koje se bavi proizvodnjom grožđa, pored uslova iz stava 1. ovog člana mora da bude upisano u Vinogradarski registar za parcele za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino (u daljem tekstu: proizvođač grožđa).

Lice iz člana 10. tačka 3) podtačka (3) ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje ako ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana i ako je registrovano u drugi odgovarajući registar u skladu sa zakonom.

Uslovi u pogledu vremena podizanja zasada

Član 13

Pravo na podsticaje ostvaruju se pod uslovom da je novi proizvodni zasad podignut:

1) u četvrtom kvartalu prethodne kalendarske godine;

2) u prvom i drugom kvartalu tekuće kalendarske godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravo na podsticaje za proizvodne zasade jagode mogu da se ostvare pod uslovom da su ti zasadi podignuti i u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine.

Uslovi u pogledu zemljišta

Član 14

Pravo na podsticaje ostvaruje se pod uslovom da su ispunjeni odgovarajući uslovi u pogledu zemljišta na kojima su podignuti proizvodni zasadi, i to:

1) da su katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi u svojini lica iz člana 10. ovog pravilnika ili na tim parcelama imaju pravo zakupa, odnosno pravo korišćenja na osnovu ugovora o zakupu, odnosno ugovora o korišćenju, overenog kod nadležnog organa, zaključenog sa fizičkim licem, na period od najmanje sedam godina za proizvodne zasade voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno za period od najmanje dve godine za proizvodne zasade jagode, računajući godinu od koje se ostvaruje pravo na podsticaje;

2) da se zemljište koristi na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, crkvom ili manastirom za proizvodne zasade iz tačke 1) ovog stava;

3) da u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje nije pod teretom (hipotekom, plodouživanje i drugo), osim u slučajevima kada je hipoteka uspostavljena u korist namenskog kredita za podizanje zasada iz zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ili da je pokrenut postupak za skidanje tereta koji se mora okončati najkasnije do kraja tekuće godine u odnosu na godinu kada je podnet zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje;

4) da se po nekom drugom osnovu ne koriste podsticajna sredstava za podizanje istih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja na istoj katastarskoj parceli;

5) da je pre podizanja proizvodnog zasada, u toku prethodne ili tekuće godine, na katastarskim parcelama izvršena hemijska analiza zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu, vinovu lozu, odnosno hmelj, osim za proizvodni zasad borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama sa supstratom;

6) da je izvršeno rigolovanje (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta u toku prethodne ili tekuće godine na katastarskim parcelama na kojima su podignuti proizvodni zasadi sa minimalnom dubinom od 0,6 m (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,3 m za proizvodne zasade jagodastih vrsta voćaka, osim za proizvodni zasad borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama sa supstratom, a kod proizvodnih zasada jagode izvršena i priprema zemljišta do momenta sadnje (postavljanje bankova, odnosno visokih gredica);

7) da proizvodni zasad borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama sa supstratom poseduje sertifikat supstrata;

8) da proizvodni zasad jagoda nije podignut po sistemu vertikalne tehnologije gajenja;

9) da proizvodni zasad vinove loze nije podignut sa direktno rodnim hibridima: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont;

10) ako je proizvodni zasad jabučastog, koštičavog, jagodastog, odnosno jezgrastog voća podignut u sistemu kombinovane (mešovite) sadnje, podsticaj se može ostvariti za jednu voćnu vrstu tog zasada u skladu sa gustinom sadnje koja je propisana članom 16. ovog pravilnika.

Uslovi u pogledu površine proizvodnog zasada

Član 15

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a najmanja površina svakog proizvodnog zasada treba da iznosi:

1) 0,1 ha – za svaku vrstu jagodastih voćaka, vinove loze i hmelja, a za šumsku jagodu 0,05 ha;

2) 0,3 ha – za svaku vrstu jabučastih, koštičavih i jezgrastih vrsta voćaka.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Najveća površina za koju mogu da se ostvare podsticaji za sve proizvodne zasade iznosi 10 ha, a za proizvodne zasade jagode 5 ha.

Proizvodni zasad vinove loze mora da bude podignut u vinogorju, odnosno za interspecijes hibride u vinogradarskom rejonu i ne može da bude podignut u depresijama, močvarnim predelima, dolinama reka i sličnim lokalitetima nepovoljnim za gajenje vinove loze, a zasad sa vinskim sortama mora da bude namenjen proizvodnji grožđa za proizvodnju kvalitetnog vina sa geografskim poreklom, odnosno regionalnog vina za interspecijes hibride.

Uslovi u pogledu broja posađenih sadnica

Član 16

Proizvodni zasad sa savremenom tehnologijom gajenja mora da ispunjava i odgovarajuće uslove u pogledu gustine sadnje (broja posađenih sadnica) za svaku voćnu vrstu, vinovu lozu i hmelj, koji su dati u Prilogu – Tabela gustine sadnje proizvodnog zasada sa prihvatljivim tržišnim troškovima po sadnici (u daljem tekstu: Tabela), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uslovi u pogledu primljenih sadnica

Član 17

Pravo na podsticaje se ostvaruje pod uslovom da je primljeno najmanje 90% od posađenih sadnica, odnosno postavljenih sadnica borovnice u saksijama/vrećama sa supstratom računajući od ukupnog broja posađenih sadnica po proizvodnom zasadu iz Tabele i ako su sadnice zdravstveno i sortno ispravne.

IV NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada

Član 18

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada ostvaruje se tako što pravno lice, preduzetnik i fizičko lice iz člana 10. ovog pravilnika (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, podnosi zahtev na Obrascu – Zahtev za korišćenje podsticaja za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: Zahtev), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) do 31. avgusta tekuće kalendarske godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog Zahteva u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine može se podneti još jedan zahtev u istoj kalendarskoj godini u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Dokumentacija uz Zahtev

Član 19

Uz Zahtev se prilaže:

1) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za kupovinu sadnica voćaka, vinove loze i hmelja plaćenih u toku prethodne, odnosno u toku tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi Zahtev, a do datuma podnošenja Zahteva;

2) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za pripremu zemljišta izvršenu u toku prethodne ili tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi Zahtev, a za proizvodne zasade borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama sa supstratom dostavlja se račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za supstrat, do datuma podnošenja Zahteva;

3) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za analizu zemljišta izvršenu u toku prethodne ili tekuće kalendarske godine, do datuma podnošenja Zahteva;

4) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za nabavku naslona, odnosno kolja, odnosno predračun na ime podnosioca zahteva za planiranu nabavku naslona;

5) izvod iz Registra privrednih subjekata za pravna lica, odnosno preduzetnike ne stariji od šest meseci;

6) rešenje o upisu u Vinogradarski registar i izvod iz Vinogradarskog registra sa obeleženim vinogradarskim parcelama za koje je podnet Zahtev i grafičkim prikazima tih vinogradarskih parcela upisanih u Vinogradarski registar (za podnosioca zahteva koji je proizvođač grožđa), odnosno dokaz o upisu u odgovarajući registar za lica iz člana 10. tačka 3) podtačka (3) ovog pravilnika;

7) kopija plana u razmeri 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 ili 1:2.880 i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima (prepis lista nepokretnosti, ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista, ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje su predmet Zahteva;

8) sertifikat supstrata za proizvodni zasad borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama sa supstratom;

9) overena izjava podnosioca zahteva da po nekom drugom osnovu ne koristi podsticajna sredstva za podizanje istih proizvodnih zasada, odnosno da je izvršena priprema zemljišta, osim za proizvodni zasad borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama sa supstratom, odnosno hemijska analiza zemljišta, osim za proizvodni zasad borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama sa supstratom;

10) investiciona saglasnost, odnosno odobrenje Ministarstva za podizanje višegodišnjih zasada na zakupljenom poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, osim za zasade jagode;

11) ugovor o zakupu, odnosno korišćenju ako je proizvodni zasad podignut na zakupljenom zemljištu ili zemljištu za koje je sklopljen ugovor o korišćenju overen kod nadležnog organa.

Račun iz stava 1. tač. 1) – 4) ovog člana mora da glasi na ime podnosioca zahteva na kome je jasno iskazana osnovna cena koštanja, PDV i ukupna cena plaćenih troškova. Uz račun prilaže se fiskalni isečak odnosno overena potvrda o prenosu sredstava odnosno overen izvod iz banke, kao dokaz o izvršenoj uplati.

Izuzetno od stava 2. ovog člana uz račun iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana prilaže se i otpremnica (za domaće sadnice, za nabavku naslona, odnosno kolja sa pripadajućim elementima neophodnim za njihovo postavljanje) ili jedinstvena carinska isprava (za uvozne sadnice, za nabavku iz uvoza naslona, odnosno kolja sa pripadajućim elementima neophodnim za njihovo postavljanje).

Ako izdavalac računa nije u sistemu PDV-a, taj podatak mora da bude jasno naveden na računu.

Sva potrebna dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili kao overena kopija.

Dokumenta izdata na stranom jeziku moraju da budu prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

Dokumentaciju iz tač. 5), 6), 7) i 10) ovog člana, podnosilac zahteva može da dostavi u formi kopije ili nadležni organ istu pribavlja u skladu sa čl. 9. i 103. zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Obrada podataka iz Zahteva

Član 20

Obradu podataka iz Zahteva vrši Uprava u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, i to uvidom u Zahtev i priloženu dokumentaciju, upoređivanjem tih podataka i po potrebi uvidom u druge odgovarajuće podatke, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova utvrđenih ovim pravilnikom (u daljem tekstu: administrativna kontrola podataka).

Ako se u postupku administrativne kontrole podataka utvrdi usklađenost podataka iz stava 1. ovog člana i ispunjenost formalnih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, Zahtev se dostavlja nadležnoj inspekciji radi pregleda proizvodnog zasada i postavljenih naslona, odnosno kolja na terenu, koja vrši uvid u dokumentaciju o poreklu sadnog materijala, odnosno o sortnoj i zdravstvenoj ispravnosti sadnica, utvrđuje broj primljenih sadnica, sačinjava zapisnik o izvršenom pregledu proizvodnih zasada i postavljenih naslona, odnosno kolja i daje preporuku za postavljanje naslona za vinovu lozu (u daljem tekstu: prvi kontrolni pregled).

Donošenje rešenja

Član 21

Uprava posle izvršenog prvog kontrolnog pregleda i utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, u skladu sa zakonom, rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja za podizanje proizvodnih zasada od strane podnosioca zahteva (u daljem tekstu: korisnik podsticaja).

Rešenjem iz stava 1. ovog člana naročito se uređuje da korisnik podsticaja sprovede agrotehničke mere (nege, održavanja i zaštite proizvodnih zasada u periodu od sedam godina, odnosno dve godine za zasade jagode), kao i da postavi naslon za proizvodne zasade sa naslonom kod kojih nisu nasloni postavljeni u prvoj godini i da dostavi dokumentaciju za nabavku naslona u skladu sa ovim pravilnikom do 30. juna naredne godine.

Sprovođenje agrotehničkih mera kod proizvodnih zasada jagoda završava se sa 30. junom druge godine roda, odnosno eksploatacije zasada.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, rešenjem se uređuje i da korisnik podsticaja za proizvodne zasade vinove loze sa vinskim sortama namenjenim proizvodnji vina proizvodi grožđe koje je namenjeno proizvodnji vina sa geografskim poreklom sa podignutih zasada za koje se isplaćuje podsticaj, počevši najkasnije od pete godine od godine podizanja zasada.

Isplata podsticaja

Član 22

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja iz člana 21. ovog pravilnika, po redosledu podnošenja Zahteva, do iznosa utvrđenog u skladu sa posebnim propisom Vlade.

Uprava isplaćuje podsticaje na namenski račun korisnika podsticaja, na osnovu donetog rešenja kao jednokratna isplata.

Za proizvodne zasade sa naslonom koji nisu postavljeni u prvoj godini, odnosno u godini podnošenja Zahteva, isplata se vrši u dve rate, a druga rata se isplaćuje naredne godine, nakon postavljanja naslona, dostavljanja dokumentacije iz člana 19. st. 2 i 3. ovog pravilnika u skladu sa dostavljenim predračunom i izvršenog drugog kontrolnog pregleda od strane nadležnog inspektora.

Ako se dostavi račun sa većim iznosom od iznosa iz dostavljenog predračuna, isplata druge rate vrši se na osnovu iznosa za ovu vrstu podsticaja utvrđenog rešenjem iz stava 1. ovog člana.

Ako je iznos na računu manji od iznosa iz dostavljenog predračuna, isplata druge rate vrši se u skladu sa plaćenim iznosom iz računa.

Ako se u roku iz stava 3. ovog člana ne dostavi dokumentacija za naslone gubi se pravo na odobreni deo podsticaja za tu vrstu podsticaja.

V MAKSIMALNI IZNOSI PODSTICAJA

Član 23

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, zavisno od mesta investicije, odnosno područja gde je zasad podignut, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 3.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

1) za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja – 2.000.000 dinara;

2) za nabavku naslona, odnosno kolja – 700.000 dinara;

3) za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama – 200.000 dinara;

4) za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara.

Ako se podsticaji iz stava 3. tačka 1) ovog člana odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka, odnosno sortama vinove loze iz člana 5. tačka 2) ovog pravilnika podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Ako se podsticaji iz stava 3. tačka 1) ovog člana odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 m, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze.

Ako se podsticaji iz stava 3. tačka 1) ovog člana odnose na proizvodne zasade koji su u potpunosti podignuti sa knip sadnicama, podsticaji se uvećavaju u iznosu od 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada voćaka.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (“Službeni glasnik RS”, broj 59/13).

Član 25

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog i obrazac, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE.

 

Advertisements