URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA KABOTAŽU I OBRASCIMA POJEDINAČNIH, VREMENSKIH I POSEBNIH DOZVOLA

PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA KABOTAZU I OBRASCIMA POJEDINACNIH, VREMENSKIH I POSEBNIH DOZVOLA

(“Sl. glasnik RS”, br. 37/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrazac dozvole za kabotažu, obrasci dozvola za stranog prevoznika i obrazac posebne dozvole.

Član 2

Obrazac dozvole za kabotažu dat je u Prilogu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

U postupku utvrđivanja i razmene dozvola sa nadležnim organima za poslove drumskog saobraćaja drugih država primenjuju se obrasci za sledeće vrste pojedinačnih i vremenskih dozvola za stranog prevoznika:

1) dozvola za bilateralni prevoz tereta;

2) dozvola za bilateralni i tranzitni prevoz tereta;

3) dozvola za tranzitni prevoz tereta;

4) dozvola za prevoz tereta iz ili za treće države;

5) univerzalna dozvola za prevoz tereta.

Obrazac dozvole iz stava 1. ovog člana štampa se na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, sa prevodom na engleski, francuski, nemački i ruski jezik.

Obrazac dozvole iz stava 1. ovog člana štampa se na visokozaštićenoj hartiji formata A4 koja sadrži kontinuirani vodeni žig i druge integrisane vidljive i skrivene elemente zaštite. Obrazac dozvole štampa se u dominirajućim svetlim tonovima, sadrži utisnuti suvi žig i bar-kod sa:

1) nazivom države stranog prevoznika;

2) vrstom dozvole (pojedinačna ili vremenska);

3) dozvoljenom vrstom prevoza;

4) posebnim uslovima za korišćenje dozvole u skladu sa međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima, odnosno podatak o dozvoljenoj kategoriji vozila (“vozilo”, “zeleno”, “zelenije i bezbedno”, “evro 3 bezbedno”, “evro 4 bezbedno”, “evro 5 bezbedno”, “evro EEV bezbedno” i “evro 6 bezbedno”);

5) plaćanjem ili oslobađanjem plaćanja naknade za upotrebu državnog puta za teretna vozila ili skup vozila koja su registrovana u inostranstvu;

6) godinom važenja dozvole;

7) rednim broje dozvole.

Član 4

Obrasci dozvola iz člana 3. ovog pravilnika dati su u Prilogu 2 i Prilogu 3, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 5

Obrazac posebne dozvole štampa se na srpskom jeziku, sa prevodom na engleski i dat je u Prilogu 4 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika i stvari (“Službeni list SRJ”, broj 46/00), osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine, osim odredbe člana 5. koja se primenjuje po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Priloge 1-4, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE.

Advertisements