URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSLOVIMA UČESNIKA U FUNKCIONISANJU SISTEMA RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA KOJA UČESTVUJU U FADN SISTEMU

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSLOVIMA UCESNIKA U FUNKCIONISANJU SISTEMA RACUNOVODSTVENIH PODATAKA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA KOJA UCESTVUJU U FADN SISTEMU

(“Sl. glasnik RS”, br. 37/2017)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje organizacija učesnika u FADN sistemu i njihovi poslovi, metodologija prikupljanja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu, način i rokovi prikupljanja podataka, način i uslovi korišćenja podataka u okviru FADN sistema, kao i obrazac za prikupljanje podataka.

Značenje pojmova

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) izveštaj za poljoprivredna gazdinstva je rezultat individualnih podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava dobijenih na osnovu FADN istraživanja;

2) koeficijent Standardne vrednosti proizvodnje (Standard output coefficient – SO) je prosečna jedinična novčana vrednost proizvodnje određene vrste poljoprivrednog proizvoda po proizvođačkoj ceni;

3) ukupna standardna vrednost proizvodnje je zbir svih vrednosti proizvodnji na poljoprivrednom gazdinstvu, dobijena množenjem koeficijenta standardne vrednosti svake pojedinačne proizvodnje sa odgovarajućim brojem jedinica proizvodnje;

4) reprezentativni FADN uzorak je broj poljoprivrednih gazdinstava u FADN sistemu koji se utvrđuje statističkim metodama po osnovu kriterijuma propisanim ovim pravilnikom;

5) stratifikacija je statistička metoda raspoređivanja poljoprivrednih gazdinstava unutar područja FADN istraživanja u slojeve (stratume), u skladu sa ovim pravilnikom;

6) standardna vrednost proizvodnje je bruto vrednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda, koja se dobija množenjem koeficijenta standardne vrednosti proizvodnje za posmatrani proizvod sa površinom na kojoj se proizvodi, odnosno brojem grla odgovarajuće vrste stoke;

7) standardni rezultat FADN sistema je skup podataka FADN istraživanja koji se godišnje izračunavaju;

8) FADN podatak je skup podataka o strukturi proizvodnji, prihodima i rashodima koji se odnosi na poljoprivredno gazdinstvo;

9) FADN baza podataka je baza podataka koja sadrži skup podataka prikupljenih sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu.

Organizacija u FADN sistemu

Član 3

FADN sistem u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Zakon) čine:

1) Nacionalni odbor za praćenje FADN sistema;

2) Nacionalno telo za organizaciju i sprovođenje FADN istraživanja;

3) Regionalna koordinaciona tela;

4) Kancelarije za prikupljanje računovodstvenih podataka;

5) republička organizacija nadležna za poslove statistike;

6) poljoprivredna gazdinstva (FADN gazdinstva).

Nacionalni odbor za praćenje FADN sistema

Član 4

Poslove Nacionalnog odbora za praćenje FADN sistema (u daljem tekstu: Nacionalni odbor) obavlja posebna radna grupa koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar), u skladu sa zakonom.

Radna grupa iz stava 1. ovog člana razmatra stručna pitanja i daje mišljenja u vezi sa:

1) donošenjem odluke o broju i površini FADN regiona;

2) donošenjem plana za izbor poljoprivrednih gazdinstava;

3) razmatranjem drugih pitanja vezanih za sprovođenje FADN istraživanja.

Nacionalno telo za organizaciju i sprovođenje FADN istraživanja

Član 5

Poslove Nacionalnog tela za organizaciju i sprovođenje FADN istraživanja obavlja ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa zakonom, a naročito:

1) predstavlja FADN sistem na nacionalnom i međunarodnom nivou;

2) izrađuje i dostavlja izveštaj Nacionalnom odboru;

3) utvrđuje i dostavlja pravila o primeni funkcionisanja FADN sistema regionalnim koordinacionim telima i kancelarijama za prikupljanje FADN podataka;

4) donosi plan za izbor poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN istraživanju;

5) priprema obrasce za prikupljanje FADN podataka;

6) sačinjava uputstva za prikupljanje i unos FADN podataka u FADN sistem;

7) priprema, organizuje i održava obuke u FADN sistemu;

8) obavlja kontrolu FADN podataka, kao i unos tih podataka u elektronskoj formi i njihovu obradu u FADN bazu podataka;

9) održavanje FADN baze podataka;

10) obrađuje standardne rezultate FADN istraživanja.

Regionalna koordinaciona tela

Član 6

Regionalna koordinaciona tela obavljaju poslove koji se odnose na koordinaciju i funkcionisanje FADN sistema, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede i Zakonom, a naročito:

1) pripremaju izveštaj o izboru poljoprivrednih gazdinstava;

2) vrše prijem i proveru FADN podataka i unos tih podataka u elektronskoj formi u FADN bazu podataka;

3) učestvuju u pripremi, organizovanju i održavanju obuka u FADN sistemu;

4) koordiniraju i kontrolišu prikupljanje FADN podataka;

5) kontrolišu i održavaju FADN bazu podataka;

6) učestvuju u radu radnih grupa koje obrazuje ministar;

7) obavljaju ostale poslove u vezi sa FADN sistemom.

Kancelarije za prikupljanje računovodstvenih FADN podataka

Član 7

Poslove kancelarije za prikupljanje računovodstvenih FADN podataka obavljaju savetodavne i stručne službe u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede i Zakonom, a naročito:

1) identifikuju poljoprivredna gazdinstava za učestvovanje u FADN sistemu;

2) informišu, odnosno obučavaju predstavnike poljoprivrednih gazdinstava u vezi prikupljanja FADN podataka, u skladu sa ovim pravilnikom;

3) prikupljaju FADN podatke u rokovima određenim ovim pravilnikom na način i po uputstvima koja dobijaju od Ministarstva;

4) popunjavaju i dostavljaju obrasce za prikupljanje FADN podataka i unose i obrađuje te podatke u elektronskoj formi u FADN bazu podataka;

5) pripremaju izveštaje za poljoprivredno gazdinstvo i dostavljaju ih poljoprivrednom gazdinstvu;

6) obavljaju i druge poslove u vezi FADN sistema.

Republička organizacija nadležna za poslove statistike

Član 8

Republička organizacija nadležna za poslove statistike u FADN sistemu učestvuje na način i prema uslovima u skladu sa sporazumom o saradnji zaključenim između Ministarstva i republičke organizacije nadležne za poslove statistike, u skladu sa zakonom, a naročito obezbeđuje:

1) izračunavanje koeficijenta standardne vrednosti proizvodnje;

2) izradu klasifikacije poljoprivrednih gazdinstava s obzirom, na tip poljoprivredne proizvodnje i kategorije ekonomske veličine poljoprivrednih gazdinstava;

3) izradu plana za izbor poljoprivrednih gazdinstava;

4) izradu detaljnog plana u pogledu uzorka;

5) izradu izveštaja o sprovođenju plana za izbor poljoprivrednih gazdinstava.

Metodologija prikupljanja FADN podataka

Član 9

Metodologija prikupljanja FADN podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu obuhvata jedinstvene kriterijume za utvrđivanje plana za izbor poljoprivrednih gazdinstava i način prikupljanja FADN podataka.

Kriterijumi iz stava 1. ovog člana su:

1) klasifikacija poljoprivrednih gazdinstava prema tipu poljoprivrednih gazdinstava data u Prilogu 1 – Klasifikacija poljoprivrednih gazdinstava prema tipu poljoprivredne proizvodnje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) klasifikacija poljoprivrednih gazdinstava prema kategorijama ekonomske veličine poljoprivrednih gazdinstva data u Prilogu 2 – Klasifikacija poljoprivrednih gazdinstava prema ekonomskoj veličini gazdinstava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) FADN regioni određuju se u skladu sa socio-ekonomskim karakteristikama NSTJ (NUTS) koji se koriste u statistici.

Plan za izbor poljoprivrednih gazdinstava

Član 10

Plan za izbor poljoprivrednih gazdinstava obuhvata podatke iz zvaničnog statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava.

Plan iz stava 1. ovog člana donosi se za svaku kalendarsku godinu najkasnije do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu.

Način i rokovi prikupljanja FADN podataka

Član 11

FADN podaci prikupljaju se na obrascu za prikupljanje podataka.

Obrazac iz stava 1. ovog člana dat je u Prilogu 3 – Obrazac za prikupljanje FADN podataka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Prikupljanje podataka počinje 1. januara, a završava se 31. decembra tekuće godine.

Obrada podataka iz stava 1. ovog člana vrši se u elektronskoj formi u FADN bazu podataka.

Način i uslovi korišćenje podataka u okviru FADN sistema

Član 12

Podaci u okviru FADN sistema koriste se za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, kao i za potrebe vođenja analitike i statistike u Ministarstvu i ne mogu se koristiti za druge svrhe.

Rezultati FADN istraživanja objavljuju se u zbirnom obliku, a individualni rezultati FADN istraživanja koriste se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti i ovim pravilnikom.

Učesnici u FADN sistemu iz člana 3. ovog pravilnika i lica zaposlena kod tih učesnika potpisuju izjavu o zaštiti i čuvanju FADN podataka.

Poljoprivredne, obrazovne, naučne i stručne institucije i druge organizacije i ustanove mogu koristiti FADN podatke, ako podnesu pisani zahtev Ministarstvu, uz obrazloženje koje sadrži namenu korišćenja tih podataka, kao i da rezultate istraživanja po osnovu korišćenja tih podataka dostave Ministarstvu.

Ministarstvo na osnovu zahteva iz stava 4. ovog člana, kao i na osnovu date izjave o zaštiti i čuvanju FADN podataka obezbeđuje korišćenje FADN podataka, uz odgovornost istraživača za njihovo korišćenje.

Stupanje na snagu

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Priloge 1-3, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE.

Advertisements