URRGB

Blog Udruzenja racunovodja i revizora grada Beograda – Propisi RS

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRZINI, NACINU PODNOSENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU

(“Sl. glasnik RS”, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017 i 96/2017)

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržina, način podnošenja i popunjavanja deklaracije – jedinstvene carinske isprave u redovnom i pojednostavljenom carinskom postupku i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku, kao i sadržina i način unošenja podataka u elektronsku tranzitnu deklaraciju.

II JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA

Član 2

Jedinstvena carinska isprava (u daljem tekstu: JCI) iz člana 165. stav 1. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom (“Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 63/13 i 145/14, u daljem tekstu: Uredba), koja se upotrebljava kao pismena deklaracija, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 1 i popunjava se na način propisan Prilogom 5.

Dodatni list JCI (u daljem tekstu: JCI BIS) iz člana 165. stav 5. Uredbe, sastavni je deo JCI, a koristi se ako se jednom JCI deklariše roba koja se svrstava u više od jedne tarifne oznake. Obrazac JCI BIS dat je u Prilogu 2.

Obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema za obradu deklaracija na dva uzastopna kompleta od četiri lista dat je u Prilogu 3.

Obrazac JCI BIS za štampanje iz kompjuterskog sistema za obradu deklaracija dat je u Prilogu 4.

Rubrike JCI iz Priloga 1 i Priloga 2, a koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja, date su u Prilogu 6.

Rubrike JCI iz Priloga 3 i Priloga 4, a koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja, date su u Prilogu 7.

Obrasci iz st. 1-4. ovog člana su dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz st. 1. i 2. ovog člana štampaju se zelenom bojom na samokopirajućem papiru, mase najmanje 40 g/m2 i ne smeju da sadrže celulozu. Papir mora biti neproziran tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati. Papir je beli za sve obrasce. Na obrascima koji se upotrebljavaju za postupak tranzita iz člana 398. Uredbe, rubrika 1 (prva i treća podela), rubrike 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32 i 33 (prva podela na levoj strani) i rubrike 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56 imaju zelenu pozadinu.

Obrasci iz st. 1. i 2. ovog člana moraju da sadrže naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućava njegovo identifikovanje.

Član 3

Set JCI i JCI BIS sastoji se od pojedinačnih listova, odnosno primeraka osmolisnog, odnosno četvorolisnog dvonamenskog seta.

Listovi osmolisnog seta su označeni bojama, i to:

– listovi 1, 2, 3 i 5, na desnoj ivici imaju punu liniju, obojenu po redosledu crvenom, zelenom, žutom i plavom bojom;

– listovi 4, 6, 7 i 8, na desnoj ivici imaju isprekidanu liniju obojenu po redosledu plavom, crvenom, zelenom, i žutom bojom.

Listovi četvorolisnog seta su označeni bojama, i to:

– listovi 1/6, 2/7, 3/8, 4/5 na desnoj ivici neprekidnom linijom, a desno od neprekidne linije isprekidanom linijom obojenom po redosledu crvenom, zelenom, žutom i plavom bojom.

Širina linija iz st. 2. i 3. ovog člana je 3 mm. Isprekidana linija sastavljena je od niza kvadrata dimenzija 3 x 3 mm, a između svakog kvadrata je razmak 3 mm.

Listovi iz stava 2. ovog člana namenjeni su:

– list sa brojem 1 – carinarnici u kojoj se obavljaju izvozne (otpremne) formalnosti ili formalnosti za tranzit,

– listovi sa br. 2 i 7 – za potrebe statistike,

– list sa brojem 3 – pošiljaocu/izvozniku robe pošto ga carinski organi overe,

– list sa brojem 4 – odredišnoj carinarnici,

– list sa brojem 5 – za potvrdu prijema robe polaznoj carinarnici u postupku tranzita,

– list sa brojem 6 – carinarnici u kojoj se okončavaju uvozne formalnosti,

– list sa brojem 8 – primaocu/uvozniku robe.

Svaki list četvorolisnog dvonamenskog seta JCI iz stava 3. ovog člana može se koristiti alternativno, a nekorišćeni broj na listu se precrtava.

Član 4

Za određeni carinski postupak ili kombinacije carinskih postupaka mogu se koristiti delimični setovi JCI i JCI BIS, koji se sastoje od listova potrebnih za sprovođenje odgovarajućeg postupka, i to:

1) ako se roba deklariše samo za postupak tranzita, podnosi se JCI koji se sastoji od listova 1, 4 i 5;

2) ako se roba istovremeno deklariše za postupak izvoza i postupak tranzita, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 2, 3, 4 i 5, koji su namenjeni:

– list sa brojem 1 – za carinarnicu izvoznog carinjenja,

– list sa brojem 2 – za potrebe AOP i potrebe statistike,

– list sa brojem 3 – za izvoznika,

– list sa brojem 4 – za odredišnu carinarnicu,

– list sa brojem 5 – za potvrdu prijema robe polaznoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe.

Posle sprovedenog izvoznog carinjenja i overe svih listova JCI, polazna carinarnica zadržava listove 1 i 2, list 3 vraća podnosiocu JCI, a listove 4 i 5 zajedno sa robom upućuje odredišnoj carinarnici.

Posle prijema robe, odredišna carinarnica overava listove JCI, zadržava list 4, a listom 5 potvrđuje prijem robe polaznoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe.

Ako se za sprovođenje postupka tranzita koristi karnet TIR, za izvoz robe podnosi se JCI, koja se sastoji od listova 1, 2 i 3;

3) ako se roba deklariše za izvozni postupak, postupak ponovnog izvoza, privremenog izvoza robe i pasivnog oplemenjivanja, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 2 i 3;

4) ako se roba deklariše za postupak stavljanja robe u slobodan promet, za postupak carinskog skladištenja, za unos robe u slobodnu zonu, za postupak aktivnog oplemenjivanja, postupak prerade pod carinskom kontrolom, postupak privremenog uvoza ili uništenja podnosi se JCI koja se sastoji od listova 6, 7 i 8.

Član 5

Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike JCI navedene su u Kodeksu šifara koji je dat u Prilogu 8.

III ELEKTRONSKA TRANZITNA DEKLARACIJA

Član 6

Struktura i podaci deklaracije za postupak tranzita koja se podnosi uz upotrebu sistema elektronske razmene podataka dati su u Prilogu 9, a šifre koje se koriste prilikom popunjavanja date su u Prilogu 10.

Tranzitni prateći dokument (u daljem tekstu: TPD) iz člana 406. stav 2. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 11.

Spisak naimenovanja (u daljem tekstu: SN) iz člana 406. stav 4. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 12.

Tranzitni sigurnosni prateći dokument (u daljem tekstu: TSPD) iz člana 406. stav 2. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 13.

Spisak naimenovanja za tranzitni sigurnosni dokument (u daljem tekstu: TSSN) iz člana 406. stav 4. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 14.

Obrasci iz st. 2-5. ovog člana su dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz st. 2-5. ovog člana za pisanu upotrebu štampaju se na papiru, mase najmanje 40 g/m2, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Deklaracija za rezervni postupak za postupak tranzita iz člana 398. stav 2. tačka 2) Uredbe popunjava se i prihvata na način propisan Prilogom 15.

IV ULAZNA I IZLAZNA SAŽETA DEKLARACIJA

Član 7

Struktura i podaci ulazne i izlazne sažete deklaracije iz člana 2. tač. 9) i 10) Uredbe dati su u Prilogu 16, a šifre koje se koriste prilikom popunjavanja date su u Prilogu 10.

Sigurnosni i bezbednosni dokument (u daljem tekstu: SBD) iz člana 135. stav 5. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 17.

Ako se pošiljka za koju se podnosi ulazna sažeta deklaracija sastoji od više od jednog naimenovanja robe, sigurnosni i bezbednosti dokument dopunjava se spiskom naimenovanja, koji čini sastavni deo tog sigurnosnog i bezbednosnog dokumenta.

Sigurnosni i bezbednosni spisak naimenovanja (u daljem tekstu: SBSN) podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 18.

Sigurnosni i bezbednosni dokument i sigurnosni i bezbednosni spisak naimenovanja podnose se na obrascima odštampanim uz ovaj pravilnik, ako se ne podnose sistemom elektronske razmene podataka.

Obrasci iz st. 2. i 4. ovog člana popunjavaju se u skladu sa pravilima za popunjavanje rubrika SBD i SBSN iz Priloga 16. deo 4.

Obrasci iz st. 2. i 4. ovog člana su dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjima koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz st. 2. i 4. ovog člana štampaju se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne smeju da sadrže celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrasci iz st. 2. i 4. ovog člana moraju da sadrže naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

V DEKLARACIJA O CARINSKOJ VREDNOSTI

Član 8

Deklaracija o carinskoj vrednosti (u daljem tekstu: DCV) u koju se unose podaci o vrednosti robe za jednu pošiljku radi naplate uvoznih dažbina, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 20 i popunjava se na način propisan Prilogom 22.

Ako se u DCV unose podaci za robu svrstanu u više od tri tarifna stava Carinske tarife, podnosi se određen broj dodatnih listova (u daljem tekstu: DCV BIS) potrebnih da se obuhvate svi tarifni stavovi, koji su sadržani u JCI.

DCV BIS podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 21.

Obrasci DCV i DCV BIS su dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz stava 4. ovog člana štampaju se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne smeju da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrasci iz stava 4. ovog člana moraju da sadrže naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

VI SPISAK POŠILJKE

Član 9

Spisak pošiljke (u daljem tekstu: SP), koji se koristi kao opisni deo JCI za tranzit robe i čini njen sastavni deo, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 23, osim u slučaju tranzita robe navedene u Prilogu 8. Odeljak IX.

Ako se uz JCI za tranzit robe podnosi SP ne mora se podneti JCI BIS.

Obrazac SP popunjava se na način propisan za popunjavanje rubrika SP iz Priloga 24.

Obrazac SP je dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrazac SP se štampa na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne sme da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrazac SP mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

Obrazac SP popunjava se pisaćom mašinom, štampačem ili ručno, u kom slučaju se podaci upisuju čitkim štampanim slovima hemijskom olovkom. Podaci se ne smeju precrtavati ili ispravljati.

Obrazac SP podnosi se u istom broju primeraka, kao i obrazac na koji se odnosi, a najmanje u tri primerka.

Obrazac SP ima isti broj kao i JCI za tranzit robe na koju se odnosi. Upisivanje broja overava ovlašćeni carinski službenik potpisom i otiskom službenog pečata.

VII ZAHTEV I ODOBRENJE ZA CARINSKE POSTUPKE SA EKONOMSKIM DEJSTVOM I STAVLJANJE ROBE U POSEBNU UPOTREBU

Član 10

Zahtev za izdavanje odobrenja za carinske postupke sa ekonomskim dejstvom podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 25 i popunjava na način propisan Prilogom 26.

Odobrenje za carinske postupke sa ekonomskim dejstvom izdaje se na obrascu koji je dat u Prilogu 25.

VIII KORIŠĆENJE SETA OBRASCA SAŽETE DEKLARACIJE U PRIVREMENOM SMEŠTAJU

Član 11

Sažetom deklaracijom za privremeni smeštaj (u daljem tekstu: SD), iz člana 148. Uredbe, obaveštava se carinski organ da je roba na dan prijavljivanja u privremenom smeštaju. Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 27 i popunjava se na način propisan Prilogom 19.

Obrazac SD je dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrazac SD štampa se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne sme da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrazac SD mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

Član 12

Set obrasca SD sastoji se od tri lista. Listovi su označeni i namenjeni su:

– list sa brojem 1, odštampan crvenom bojom – carinarnici,

– list sa brojem 2, odštampan zelenom bojom – podnosiocu deklaracije i

– list sa brojem 3, odštampan plavom bojom – licu koje upravlja prostorom za privremeni smeštaj robe.

List sa brojem 3 podnosi se samo ako se roba u toku privremenog smeštaja istovaruje sa prevoznog sredstva u prostor za privremeni smeštaj robe.

Rubrike SD obeležene su brojevima i slovima. Rubrike obeležene brojevima popunjava podnosilac deklaracije, a rubrike obeležene slovima – nadležna carinarnica.

SD se popunjava pisaćom mašinom, štampačem ili ručno u kom slučaju se podaci upisuju čitkim štampanim slovima hemijskom olovkom. Podaci se ne smeju precrtavati ili ispravljati.

Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike navedene su u Kodeksu šifara koji je dat u Prilogu 8.

Član 13

Prilozi 1-28 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 14

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (“Službeni glasnik RS” br. 29/10, 84/10, 100/10, 56/11, 66/11, 14/12, 94/12, 97/12, 102/12, 120/12, 12/13, 39/13, 56/13, 109/13, 115/13, 8/14, 58/14, 79/14 i 116/14), osim obrazaca odštampanih u skladu sa tim pravilnikom, koji mogu da se koriste šest meseci od dana početka primene ovog pravilnika.

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije” a primenjuje se od 25. januara 2015. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

(“Sl. glasnik RS”, br. 45/2015)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

(“Sl. glasnik RS”, br. 56/2015)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

(“Sl. glasnik RS”, br. 88/2015)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

SPISAK PRILOGA:

Prilog 1: Jedinstvena carinska isprava (JCI)

Prilog 2: Dodatni obrazac JCI (JCI BIS)

Prilog 3: Obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema

Prilog 4: Dodatni obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema

Prilog 5: Popunjavanje jedinstvene carinske isprave

Prilog 6: Označavanje rubrika obrazaca iz priloga 1. i 2. koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja

Prilog 7: Označavanje rubrika obrazaca iz priloga 3. i 4. koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja

Prilog 8: Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku

Prilog 9: Elektronska tranzitna deklaracija

Prilog 10: Dodatne šifre za novi kompjuterizovani tranzitni sistem

Prilog 11: Tranzitni prateći dokument

Prilog 12: Spisak naimenovanja

Prilog 13: Tranzitni/sigurnosni prateći dokument (TSPD)

Prilog 14: Tranzitni/sigurnosni spisak naimenovanja (TSSN)

Prilog 15: Rezervni postupak za postupak tranzita

Prilog 16: Ulazna i izlazna sažeta deklaracija

Prilog 17: Sigurnosni i bezbednosni dokument (SBD)

Prilog 18: Sigurnosni i bezbednosni spisak naimenovanja

Prilog 19: Način popunjavanja rubrika Sažete deklaracije za privremeni smeštaj

Prilog 20: Obrazac Deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV)

Prilog 21: Dodatni obrazac Deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV BIS)

Prilog 22: Korišćenje seta obrasca Deklaracije o carinskoj vrednosti

Prilog 23: Spisak pošiljke

Prilog 24: Način popunjavanja rubrika Spiska pošiljke

Prilog 25: Zahtev i odobrenje za carinske postupke sa ekonomskim dejstvom

Prilog 26: Način popunjavanja Zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom

Prilog 27: Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj

Prilog 28: Obaveštenje o tranzitu

Prilog 1.

 

JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA (JCI)

 

 

Prilog 2.

 

DODATNI OBRAZAC JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE (JCI BIS)

 

 

Prilog 3.

 

OBRAZAC JCI ZA ŠTAMPANJE IZ KOMPJUTERSKOG SISTEMA

 

 

Prilog 4.

 

DODATNI OBRAZAC JCI ZA ŠTAMPANJE IZ KOMPJUTERSKOG SISTEMA

 

 

Prilog 5.

 

POPUNJAVANJE JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE

 

 1. Način popunjavanja rubrika JCI

Rubrike JCI i JCI BIS popunjavaju se pisaćom mašinom ili štampačem. Podaci u JCI i JCI BIS ne smeju se precrtavati ili ispravljati.

Radi pravilnog popunjavanja pisaćom mašinom ili štampačem, JCI i JCI BIS treba da bude podešena tako da prvo slovo podataka koji treba da se unesu u rubriku 2 bude otkucano u kvadratiću u gornjem levom uglu.

Rubrike označene brojem popunjava deklarant/zastupnik na način propisan za traženi carinski postupak, odnosno upotrebu ili korišćenje robe.

Rubrike koje su označene velikim slovima, popunjava carinarnica.

Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike date su u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku (u daljem tekstu: Kodeks šifara), (Prilog 8).

 1. Način popunjavanja rubrika JCI za tranzit robe

U JCI za tranzit robe popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 42, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 55 i 56, i to na sledeći način.

Rubrika 1 (Deklaracija), sastoji se od tri podele:

Prva i druga podela ne popunjavaju se.

U treću podelu upisuje se jedna od sledećih šifara:

NT = za nacionalni tranzitni postupak,

NTTIR = šifra se koristi kada se Karnet TIR koristi kao tranzitna deklaracija,

NTCIM = šifra se koristi kada se CIM tovarni list koristi kao tranzitna deklaracija,

NTATA = šifra se koristi kada se Karnet ATA koristi kao tranzitna deklaracija.

Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se samo ako pošiljalac robe ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište na carinskom području. U tom slučaju rubrika se popunjava tako što se upisuju:

– u prvi red (gornji desni ugao) – poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) pošiljaoca robe. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

– u drugi red – naziv pošiljaoca robe;

– u treći red – sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa pošiljaoca robe.

U rubriku 3 (Obrasci), koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu se upisuje redni broj obrasca, a u drugu podelu ukupan broj obrazaca.

U rubriku 4 (Tovarni list) upisuje se ukupan broj prevoznih isprava.

U rubriku 5 (Naimenovanja) dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.

U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 7 (Referentni broj) deklarant/zastupnik može upisati identifikacione podatke o pošiljci.

Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuju:

– prvi red (gornji desni ugao) – PIB primaoca robe. Ako primalac robe nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

– drugi red – naziv primaoca robe;

– treći red – sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa primaoca robe, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.

Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.

Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.

Rubrika 13 (ZPP – Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.

Rubrika 14 (Deklarant/zastupnik) popunjava se tako što se upisuju:

– u prvi red (gornji desni ugao) – PIB deklaranta/zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

– u drugi red – naziv deklaranta/zastupnika;

– u treći red – sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa deklaranta/ zastupnika.

U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:

– u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: “N”,

– u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: “P”.

Ako je deklarant istovremeno i primalac iz rubrike 8, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB, a umesto naziva deklaranta upisuje se: “PRIMALAC”.

U rubriku 15 (Zemlja otpreme/izvoza) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije iz koje je roba poslata.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza), u podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 15, iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se. Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Rubrika 16 (Zemlja porekla), ne popunjava se.

U rubriku 17 (Zemlja odredišta) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije konačnog odredišta robe.

Rubrika 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta), u podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 17, iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se.

U rubriku 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva na polasku/u prispeću) upisuju se podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena. Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, koje se prevozi od polazne do odredišne carinarnice na železničkom prevoznom sredstvu, unose se podaci o teretnom vozilu.

Za pošiljke u drumskom saobraćaju u prvu podelu se upisuju registarski broj vozila i prikolice, ako je vozilo ima. U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije vozila iz Kodeksa šifara.

Za pošiljke u železničkom saobraćaju, u prvu podelu se upisuje broj vagona, a druga podela se ne popunjava.

Za pošiljke u rečnom saobraćaju u prvu podelu se upisuje ime plovila. U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.

Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju u prvu podelu se upisuju oznaka leta i datum odlaska.

U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan.

Za pošiljke u poštanskom saobraćaju i kod transporta robe dalekovodima, cevovodima i gasovodima, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:

0 – ako roba nije u kontejneru;

1 – ako je roba u kontejneru.

Rubrika 20 (Uslovi isporuke), ne popunjava se.

Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra valute iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – ukupan iznos iz fakture, zaokružen na dva decimalna mesta.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.

Rubrika 23 (Kurs valute), ne popunjava se.

Rubrika 24 (Vrsta posla), ne popunjava se.

U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste saobraćaja iz Kodeksa šifara kojoj pripada prevozno sredstvo navedeno u rubrici 18.

Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.

Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.

Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.

Rubrika 29 (Ulazna/izlazna carinarnica), ne popunjava se.

Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.

U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi – kontejner broj – broj i vrsta) upisuje se:

– u prvi red, odvojeno kosim crtama – ukupan broj, vrsta i oznake koleta, odnosno druge odgovarajuće oznake koje omogućavaju identifikaciju pošiljke. Ako je roba u rasutom stanju, u ovaj red se upisuje reč: “rasuto”.

Ako je roba u kontejneru, u ovaj red se upisuju njegove identifikacione oznake.

– u drugi i treći red – trgovački naziv robe.

Ako se prijavljuju zbirne (denčane) pošiljke, u drugi red ove rubrike upisuju se reči: “razna roba”.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, u ovu rubriku upisuje se: “ROBA PREMA PRILOŽENOM SPISKU POŠILJKE”.

U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.

Rubrika 33 (Šifra robe) u prvu podelu, ako je navedena u Kodeksu šifara, upisuje se odgovarajuća šifra robe, dok se druga, treća, četvrta i peta podela ove rubrike ne popunjavaju.

Ako je u prethodno odobrenom carinskom postupku roba svrstana po Carinskoj tarifi, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuju se podaci iz prve i druge podele rubrike 33 prethodnog dokumenta (npr: JCI za izvoz robe i dr.). Treća, četvrta i peta podela ove rubrike ne popunjavaju se.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

U postupku tranzita derivata nafte na koje se prilikom uvoza i stavljanja u promet plaća akciza, a koji se prevoze u drumskom i železničkom saobraćaju, u prvu podelu upisuje se prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koju se roba svrstava, a u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve poslednje cifre odgovarajuće šifre za primenu propisa kojima se uređuje naplata akcize. U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara, i upisuje se šifra preračunate jedinice mere. Četvrta i peta podela ne popunjavaju se.

U ostalim slučajevima ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla), ne popunjava se.

U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Rubrika 36 (Povlastica), ne popunjava se.

Rubrika 37 (Postupak), ne popunjava se.

Rubrika 38 (Neto masa u kg)

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

U ostalim slučajevima ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 39 (Kvota), ne popunjava se.

U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe ili MRN (Movement Reference Number) i redni broj naimenovanja iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena.

Rubrika 41 (Dopunska jedinica), ne popunjava se.

U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Rubrika 43 (MV – Metod vrednovanja), ne popunjava se.

U rubriku 44 (Dodatne informacije/Podnete isprave/Potvrde i odobrenja) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava i jedinstveni referentni broj (URN) koji odredi nadležni carinski organ susedne države, odnosno carinske teritorije.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju se u šifarskom obliku, prema uputstvu za upis šifarskih podataka iz Kodeksa šifara, a ako nisu upisuju se rečima.

Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: “specifikacija”. U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.

Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.

Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.

Rubrika 46 (Statistička vrednost), ne popunjava se.

Rubrika 47 (Obračun dažbina), ne popunjava se.

Rubrika 48 (Odloženo plaćanje), ne popunjava se.

Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) popunjava se samo ako je roba prethodno bila predmet postupka carinskog skladištenja, privremenog smeštaja, odnosno ako je bila smeštena u slobodnoj zoni.

U ovom slučaju se upisuju, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta, privremenog smeštaja ili skladišta u slobodnoj zoni.

Rubrika 50 (Principal) popunjava se tako što se upisuju:

– u prvi red – PIB lica koje je položilo obezbeđenje za plaćanje dažbina, ako bi nastao carinski dug;

– u drugi red – naziv lica;

– u treći red – adresa lica.

U preostali prostor upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica, mesto, datum, potpis i pečat.

Rubrika 51 (Planirane tranzitne carinarnice (i zemlja)) ne popunjava se.

U rubriku 52 (Garancija/koja ne važi za) u prvu podelu, odvojeno kosim crtama, upisuje se šifra carinskog organa koji je prihvatio obezbeđenje, broj i godina obezbeđenja za naplatu carinskog duga.

U drugu podelu upisuje se šifra vrste obezbeđenja za naplatu carinskog duga iz Kodeksa šifara.

U rubriku 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)) upisuje se šifra odredišne carinarnice iz Kodeksa šifara.

U rubriku 54 (mesto i datum – potpis i ime deklaranta/ zastupnika) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB deklaranta/zastupnika.

Ako je deklarant/zastupnik fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.

Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis i stavlja otisak službenog pečata.

Ako je deklarant/zastupnik carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova “A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y”, brojevi i znaci : ” -, / “.

Rubrika 55 (Pretovar) popunjava se samo u slučaju pretovara robe za vreme postupka tranzita na listovima 4 i 5. Podatke u rubrici F, posle pretovara, potvrđuje najbliža carinarnica.

Ova rubrika može biti popunjena ručno, u kom slučaju podaci moraju biti upisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.

U rubriku 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/preduzete mere) upisuju se podaci o nepredviđenim okolnostima ili višoj sili nastaloj za vreme prevoza do odredišne carinarnice.

U ovu rubriku se upisuju i registarska oznaka i šifra države, odnosno carinske teritorije u kojoj je prevozno sredstvo, ako je zamenjeno, registrovano.

Ova rubrika može biti popunjena ručno, u kom slučaju podaci moraju biti upisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.

Rubrike JCI za tranzit robe, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:

– u prvi red – naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

– u drugi red, odvojeno kosim crtama – šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;

– u treći red, odvojeno kosim crtama – vreme podnošenja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;

– u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz rubrike 54 JCI.

U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike, kao i procenjeni iznos uvoznih dažbina, ako za robu u postupku može nastati carinski dug.

U rubriku C (Polazna carinarnica) upisuje se:

– u prvi red – naziv odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba predata;

– u drugi red, odvojeno kosim crtama, šifra odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, datum i vreme predaje robe;

– u treći red – službeni broj ovlašćenog carinskog službenika odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata koji je primio JCI.

U gornji desni ugao ove rubrike stavlja se otisak službenog pečata odredišne carinarnice.

U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:

– u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

– u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;

– u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;

– u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kada je roba puštena i, odvojeno kosom crtom, datum kao rok predaje robe odredišnoj carinarnici;

– u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe, odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.

U rubriku E/J (Kontrola carinarnice otpreme/izvoza/ odredišta) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.

U rubriku G (Potvrda nadležnih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.

Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.

Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

III. Način popunjavanja rubrika JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje

U JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz i pasivno oplemenjivanje popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 17a, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54.

U JCI kojom se roba istovremeno deklariše za postupak izvoza i postupak tranzita, pored rubrika navedenih u stavu 1. ovog člana, popunjavaju se i rubrike 15, 50, 52, 53, 55 i 56 na način naveden u delu II ovog Priloga.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije za izvoz robe popunjavaju se rubrike označene brojevima: 1, 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 i 54, a mogu se popuniti, ako je to potrebno, i druge rubrike.

Rubrike JCI popunjavaju se na sledeći način:

Rubrika 1 (Deklaracija), u prvu podelu ove rubrike upisuje se: “IZ”.

U drugu podelu ove rubrike upisuje se jedna od sledećih šifara:

1 – za izvoz robe,

2 – za privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje,

3 – za ponovni izvoz robe.

Treća podela ne popunjava se, osim ako se podnosi JCI za periodično deklarisanje robe kada se u ovu podelu upisuje oznaka: “PE”, ako se podnosi pojednostavljena JCI za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture – oznaka: “PF” ako se podnosi nepotpuna JCI – oznaka: “NP”, a ako se podnosi dopunska JCI – oznaka: “FP”.

Ako se podnosi JCI u pojednostavljenom postupku izvoza robe koja se nalazi u prostoru pošiljaoca, u treću podelu upisuje se oznaka: “KC”.

Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se tako što se upisuju:

– u prvi red (gornji desni ugao) – PIB pošiljaoca, odnosno izvoznika robe. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

– u drugi red – naziv pošiljaoca, odnosno izvoznika robe;

– u treći red – sedište, odnosno prebivalište, odnosno boravište i adresa pošiljaoca, odnosno izvoznika robe.

Pošiljalac, odnosno izvoznik je lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije, vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.

U rubriku 3 (Obrasci) koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu upisuje se redni broj obrasca, a u drugu podelu – ukupan broj obrazaca.

Ako se uz JCI ne podnosi dodatni list na obrascu JCI BIS, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 4 (Tovarni list), ne popunjava se.

U rubriku 5 (Naimenovanja), dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.

U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi, bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 7 (Referentni broj) upisuju se identifikacioni podaci o pošiljci.

Ako se razlikuje od datuma prihvatanja JCI, u ovu rubriku se posle identifikacionih podataka o pošiljci, odvojeno kosom crtom, upisuje datum za primenu propisa za utvrđivanje iznosa izvoznih dažbina.

Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuju:

– u drugi red – naziv, odnosno ime i prezime primaoca robe;

– u treći red – sedište i adresa primaoca robe i, odvojeno kosom crtom, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj se nalazi sedište.

Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.

Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.

Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.

Rubrika 13 (ZPP – Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.

Rubrika 14 (Deklarant/zastupnik) popunjava se tako što se upisuju:

– u prvi red (gornji desni ugao) – PIB deklaranta/zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

– u drugi red – naziv deklaranta/zastupnika;

– u treći red – sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa deklaranta/zastupnika.

U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:

– u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: “N”,

– u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: “P”.

Ako je deklarant istovremeno i izvoznik/pošiljalac iz rubrike 2, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB a umesto naziva deklaranta upisuje se: “POŠILJALAC”/ “IZVOZNIK”.

Rubrika 15 (Zemlja otpreme/izvoza), ne popunjava se.

Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza), ne popunjava se.

Rubrika 16 (Zemlja porekla), ne popunjava se.

U rubriku 17 (Zemlja odredišta) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije konačnog odredišta robe, a ako se roba izvozi u zemlje Evropske unije, prilikom izvoznog carinjenja robe, koju prati dokaz o poreklu robe, zemlja odredišta mora da bude jedna od zemalja članica Evropske unije.

U rubrike 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta) u podelu a) upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 17 iz Kodeksa šifara.

Podela b) se ne popunjava.

U rubriku 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva na polasku/u prispeću) upisuju se podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena. Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, koje se prevozi od polazne do odredišne carinarnice na železničkom prevoznom sredstvu, upisuju se podaci o teretnom vozilu.

Za pošiljke u drumskom saobraćaju u prvu podelu upisuju se registarski broj vozila i prikolice, ako je vozilo ima. U drugu podelu upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije u kojoj je vozilo registrovano iz Kodeksa šifara.

Za pošiljke u železničkom saobraćaju, u prvu podelu upisuje se broj vagona, a druga podela se ne popunjava.

Za pošiljke u rečnom saobraćaju u prvu podelu upisuje se ime plovila. U drugu podelu upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.

Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju u prvu podelu upisuju se oznaka leta i datum odlaska.

U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan.

Za pošiljke u poštanskom saobraćaju i kod transporta robe dalekovodima, cevovodima, i gasovodima, ova rubrika se ne popunjava.

Ako se po jednoj JCI sprovodi postupak sa robom koja je utovarena u više prevoznih sredstava (kamiona, vagona, šlepova i dr.), u ovu rubriku upisuje se reč: “specifikacija”, a uz JCI se podnosi specifikacija prevoznih sredstava, navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se roba nalazi u pojedinom prevoznom sredstvu.

U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:

0 – ako roba nije u kontejneru;

1 – ako je roba u kontejneru.

Rubrika 20 (Uslovi isporuke) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra pariteta isporuke iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – mesto pariteta isporuke;

– u treću podelu – šifra mesta pariteta isporuke iz Kodeksa šifara.

Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra valute iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – ukupan iznos iz fakture koji se naplaćuje od stranog kupca, zaokružen na dva decimalna mesta.

U deklaraciji za privremeni izvoz, odnosno pasivno oplemenjivanje, u drugu podelu upisuje se vrednost robe, bez obzira što faktura neće biti plaćena.

U deklaraciji za ponovni izvoz robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz fakture koji se sastoji od vrednosti domaćeg ugrađenog materijala i vrednosti usluga.

Ako se pri izvozu naplaćuju dažbine, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz fakture ili fakture bez oduzetih popusta u valuti iz prve podele, zaokružen na dva decimalna mesta.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.

U rubriku 23 (Kurs valute) upisuje se zvanični kurs dinara za stranu valutu iz prve podele rubrike 22, koji važi na dan utvrđivanja iznosa izvoznih dažbina.

Ako je roba bila izvezena po pojednostavljenom postupku prilikom podnošenja dopunske carinske deklaracije upisuje se kurs, koji je važio na dan prihvatanja pojednostavljene deklaracije.

Ako je roba bila izvezena po pojednostavljenom postupku, a iskazana je u fakturi u različitim valutama ili je prilikom nastanka duga za robu važio različit kurs, za svaku valutu podnosi se posebna dopunska deklaracija.

Rubrika 24 (Vrsta posla) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra vrste posla iz kolone A Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – šifra vrste posla iz kolone B Kodeksa šifara.

U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste prevoznog sredstva iz Kodeksa šifara, kojim roba napušta carinsko područje.

Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.

Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.

Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.

Rubrika 29 (Izlazna/ulazna carinarnica), ne popunjava se.

Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.

U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi – kontejner broj – broj i vrsta)

– u prvi red, odvojeno kosim crtama, upisuje se ukupan broj, vrsta i oznake koleta.

Ako se zbog nedostatka prostora u prvi red ne mogu upisati sve oznake koleta, upisuje se reč: “specifikacija”, a uz JCI se prilaže specifikacija oznaka koleta.

Ako se po JCI carini roba iz više naimenovanja upakovana u jedno koleto, podaci o tom koletu upisuju se u ovu rubriku kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom koletu prvi red ove rubrike ne popunjava.

– u drugi i ostale redove ove rubrike upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe, kao i podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe po drugim tarifama i propisima koji se primenjuju pri izvozu robe.

– Ako šifra robe u rubrici 33 zavisi od veličine, mase ili drugih fizičkih kriterijuma (parametara), naimenovanje treba da sadrži te podatke.

Izuzetno, od stava 2. ove rubrike naimenovanje robe popunjava se na sledeći način:

– ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezena roba radi izlaganja na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand – materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se: “sajamska roba”, odnosno: “izložbena roba”, odnosno: “štand – materijal”;

– ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezeni alat, sitan inventar, radio oprema i televizijska oprema, upisuje se: “alat i sitan inventar”, “radio i TV oprema”;

– ako se izvozi roba za besplatnu raspodelu, odnosno za potrošnju na međunarodnim sajmovima, izložbama i drugim priredbama, upisuje se: “potrošni materijal”;

– ako se izvozi domaća roba, osim goriva i maziva, koja je prodata radi snabdevanja prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju, upisuje se: “snabdevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju”;

– ako se izvoze delovi predmeta naoružanja i vojne opreme upisuje se: “delovi predmeta naoružanja i vojne opreme”;

– ako se izvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se iseljavaju iz Republike Srbije upisuje se: “selidbene stvari”, a ispod toga: “specifikacija”;

U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.

Rubrika 33 (Šifra robe) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koji se roba svrstava;

– u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve nule.

Ako se prilikom sprovođenja carinskog postupka primenjuju posebni spoljnotrgovinski, carinski, poreski, zdravstveni, sanitarni i drugi propisi, u drugu podelu ove rubrike, kao poslednje dve cifre upisuju se, umesto dve nule, dve poslednje cifre odgovarajuće šifre iz propisa čija se primena traži.

Ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezena roba koja je bila izložena na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand – materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuje se šifra: “44500000 0101”.

Ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezen alat, sitan inventar, radio oprema ili televizijska oprema, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: “82500000 0102”.

Ako se izvozi roba za besplatnu raspodelu, odnosno potrošnju na međunarodnim sajmovima, izložbama, trgovačkim i drugim priredbama, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: “22500000 0104”.

Ako se izvozi domaća roba, osim goriva i maziva, koja je prodata radi snabdevanja prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju, upisuje se šifra: “21500000 0105”.

Ako se izvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se iseljavaju iz Srbije, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: “94500000 0201”.

U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara i u treću podelu upisuje se šifra preračunate jedinice mere.

Ako se ponovno izvozi istovrsna roba nedeljiva po količini, a koja je bila stavljena u više prethodnih postupaka, u treću podelu ove rubrike, kod prvog naimenovanja robe, upisuju se podaci o jedinici mere, a kod ostalih naimenovanja šifra: XX.

U četvrtu podelu upisuje se šifra oblika izvoza iz Kodeksa šifara.

Peta podela ove rubrike ne popunjava se.

Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla), ne popunjava se.

U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako bruto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 36 (Povlastica), upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o Carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora, sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara.

Rubrika 37 (Postupak) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu šifra traženog postupka i šifra prethodnog postupka iz Kodeksa šifara.

Prva cifra šifre traženog postupka i broj upisan u drugoj podeli rubrike jedan moraju biti jednaki.

Prethodni postupak je carinski postupak u kome je roba bila pre traženog postupka.

Ako nije postojao prethodni postupak, upisuju se dve nule.

– u drugu podelu šifra nacionalnog postupka, ako je propisana Kodeksom šifara.

U rubriku 38 (Neto masa u kg) upisuje se neto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako neto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 39 (Kvota), ne popunjava se.

U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena ili MRN broj i redni broj naimenovanja iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena odnosno po kojoj je sproveden postupak carinskog skladištenja.

Ako je potrebno upisati više prethodnih isprava, u ovu rubriku upisuje se reč: “specifikacija”, a uz JCI se podnosi specifikacija prethodnih isprava u kojoj se uz svako naimenovanje navodi bruto masa koja se razdužuje.

U rubriku 41 (Dopunska jedinica) upisuje se količina robe u jedinici mere iz treće podele rubrike 33 zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako je u trećoj podeli rubrike 33 navedena šifra: XX, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Prilikom ponovnog izvoza proizvoda dobijenih pri aktivnom oplemenjivanju, upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost usluga i domaćeg materijala).

Ako se ponovno izvozi istovrsna roba nedeljiva po količini, a koja je bila stavljena u više prethodnih postupaka, u ovu rubriku upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti robe, koja je bila stavljena u prethodni postupak iz tog naimenovanja.

Rubrika 43 (MV – Metod vrednovanja), ako se pri izvozu naplaćuju dažbine, u ovu rubriku upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

U rubriku 44 (Dodatne informacije/Podnete isprave/Potvrde i odobrenja) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, podaci o traženim dozvolama, rok privremenog izvoza robe, odnosno pasivnog oplemenjivanja i podaci koji se zahtevaju drugim propisima.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju se u šifarskom obliku, a ako nisu upisuju se rečima.

Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci. Uputstvo za upis šifarskih podataka navedeno je u Kodeksu šifara.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: “specifikacija”. U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.

Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.

Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.

U rubriku 46 (Statistička vrednost) upisuje se vrednost robe u dinarima na paritetu franko granica Republike Srbije. Iznos iz rubrike 42 se preračunava u dinare po kursu iz rubrike 23.

Ako je ugovorena isporuka robe u inostranstvu, upisuje se fakturna vrednost umanjena za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od granice Republike Srbije do mesta isporuke u inostranstvu.

Ako je ugovorena isporuka robe u Republici Srbiji, upisuje se fakturna vrednost uvećana za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od mesta isporuke do granice Republike Srbije.

U deklaraciji za ponovni izvoz proizvoda dobijenih pri aktivnom oplemenjivanju, u ovu rubriku se upisuje ukupna vrednost robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja, usluga i domaće robe korišćene prilikom proizvodnje odnosno proizvodnih operacija, kao i drugi troškovi nastali na carinskom području Srbije.

Iznos koji se upisuje u ovu rubriku zaokružuje se na dva decimalna mesta.

Rubrika 47 (Obračun dažbina) popunjava se tako što se:

– u prvu podelu (vrsta) upisuje šifra vrste dažbine iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu (osnovica) upisuje vrednost, količina ili druga propisana osnovica za obračun dažbine zaokružena na dva decimalna mesta;

– u treću podelu (stopa) upisuje stopa dažbine navedene u prvoj podeli;

– u četvrtu podelu (iznos) upisuje iznos dažbine zaokružen na dva decimalna mesta, ako nije propisana stopa dažbine, odnosno ako je dažbina propisana u jedinici mere;

– u petu podelu (NP) upisuje šifra načina plaćanja ili obezbeđenja plaćanja carinskog duga iz Kodeksa šifara, i to samo kod prve dažbine u prvom naimenovanju.

U rubriku 48 (Odloženo plaćanje) odvojeno kosim crtama, upisuju se šifra vrste garancije iz Kodeksa šifara, PIB podnosioca garancije, šifra carinskog organa koji je prihvatio garanciju, broj garancije i godina garancije.

Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) popunjava se samo ako je roba prethodno bila predmet postupka carinskog skladištenja, privremenog smeštaja, odnosno ako je bila smeštena u slobodnoj zoni.

U ovom slučaju upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta, privremenog smeštaja ili skladišta u slobodnoj zoni.

Rubrika 50 (Principal), ne popunjava se.

Rubrika 51 (Planirane tranzitne carinarnice (i zemlja)) ne popunjava se.

Rubrika 52 (Garancija/koja ne važi za), ne popunjava se.

Rubrika 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)), ne popunjava se.

U rubriku 54 (mesto i datum – potpis i ime deklaranta/ zastupnika) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB deklaranta/zastupnika.

Ako je deklarant/zastupnik fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.

Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis i stavlja otisak službenog pečata.

Ako je deklarant/zastupnik carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova: “A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y”, brojevi i znaci : ” -, / “.

Rubrika 55 (Pretovar), ne popunjava se.

Rubrika 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/preduzete mere), ne popunjava se.

Rubrike JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz i pasivno oplemenjivanje, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način.

U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:

– u prvi red – naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

– u drugi red, odvojeno kosim crtama – šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;

– u treći red, odvojeno kosim crtama – vreme prihvatanja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;

– u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz rubrike 54 JCI.

U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike, kao i procenjeni iznos dažbina, ako za robu u postupku može nastati carinski dug.

Rubrika C (Polazna carinarnica) popunjava se samo u JCI za zajednički izvozni i tranzitni postupak, kada se upisuje:

– u prvi red – naziv odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba predata;

– u drugi red, odvojeno kosim crtama – šifra odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, datum i vreme predaje robe;

– u treći red – službeni broj ovlašćenog carinskog službenika odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata, koji je prihvatio JCI.

U gornji desni ugao ove rubrike stavlja se otisak službenog pečata odredišne carinarnice.

U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:

– u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

– u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;

– u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;

– u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kad je roba puštena i, u JCI za zajednički postupak izvoza i postupak tranzita odvojeno kosom crtom, datum kao rok predaje robe odredišnoj carinarnici;

– u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.

U rubriku E/J (Kontrola carinarnice otpreme/izvoza/ odredišta) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.

U rubriku G (Potvrda nadležnih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.

Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.

Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

 1. Način popunjavanja rubrika JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i uništenje robe

U JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom i uništenje robe, popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54.

U JCI za postupak carinskog skladištenja, popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 19, 22, 31, 32, 34a, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 49 i 54.

U JCI za postupak skladištenja robe radi njenog ponovnog izvoza i poslove zastupanja pored rubrika iz stava 2. ovog člana popunjavaju se i rubrika 24, treća podela rubrike 33 i rubrika 41.

U JCI za smeštaj robe u slobodnim carinskim prodavnicama i JCI za prodaju robe u slobodnim carinskim prodavnicama pored rubrika iz stava 2. ovog člana, popunjavaju se i treća podela rubrike 33 i rubrika 41.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet popunjavaju se rubrike označene brojevima: 1, 2, 8, 14, 31, 33, 37, 40 i 54, a mogu se popuniti, ako je to potrebno, i druge rubrike.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije za stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja, prerade pod carinskom kontrolom i privremenog uvoza popunjavaju se rubrike označene brojevima: 1, 8, 14, 31, 33, 37, 40 i 54, a u rubrici 44 – pozivanje na odobrenje ili na zahtev kada se primenjuje član 273. stav 1. Uredbe. Ako je to potrebno mogu se popuniti i druge rubrike.

Nepotpuna deklaracija za postupak carinskog skladištenja sadrži podatke potrebne za identifikaciju robe na koju se deklaracija odnosi, uključujući i količinu te robe.

Rubrike JCI popunjavaju se na sledeći način:

Rubrika 1 (Deklaracija) U prvu podelu ove rubrike upisuje se: “UV”.

U drugu podelu rubrike 1 upisuje se jedna od sledećih šifara:

4 – za stavljanje robe u slobodni promet i aktivno oplemenjivanje (sistem povraćaja),

5 – za privremeni uvoz robe i aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja),

6 – za ponovni uvoz robe,

7 – za carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu,

9 – za preradu robe pod carinskom kontrolom i uništenje robe.

Treća podela ne popunjava se osim u slučaju popunjavanja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe, kada se u ovu podelu upisuje: “ZK”.

Ako se podnosi JCI za periodično deklarisanje robe, u treću podelu upisuje se oznaka: “PE”, ako se podnosi pojednostavljena JCI za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture u treću podelu upisuje se oznaka: “PF”, ako se podnosi JCI u pojednostavljenom postupku uvoza robe koja se nalazi u prostoru primaoca, u treću podelu upisuje se oznaka: “KC”, ako se podnosi nepotpuna JCI u treću podelu upisuje se oznaka: “NP”, a ako se podnosi dopunska JCI u treću podelu upisuje se oznaka: “FP”.

Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se tako što se upisuju:

– u drugi red – naziv lica, pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju;

– u treći red – sedište, odnosno prebivalište i adresa pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju i, odvojeno kosom crtom, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj se nalazi sedište.

U rubriku 3 (Obrasci) koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu se upisuje redni broj obrasca, a u drugu podelu ukupan broj obrazaca.

Ako se uz JCI ne podnosi dodatni list na obrascu JCI BIS, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 4 (Tovarni list), ne popunjava se.

U rubriku 5 (Naimenovanja) dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.

U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 7 (Referentni broj) upisuju se identifikacioni podaci o pošiljci.

Ako se razlikuje od datuma prihvatanja JCI, u ovu rubriku se posle identifikacionih podataka o pošiljci, odvojeno kosom crtom, upisuje datum za primenu propisa za utvrđivanje iznosa carine i drugih dažbina.

Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvi red (gornji desni ugao) – PIB primaoca robe. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

– u drugi red – naziv primaoca robe;

– u treći red – sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa primaoca robe.

Primalac odnosno uvoznik robe je lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.

Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.

Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.

Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.

Rubrika 13 (ZPP – Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.

Rubrika 14 (Deklarant/zastupnik) popunjava se tako što se upisuju:

– u prvi red (gornji desni ugao – PIB deklaranta/zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

– u drugi red – naziv deklaranta/zastupnika;

– u treći red – sedište, prebivalište odnosno boravište i adresa deklaranta/ zastupnika.

U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:

– u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: “N”,

– u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: “P”.

Ako je deklarant istovremeno i primalac iz rubrike 8, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB a umesto naziva deklaranta upisuje se: “PRIMALAC”.

U rubriku 15 (Zemlja otpreme/izvoza) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije iz koje se roba šalje.

Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza) U podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 15, iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se.

U rubriku 16 (Zemlja porekla) upisuju se šifra i naziv države, odnosno carinske teritorije porekla robe iz Kodeksa šifara.

Ako se po JCI prijavljuje roba različitog porekla, ova rubrika se ne popunjava.

U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 17 (Zemlja odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva na polasku/u prispeću)

U prvu podelu ove rubrike upisuje se registarski broj prevoznog sredstva u kome se nalazi roba.

Druga podela ne popunjava se.

Ako se po jednoj JCI prijavljuje roba koja je smeštena u više prevoznih sredstava (kamiona, vagona i dr.), u ovu rubriku upisuje se reč: “specifikacija”, a uz JCI se podnosi specifikacija prevoznih sredstava, sa navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se roba nalazi u pojedinom prevoznom sredstvu.

Ako se roba ne nalazi u prevoznom sredstvu, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:

0 – ako roba nije u kontejneru;

1 – ako je roba u kontejneru.

Rubrika 20 (Uslovi isporuke) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra pariteta isporuke iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – mesto pariteta isporuke;

– u treću podelu – šifra mesta pariteta isporuke iz Kodeksa šifara.

Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra valute iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – ukupan iznos iz fakture bez oduzetih popusta u valuti iz prve podele, zaokružen na dva decimalna mesta.

U deklaraciji za ponovni uvoz robe posle pasivnog oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupna vrednost iz fakture koja se sastoji od vrednosti stranog ugrađenog materijala i vrednosti usluga.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.

U rubriku 23 (Kurs valute) upisuje se zvanični kurs dinara za stranu valutu iz prve podele rubrike 22, koji važi na dan utvrđivanja iznosa uvoznih dažbina.

Rubrika 24 (Vrsta posla) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra vrste posla iz kolone A Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – šifra vrste posla iz kolone B Kodeksa šifara.

U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste prevoznog sredstva iz Kodeksa šifara, kojim je roba prešla carinsku liniju.

Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.

Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.

Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.

U rubriku 29 (Izlazna/ulazna carinarnica) upisuje se šifra granične carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba prijavljena prilikom ulaska u carinsko područje.

Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.

U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi – kontejner broj – broj i vrsta) upisuje se:

– u prvi red, odvojeno kosim crtama, ukupan broj, vrsta i oznake koleta;

Ako se zbog nedostatka prostora, u prvi red ne mogu upisati sve oznake koleta, upisuje se reč: “specifikacija”, a uz JCI se prilaže specifikacija oznaka koleta.

Ako se po JCI carini roba iz više naimenovanja smeštena u jedno koleto, podaci o tom koletu upisuju se u ovu rubriku kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom koletu prvi red ove rubrike ne popunjava.

– u drugi i ostale redove ove rubrike upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe, uključujući tip, model i naziv proizvođača, kao i podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe po drugim tarifama i propisima koji se primenjuju pri uvozu robe.

Ako šifra robe u rubrici 33 zavisi od veličine, mase ili drugih fizičkih kriterijuma (parametara), naimenovanje treba da sadrži te podatke.

Ako naplata akcize, odnosno poreza na dodatu vrednost ili drugih uvoznih dažbina zavisi od određenog svojstva robe, to svojstvo se, pored ostalih podataka, navodi u naimenovanju.

Izuzetno, naimenovanje robe popunjava se na sledeći način:

– ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezena roba radi izlaganja na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand – materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se: “sajamska roba”, odnosno: “izložbena roba”, odnosno: “štand – materijal”;

– ako se privremeno uvozi ili ponovo uvozi privremeno izvezeni alat, sitan inventar, radio oprema i televizijska oprema, upisuje se: “alat i sitan inventar”, “radio i TV oprema”;

– ako se uvoze delovi predmeta naoružanja i vojne opreme upisuje se: “delovi predmeta naoružanja i vojne opreme”;

– ako se uvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se doseljavaju u Republiku Srbiju upisuje se: “selidbene stvari”, a ispod toga: “specifikacija”;

U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.

Rubrika 33 (Šifra robe) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koju se roba svrstava;

– u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve nule.

Ako se prilikom sprovođenja carinskog postupka primenjuju posebni spoljnotrgovinski, carinski, poreski, zdravstveni, sanitarni i drugi propisi, u drugu podelu ove rubrike, kao poslednje dve cifre upisuju se, umesto dve nule, dve poslednje cifre odgovarajuće šifre iz propisa čija se primena traži.

Ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezena roba koja je bila izložena na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand – materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuje se šifra: “44500000 0101”.

Ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezen alat, sitan inventar, radio oprema ili televizijska oprema, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: “82500000 0102”.

Ako se uvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se doseljavaju u Republiku Srbiju, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: “94500000 0201”.

Ako se roba carini primenom stope iz čl. 30. i 107. Carinskog zakona, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: “34500000 0109”.

U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara, a u treću podelu upisuje se šifra preračunate jedinice mere. U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, u ovu podelu upisuje se šifra jedinice mere: “KD”.

Za robu koja se sukcesivno uvozi u smislu člana 4. Zakona o Carinskoj tarifi, a nedeljiva je po količini, u treću podelu upisuje se šifra: “GG”. Pri uvozu poslednje pošiljke kojom se roba kompletira, u treću podelu upisuje se odgovarajuća šifra iz ovog pravilnika.

U četvrtu podelu upisuje se šifra oblika uvoza iz Kodeksa šifara i, odvojena kosom crtom, šifra namene uvoza iz Kodeksa šifara. U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, u ovu podelu upisuje se šifra namene uvoza 03.

Peta podela ove rubrike popunjava se tako što se upisuje šifra zakonskog osnova za oslobođenje, odnosno plaćanje poreza na dodatu vrednost iz Kodeksa šifara i, odvojeno kosom crtom, šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja akcize iz Kodeksa šifara.

Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla) U podelu a) rubrike 34, upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije porekla iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se.

Ova rubrika se ne popunjava ako je u rubrici 16 navedena država, odnosno carinska teritorija porekla.

U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520 stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako bruto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 36 (Povlastica) upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o Carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora, sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara.

Rubrika 37 (Postupak) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu šifra traženog postupka i šifra prethodnog postupka iz Kodeksa šifara.

Prva cifra šifre traženog postupka i broj upisan u drugoj podeli rubrike jedan moraju biti jednaki.

Prethodni postupak je carinski postupak u kome je roba bila pre traženog postupka.

Ako nije postojao prethodni postupak, upisuju se dve nule.

– u drugu podelu šifra nacionalnog postupka iz Kodeksa šifara.

Ako nema šifre nacionalnog postupka ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 38 (Neto masa u kg) upisuje se neto masa robe u kilogramima zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako neto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 39 (Kvota) upisuje se evidencioni broj pod kojim je u Upravi carina evidentirano rešenje doneto na osnovu člana 30. stav 6. Carinskog zakona.

U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena ili MRN broj i redni broj naimenovanja iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena odnosno na kojoj je sproveden postupak carinskog skladištenja.

Ako je potrebno upisati više prethodnih isprava, u ovu rubriku upisuje se reč: “specifikacija”, a uz JCI se podnosi specifikacija prethodnih isprava u kojoj se uz svako naimenovanje navodi bruto masa koja se razdužuje.

U rubriku 41 (Dopunska jedinica) upisuje se količina robe u jedinici mere iz treće podele rubrike 33, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Prilikom ponovnog uvoza proizvoda dobijenih pri pasivnom oplemenjivanju, upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost ugrađenog stranog materijala i vrednost usluga).

U rubriku 43 (MV – Metod vrednovanja) upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

U rubriku 44 (Dodatne informacije/Podnete isprave/Potvrde i odobrenja) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, podaci o traženim dozvolama, rok privremenog uvoza, aktivnog oplemenjivanja odnosno prerade pod carinskom kontrolom i podaci koji se zahtevaju drugim propisima, kao i podatak o licu koje je nosilac prava na oslobođenje od plaćanja carine ili prava na uvoz robe po sniženoj stopi carine, zbog posebne namene robe, a koja roba u smislu člana 108. Carinskog zakona ostaje pod carinskim nadzorom.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju u šifarskom obliku, a ako nisu upisuju se rečima.

Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci. Uputstvo za upis šifarskih podataka navedeno je u Kodeksu šifara.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: “specifikacija”. U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.

Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.

Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.

U rubriku 46 (Statistička vrednost) upisuje se vrednost robe u dinarima na paritetu franko granica Republike Srbije. Iznos iz rubrike 42 preračunava se u dinare po kursu iz rubrike 23.

Ako je ugovorena isporuka robe u inostranstvu, upisuje se fakturna vrednost uvećana za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od mesta isporuke u inostranstvu do granice Republike Srbije.

Ako je ugovorena isporuka robe u Republici Srbiji, upisuje se fakturna vrednost umanjena za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od granice Republike Srbije do mesta isporuke.

U deklaraciji za ponovni uvoz proizvoda dobijenih pri pasivnom oplemenjivanju, u ovu rubriku upisuje se ukupna vrednost robe izvezene radi pasivnog oplemenjivanja, usluga i strane robe korišćene prilikom proizvodnje, odnosno proizvodnih operacija, kao i drugi troškovi nastali u inostranstvu.

Iznos koji se upisuje u ovu rubriku zaokružuje se na dva decimalna mesta.

Rubrika 47 (Obračun dažbina) popunjava se tako što se:

– u prvu podelu (vrsta) upisuje šifra vrste dažbine iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu (osnovica) upisuje vrednost, količina ili druga propisana osnovica za obračun dažbine zaokružena na dva decimalna mesta, a za šifre 4 i 6 iz druge podele rubrike 1 uz dažbine 01 i 09 upisuje se carinska vrednost robe, odnosno poreska osnovica, bez obzira da li nastaje carinski dug, odnosno obaveza plaćanja PDV ili ne;

– u treću podelu (stopa) upisuje stopa dažbine navedene u prvoj podeli;

– u četvrtu podelu (iznos) upisuje iznos dažbine zaokružen na dva decimalna mesta, ako nije propisana stopa dažbine, odnosno ako je propisana u jedinici mere. U deklaraciji za ponovni uvoz robe sa pasivnog oplemenjivanja, u ovu podelu upisuje se iznos dažbina u smislu člana 178. stav 1. Carinskog zakona;

– u petu podelu (NP) upisuje šifra načina plaćanja ili obezbeđenja plaćanja carinskog duga iz Kodeksa šifara, i to samo kod prve dažbine u prvom naimenovanju.

U rubriku 48 (Odloženo plaćanje) odvojeno kosim crtama, upisuju se šifra vrste garancije iz Kodeksa šifara, PIB podnosioca garancije, šifra carinskog organa koji je prihvatio garanciju, broj garancije i godina garancije.

Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) Ako se ova rubrika popunjava u postupku carinskog skladištenja ili prilikom unošenja robe u slobodnu zonu upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta ili slobodne zone, broj iz evidencije držaoca i datum smeštaja robe.

Ako je roba bila, pre traženog carinskog postupka, predmet postupka carinskog skladištenja ili je bila prethodno unesena u slobodnu zonu, u rubriku 49 upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta ili slobodne zone.

Rubrika 50 (Principal), ne popunjava se.

Rubrika 51 (Planirane tranzitne carinarnice (i zemlja)), ne popunjava se.

Rubrika 52 (Garancija/koja ne važi za), ne popunjava se.

Rubrika 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)), ne popunjava se.

U rubriku 54 (mesto i datum – potpis i ime deklaranta/ zastupnika) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB deklaranta/zastupnika.

Ako je deklarant/zastupnik fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.

Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis i stavlja otisak službenog pečata.

Ako je deklarant/zastupnik carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova: “A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y”, brojevi i znaci : ” -, / “.

Rubrika 55 (Pretovar), ne popunjava se.

Rubrika 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/ preduzete mere), ne popunjava se.

Rubrike za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i uništenje robe, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način.

U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:

– u prvi red – naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

– u drugi red, odvojeno kosim crtama – šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;

– u treći red, odvojeno kosim crtama – vreme prihvatanja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;

– u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz rubrike 54 JCI.

U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.

Rubrika C (Polazna carinarnica), ne popunjava se.

U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:

– u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

– u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;

– u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;

– u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kad je roba puštena;

– u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.

U rubriku E/J (Kontrola carinarnice otpreme/izvoza/ odredišta) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.

U rubriku G (Potvrda nadležnih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.

Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.

Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

Prilog 6.

 

OZNAČAVANJE RUBRIKA OBRAZACA IZ PRILOGA 1. I 2. KOJE MORAJU BITI VIDLJIVE PRILIKOM SAMOKOPIRANJA

 

Broj rubrike List Broj rubrike List
I. RUBRIKE ZA KORISNIKE
1 1 do 8 osim srednje podele:
1 do 3
27 1 do 5(1)
2 1 do 5(1) 28 1 do 3
3 1 do 8 29 1 do 3
4 1 do 8 30 1 do 3
5 1 do 8 31 1 do 8
6 1 do 8 32 1 do 8
7 1 do 3 33 prva podela na levoj strani:
1 do 8 ostatak: 1 do 3
8 1 do 5(1) 34a 1 do 3
9 1 do 3 34b 1 do 3
10 1 do 3 35 1 do 8
11 1 do 3 36
12 37 1 do 3
13 1 do 3 38 1 do 8
14 1 do 4 39 1 do 3
15 1 do 8 40 1 do 5(1)
15a 1 do 3 41 1 do 3
15b 1 do 3 42
16 1, 2, 3, 6, 7 i 8 43
17 1 do 8 44 1 do 5(1)
17a 1 do 3 45
17b 1 do 3 46 1 do 3
18 1 do 5(1) 47 1 do 3
19 1 do 5(1) 48 1 do 3
20 1 do 3 49 1 do 3
21 1 do 5(1) 50 1 do 8
22 1 do 3 51 1 do 8
23 1 do 3 52 1 do 8
24 1 do 3 53 1 do 8
25 1 do 5(1) 54 1 do 4
26 1 do 3 55
    56
II. ZA SLUŽBENU UPOTREBU
A 1 do 4 C 1 do 8
B 1 do 3 D 1 do 4

______________
(1) Od korisnika se neće zahtevati popunjavanje ovih rubrika na primerku br. 5 za potrebe tranzita

Prilog 7.

 

OZNAČAVANJE RUBRIKA OBRAZACA IZ PRILOGA 3. I 4. KOJE MORAJU BITI VIDLJIVE PRILIKOM SAMOKOPIRANJA

 

Broj rubrike List Broj rubrike List
I. RUBRIKE ZA KORISNIKE
1 1 do 4 osim srednje podele:
1 do 3
27 1 do 4
2 1 do 4 28 1 do 3
3 1 do 4 29 1 do 3
4 1 do 4 30 1 do 3
5 1 do 4 31 1 do 4
6 1 do 4 32 1 do 4
7 1 do 3 33 prva podela na levoj strani:
1 do 4 ostatak: 1 do 3
8 1 do 4 34a 1 do 3
9 1 do 3 34b 1 do 3
10 1 do 3 35 1 do 4
11 1 do 3 36 1 do 3
12 1 do 3 37 1 do 3
13 1 do 3 38 1 do 4
14 1 do 4 39 1 do 3
15 1 do 4 40 1 do 4
15a 1 do 3 41 1 do 3
15b 1 do 3 42 1 do 3
16 1 do 3 43 1 do 3
17 1 do 4 44 1 do 4
17a 1 do 3 45 1 do 3
17b 1 do 3 46 1 do 3
18 1 do 4 47 1 do 3
19 1 do 4 48 1 do 3
20 1 do 3 49 1 do 3
21 1 do 4 50 1 do 4
22 1 do 3 51 1 do 4
23 1 do 3 52 1 do 4
24 1 do 3 53 1 do 4
25 1 do 4 54 1 do 4
26 1 do 3 55
    56
II. ZA SLUŽBENU UPOTREBU
A 1 do 4 C 1 do 4
B 1 do 3 D/J 1 do 4

 

Prilog 8

 

KODEKS ŠIFARA ZA POPUNJAVANJE ISPRAVA U CARINSKOM POSTUPKU

 1. Carinarnice i njihove organizacione jedinice
Naziv carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice Šifra
1 2
1. Carinarnica Beograd 11002
1) Carinska ispostava Aerodrom Beograd 11410
2) Carinska ispostava Aerodrom Nikola Tesla 11274
3) Carinska ispostava Beograd 11347
4) Carinska ispostava Beogradski sajam 11126
5) Carinska ispostava Ostružnica – Beograd 11118
6) Carinska ispostava za kurirske pošiljke – DHL 11282
7) Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora – Beograd 11207
8) Carinska ispostava Luka Beograd 11029
9) Carinska ispostava Pančevo 11037
10) Carinska ispostava Pošta Beograd 11045
11) Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Makiš – Beograd 11096
12) Carinska ispostava Skladišta 11134
13) Carinska ispostava Terminal Beograd 11568
14) Carinski referat Luka 11223
15) Carinski referat Luka i rečno pristanište Pančevo 11231
16) Carinski referat Savsko pristanište 11240
2. Carinarnica Vršac 23000
1) Carinska ispostava Vatin 23027
2) Carinska ispostava Železnička stanica Vršac 23035
3) Carinska ispostava Kaluđerovo 23019
4) Carinska ispostava Hemofarm Vršac 23043
5) Carinski referat Aerodrom Vršac 23337
3. Carinarnica Dimitrovgrad 13005
1) Carinska ispostava Gradina 13277
2) Carinska ispostava Železnička stanica Dimitrovgrad 13021
3) Carinska ispostava Terminal – Gradina 13013
4) Carinska ispostava Slobodna zona Pirot 13030
5) Carinski referat Pirot 13048
4. Carinarnica Zrenjanin 24007
1) Carinska ispostava Zrenjanin 24023
2) Carinska ispostava Kikinda 24015
3) Carinska ispostava Srpska Crnja 24031
4) Carinski referat Jaša Tomić 24074
5) Carinski referat Međa 24058
6) Carinski referat Nakovo 24066
7) Carinski referat Slobodna zona Zrenjanin 24287
8) Carinski referat Vrbica 24295
5. Carinarnica Kladovo 12009
1) Carinska ispostava Veliko Gradište 12068
2) Carinska ispostava Vrška Čuka 12319
3) Carinska ispostava Đerdap 12289
4) Carinska ispostava Đerdap II 12084
5) Carinska ispostava Mokranje 12033
6) Carinska ispostava Prahovo 12041
7) Carinski referat Bor 12297
8) Carinski referat Zaječar 12327
9) Carinski referat Majdanpek 12092
6. Carinarnica Kragujevac 17000
1) Carinska ispostava Kragujevac 17019
2) Carinska ispostava Smederevo 17345
3) Carinski referat Aranđelovac 17256
4) Carinski referat za metalsku industriju – Železara 17353
5) Carinski referat Železnička stanica Kragujevac 17043
6) Carinski referat Jagodina 17027
7) Carinski referat Lapovo 17078
8) Carinski referat Mladenovac 17329
9) Carinski referat Požarevac 17337
10) Carinski referat Smederevska Palanka 17035
11) Carinski referat Slobodna zona Kragujevac 17370
12) Carinski referat Slobodna zona Smederevo 17388
7. Carinarnica Kraljevo 14001
1) Carinska ispostava Kraljevo 14052
2) Carinska ispostava Novi Pazar 14109
3) Carinska ispostava Čačak 14060
4) Carinska ispostava Špiljani 14338
5) Carinska ispostava Gornji Milanovac 14176
6) Carinski referat Raška 14010
7) Carinski punkt Brnjački Most 14346
8) Carinski punkt Rudnica 14320
7a Carinarnica Kruševac 45004
1) Carinska ispostava Kruševac 45047
2) Carinski referat Paraćin 45055
3) Carinski referat Trstenik 45063
4) Carinski referat Slobodna zona Kruševac 45110
8. Carinarnica Niš 15008
1) Carinska ispostava Aerodrom Niš 15156
2) Carinska ispostava Vranje 15121
3) Carinska ispostava Leskovac 15024
4) Carinska ispostava Preševo 15172
5) Carinska ispostava Prohor Pčinjski 15164
6) Carinska ispostava Terminal – Preševo 15105
7) Carinski referat Železnička stanica Ristovac 15288
8) Carinski referat Knjaževac 15113
9) Carinski referat Pošta Niš 15083
10) Carinska ispostava Prokuplje 15407
11) Carinski referat Ribarci 15032
12) Carinski referat Strezimirovci 15040
13) Carinska ispostava Železnička stanica Niš 15075
14) Carinski referat Duvanska Niš 15423
9. Carinarnica Novi Sad 21008
1) Carinska ispostava Batrovci 21091
2) Carinska ispostava Bačka Palanka 21024
3) Carinska ispostava Železnička stanica Šid 21083
4) Carinska ispostava Luka i skladišta Novi Sad 21016
5) Carinska ispostava Most Bačka Palanka 21105
6) Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Novi Sad 21067
7) Carinska ispostava Šid 21342
8) Carinski referat Bečej 21369
9) Carinski referat Vajska 21466
10) Carinski referat Vrbas 21040
11) Carinski referat za poslove carinskog nadzora Novi Sad 21202
12) Carinski referat za rečni saobraćaj Novi Sad 21440
13) Carinski referat Jamena 21148
14) Carinski referat Ljuba 21300
15) Carinski referat Neštin 21156
16) Carinski referat Novi Sad 21458
17) Carinski referat Pošta Novi Sad 21059
18) Carinski referat Slobodna zona Novi Sad 21377
19) Carinski referat Sot 21270
10. Carinarnica Priština 31003
1) Carinski punkt Depce 31321
2) Carinski punkt Končulj 31330
3) Carinski punkt Merdare 31305
4) Carinski punkt Mutivode 31313
11. Carinarnica Sombor 22004
1) Carinski referat Apatin 22012
2) Carinska ispostava Bački Breg 22020
3) Carinska ispostava Bezdan – Mohač 22039
4) Carinska ispostava Bogojevo 22128
5) Carinski referat Sombor 22047
6) Carinski referat Bezdan 22144
7) Carinski referat Železnička stanica Bogojevo 22292
12. Carinarnica Subotica 25003
1) Carinska ispostava Železnička stanica Subotica 25046
2) Carinska ispostava Javna skladišta Subotica 25038
3) Carinska ispostava Kelebija 25267
4) Carinska ispostava Senta 25062
5) Carinska ispostava Terminal – Kelebija 25054
6) Carinska ispostava Terminal – Horgoš 25011
7) Carinska ispostava Horgoš 25151
8) Carinski referat Bajmok 25097
9) Carinski referat Đala 25089
10) Carinski referat Slobodna zona Subotica 25160
11) Carinski referat Bački Vinogradi 25178
12a Carinarnica Užice 46000
1) Carinska ispostava Kotroman 46094
2) Carinska ispostava Prijepolje 46043
3) Carinska ispostava Uvac 46108
4) Carinska ispostava Užice 46027
5) Carinski referat Bajina Bašta 46086
6) Carinski referat Železnička stanica Prijepolje – Kolovrat 46060
7) Carinski referat Požega 46035
8) Carinska ispostava Gostun 46078
9) Carinski referat Jabuka 46051
10) Carinski referat Slobodna zona Užice 46124
11) Carinski referat Priboj 46159
13. Carinarnica Šabac 42005
1) Carinska ispostava Badovinci 42188
2) Carinska ispostava Valjevo 42145
3) Carinska ispostava Ljubovija 42200
4) Carinska ispostava Mali Zvornik 42153
5) Carinska ispostava Sremska Mitrovica 42072
6) Carinska ispostava Sremska Rača 42102
7) Carinska ispostava Trbušnica 42196
8) Carinska ispostava Šabac 42056
9) Carinski referat Slobodna zona Šabac 42277
 1. Države i carinske teritorije
Naziv države, odnosno carinske teritorije Šifra
Kneževina Andora – primena u skladu sa Zajedničkom deklaracijom uz Protokol III uz Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (u daljem tekstu: Prelazni sporazum) AD
Ujedinjeni Arapski Emirati AE
Avganistan AF
Antigva i Barbuda AG
Angvila AI
Albanija AL
Jermenija AM
Angola AO
Antarktik AQ
Argentina AR
Američka Samoa AS
Austrija AT
Australija AU
Aruba AW
Azerbejdžan AZ
Bosna i Hercegovina BA
Barbados BB
Bangladeš BD
Belgija BE
Burkina Faso BF
Bugarska BG
Bahrein BH
Burundi BI
Benin BJ
Sveti Bartolomej BL
Bermudi BM
Bruneji BN
Bolivija BO
Brazil BR
Boner, Sveti Eustahije i Saba BQ
Bahami BS
Butan BT
Buve BV
Bocvana BW
Belorusija BY
Belize BZ
Kanada CA
Kokosova (Kiling) Ostrva CC
Centralna Afrička Republika CF
Kongo CG
Švajcarska CH
Obala Slonovače CI
Kukova Ostrva CK
Čile CL
Kamerun CM
Kina CN
Kolumbija CO
Kostarika CR
Kuba CU
Zelenortska Ostrva (Zeleni Rt) CV
Kurasao CW
Božićno Ostrvo CX
Kipar CY
Češka CZ
Nemačka DE
Džibuti DJ
Danska DK
Dominik DM
Dominikanska Republika DO
Alžir DZ
Ekvador EC
Estonija EE
Egipat EG
Zapadna Sahara EH
Eritreja ER
Španija ES
Etiopija ET
Finska FI
Fidži FJ
Foklandska ostrva (Malvini) FK
Mikronezija FM
Farska ostrva FO
Francuska FR
Francuski Metropoliten FX
Gabon GA
Velika Britanija GB
Grenada GD
Gruzija GE
Francuska Gijana GF
Gana GH
Gibraltar GI
Grenland GL
Gambija GM
Gvineja GN
Gvadelup GP
Ekvatorijalna Gvineja GQ
Grčka GR
Južna Džordžija i Južna sendvič ostrva GS
Gvatemala GT
Guam GU
Gvineja – Bisao GW
Gvajana GY
Hong Kong HK
Herd i Mekdonald ostrva HM
Honduras HN
Hrvatska HR
Haiti HT
Mađarska HU
Indonezija ID
Irska IE
Izrael IL
Ljudska ostrva IM
Indija IN
Britanska Teritorija Indijskog Okeana IO
Irak IQ
Iran IR
Island IS
Italija IT
Jamajka JM
Jordan JO
Japan JP
Džonston Ostrva JT
Kenija KE
Kirgistan KG
Kambodža KH
Kiribati KI
Komorska Ostrva KM
Sent Kits i Nevis KN
Koreja, Demokratska Narodna Republika KP
Koreja KR
Kuvajt KW
Kajmanska ostrva KY
Kazahstan KZ
Laos LA
Liban LB
Sent Lusija (Sveta Lucija) LC
Lihtenštajn LI
Šri Lanka LK
Liberija LR
Lesoto LS
Litvanija LT
Luksemburg LU
Letonija LV
Libijska Arapska Džamahirija LY
Maroko MA
Monako MC
Moldavija MD
Madagaskar MG
Maršalska Ostrva MH
Midvejska Ostrva MI
Makedonija MK
Mali ML
Mijanmar MM
Mongolija MN
Makao MO
Severna Marijanska Ostrva MP
Martinik MQ
Mauritanija MR
Monserat MS
Malta MT
Mauricijus MU
Maldivi MV
Malavi MW
Meksiko MX
Malezija MY
Mozambik MZ
Namibija NA
Nova Kaledonija NC
Niger NE
Norfolk Ostrvo NF
Nigerija NG
Nikaragva NI
Holandija NL
Norveška NO
Nepal NP
Nauru NR
Niue NU
Novi Zeland NZ
Oman OM
Panama PA
Peru PE
Francuska Polinezija PF
Papua Nova Gvineja PG
Filipini PH
Pakistan PK
Poljska PL
Sent Pier i Mikelon PM
Pitkern PN
Portoriko PR
Portugalija PT
Palau PW
Paragvaj PY
Katar QA
Reiniom RE
Rumunija RO
Ruska Federacija RU
Ruanda RW
Saudijska Arabija SA
Solomonska Ostrva SB
Sejšelska Ostrva SC
Sudan SD
Švedska SE
Singapur SG
Sveta Jelena SH
Slovenija SI
Svalbard i Janmajen Ostrva SJ
Slovačka SK
Siera Leone SL
San Marino – primena u skladu sa Zajedničkom deklaracijom uz Protokol 3 uz Prelazni sporazum SM
Senegal SN
Somalija SO
Surinam SR
Južni Sudan SS
Sao Toma i Principi ST
El Salvador SV
Sveti Martin (holandski deo) SX
Sirija SY
Svaziland SZ
Turska i Kaikos Ostrva TC
Čad TD
Francuska Južna Teritorija TF
Togo TG
Tajland TH
Tadžikistan TJ
Tokelau TK
Turkmenistan TM
Tunis TN
Tonga TO
Demokratska Republika Timor – Leste TL
Turska TR
Trinidad i Tobago TT
Tuvalu TV
Tajvan TW
Tanzanija TZ
Ukrajina UA
Uganda UG
Sjedinjene Američke Države US
Urugvaj UY
Uzbekistan UZ
Vatikan – Sveta Stolica VA
Sent Vinsent i Grenadini VC
Venecuela VE
Britanska Devičanska Ostrva VG
Sjedinjene Države Devstvenih Ostrva VI
Vijetnam VN
Vanuatu VU
Volis i Fortuna Ostrva WF
Vejk, Ostrvo WK
Samoa WS
Okupirana teritorija Palestine PS
Jemen YE
Majote YT
Južna Afrika ZA
Zambija ZM
Demokratska republika Kongo CD
Zimbabve ZW
Republika Srpska XR
Republika Crna Gora ME
Republika Srbija RS
APKM – primena u skladu sa sporazumom CEFTA 2006 XK

Kada se uvoze u Republiku Srbiju iz Ceute i Melilje, odnosno izvoze iz Republike Srbije u Ceutu i Malilju proizvodi poreklom iz Ceute i Melilje, odnosno iz Republike Srbije u skladu sa čl. 37. i 38. Protokola III uz Prelazni sporazum u JCI se upisuje šifra: “XE”.

III. Vrsta valute

Naziv valute Šifra
Austrijski šiling ATS
Australijski dolar AUD
Belgijski franak BEF
Kanadski dolar CAD
Švajcarski franak CHF
Nemačka marka DEM
Danska kruna DKK
Španska pezeta ESP
EVRO EUR
Finska marka FIM
Francuski franak FRF
Funta sterlinga GBP
Drahma GRD
Irska funta IEP
Italijanska lira ITL
Jen JPY
Kuvajtski dinar KWD
Luksemburški franak LUF
Holandski gulden NLG
Norveška kruna NOK
Portugalski eskudo PTE
Švedska kruna SEK
Američki dolar USD
Srpski dinar RSD
 1. Lica
Naziv Šifra
Strana fizička lica 000912000
Ostala lica bez PIB 000913006
 1. Vrste prevoznog, odnosno prenosnog sredstva
Vrsta saobraćaja i vrsta prevoznog, odnosno prenosnog sredstva Šifra
Železnički saobraćaj 20
Drumsko vozilo na vagonu 23
Drumski saobraćaj  
Kamion bez prikolice 31
Kamion sa prikolicom 32
Tegljač sa poluprikolicom 33
Kombi i putnička vozila 34
Ostala vozila 35
Vazdušni saobraćaj 40
Poštanski saobraćaj 50
Kombinovani/multimodalni saobraćaj 60
Posebni vidovi transporta (dalekovodi, cevovodi, gasovodi) 70
Rečni saobraćaj 80
Vagon na brodu 82
Drumsko vozilo na brodu 86
Prikolica ili poluprikolica na brodu 87
Sopstveni pogon 90
 1. Paritet isporuke
Paritet Šifra
Franko fabrika (naziv mesta) EXW
Franko prevoznik (naziv mesta) FCA
Franko uz bok broda (naziv luke otpreme) FAS
Franko na palubi broda (naziv luke otpreme) FOB
Troškovi i vozarina (naziv luke odredišta) CFR
Troškovi, osiguranje i vozarina (naziv luke odredišta) CIF
Vozarina plaćena do (naziv mesta odredišta) CPT
Vozarina i osiguranje plaćeno do (naziv mesta odredišta) CIP
Dostavljeno na granici (naziv mesta) DAF
Dostavljeno na brodu (naziv luke odredišta) DES
Dostavljeno na obali (naziv luke odredišta) DEQ
Dostavljeno – carina nije plaćena (naziv mesta odredišta) DDU
Dostavljeno – carina plaćena (naziv mesta odredišta) DDP
Dostavljeno na terminalu (naziv terminala u luci ili mestu odredišta) DAT
Dostavljeno u mestu (naziv mesta odredišta) DAP
Ostali nenavedeni pariteti XXX

VII. Mesto pariteta isporuke

Mesto pariteta isporuke Šifra
Granica Srbije 0
Mesto u Srbiji 1
Mesto izvan Srbije 3

VIII. Vrsta posla

Kolona A Šifra u rub. 24 Kolona B
Opis Šifra   Opis Šifra
Poslovi sa stvarnim ili planiranim prenosom vlasništva sa plaćanjem ili drugom nadoknadom (osim poslova pod šiframa 2, 7 i 8) (1) (2) (3) 1 11 Kupovina/prodaja (2) 1
    12 Pošiljke poslate na testiranje, probni uzorci, pošiljke sa pravom vraćanja i komisioni poslovi 2
    13 Kompenzacioni poslovi 3
    14 Prodaja robe stranim putnicima za njihove lične potrebe 4
    15 Finansijski lizing(3) 5
Vraćanje robe, koja je prethodno bila evidentirana pod šifrom; 1(4) besplatna zamena robe 2 21 Vraćanje robe 1
22 Zamena za vraćenu robu 2
23 Zamena za robu koja nije vraćena (npr. u garancijskom roku) 3
Poslovi (ne privremeni) sa prenosom vlasništva bez finansijske ili druge naknade 3 31 Pošiljke robe u okviru programa, koje su u potpunosti ili delimično finansirane od strane Evropske unije 1
32 Druge isporuke vladinih pomoći 2
33 Druge isporuke pomoći (individualne ili nevladinih organizacija) 3
34 Drugi poslovi 4
Poslovi oplemenjivanja na osnovu ugovora ili poslovi popravke (osim poslova pod šifrom 7) 4 41 Oplemenjivanje 1
42 Popravka i održavanje uz plaćanje 2
43 Besplatna popravka i održavanje 3
Poslovi nakon oplemenjivanja na osnovu ugovora (5) ili nakon opravke(6) (osim poslova pod šifrom 7) 5 51 Oplemenjivanje 1
52 Popravka i održavanje uz plaćanje 2
53 Besplatna popravka i održavanje 3
Poslovi bez prenosa vlasništva, npr. zajam, zakup, operativni lizing (7) i druga privremena korišćenja(8) sa izuzetkom oplemenjivanja na osnovu ugovora ili popravke (isporuka i vraćanje) 6 61 Zakup, zajam, operativni lizing
  62 Druga privremena korišćenja 2
Poslovi u vezi sa zajedničkim programima odbrane ili drugim međuvladinim proizvodnim programima 7 70
Nabavke građevinskog materijala i opreme u okviru građevinske delatnosti koji su deo opšteg ugovora (9) 8 80
Drugi poslovi 9 91 Ulog stranog lica 1
96 Promet robe u slobodnu zonu i iz slobodne zone 6
99 Ostali posebni oblici spoljnotrgovinskog posla 9

Napomene pod oznakama od (1) do (9)

______________
(1) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na najveći deo izvoza i uvoza, odnosno poslova kod kojih je svojina preneta sa rezidenta na nerezidenta ili obrnuto a plaćanje izvršeno je ili će biti izvršeno plaćanje ili druga nadoknada (npr.: plaćanje robom). Ovo se primenjuje i na robu poslatu između jedinica jednog lica, kao i na robu poslatu iz/u centralno distributivno skladište, osim ako plaćanje ili druga nadoknada u vezi sa ovim poslovima neće biti izvršena (u tom slučaju će ovi poslovi biti pobrojani u koloni A pod 3).
(2) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na rezervne delove i drugu robu čija se zamena plaća.
(3) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na finansijski lizing: rate za lizing se obračunavaju na način da pokriju celu ili skoro celu vrednost robe. Koristi i rizici vlasništva su preneseni na korisnika lizinga. Po isteku ugovora, korisnik lizinga postaje vlasnik.
(4) U slučaju vraćanja i zamene robe, pod ovom oznakom, a koja je bila prethodno ocarinjena pod šifrom 3 do 9 iz kolone A, treba koristiti njima pripadajuće odgovarajuće šifre.
(5) U slučaju oplemenjivanja robe, pod ovom oznakom, a za račun stranog vlasnika, upotrebljavaju se šifre 4 i 5 iz kolone A. Ako proizvođač vrši oplemenjivanje za svoj račun, upotrebljava se šifra 1 iz kolone A.
(6) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na popravke pod kojima se podrazumeva vraćanje robi prvobitne funkcije, pri čemu mogu biti izvršene strukturne promene ili poboljšanja.
(7) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na sve ugovore o lizingu, osim finansijskog lizinga iz napomene (3).
(8) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na robu koja se izvozi ili uvozi sa namerom da se kasnije ponovo uveze ili izveze bez promene vlasništva.
(9) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na poslove upisane pod šifrom 8 iz kolone A, koji uključuju robu za koju nije izdat poseban račun, već je za kompletnu pošiljku izdat zajednički račun. U suprotnom, upotrebljava se šifra 1 iz kolone A.

 1. Roba pod carinskim nadzorom
Roba Šifra
Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 95 271011 01
Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 95 ili više, ali manje od 98 271011 02
Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98 ili više 271011 03
Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98 ali sa sadržajem olova ne preko 0,02 g po litru, 271011 04
Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98, ostali 271011 05
Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98 ili više 271011 06
Gorivo za mlazne motore, benzinskog tipa 271011 07
Laka ulja i proizvodi, za preradu u specifičnim procesima 271011 08
Laka ulja i proizvodi, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 11 11 271011 09
Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, vajt špirit 271011 10
Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, ostalo 271011 11
Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, ostalo, ostala laka ulja 271011 12
Srednja ulja, za preradu u specifičnim procesima 271019 01
Srednja ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11 271019 02
Srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), gorivo za mlazne motore 271019 03
Srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), ostalo 271019 04
Srednja ulja, za ostale svrhe, ostalo, ostalo 271019 05
Gasna ulja, za preradu u specifičnim procesima 271019 06
Gasna ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31 271019 07
Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora ne preko 0,05% po masi, ostalo, osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) 271019 08
Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, ali ne preko 0,2% po masi, ostalo 271019 09
Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, ostalo 271019 10
Vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju 271019 11
Gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,05% po masi, dizel goriva 271019 12
Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, ali ne preko 0,2% po masi, dizel goriva 271019 13
Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, dizel goriva 271019 14
Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, brodska goriva 271019 15
Motorna ulja za podmazivanje 271000 10
Avio ulja za podmazivanje 271000 11
Turbinska ulja 271000 12
Masti za podmazivanje 271000 13
Ostala ulja za podmazivanje 271000 14
Sintetička ulja za podmazivanje 271000 15
Prirodni gas 271100 01
Propan 271100 02
Butan 271100 03
Etilen, propilen, butilen, butandien 271100 04
Mešavine propana i butana 271100 05
Ostalo 271100 06
Petrolej za osvetljenje 271000 16
Cigarete, koje sadrže duvan, grupe A 240220 00
Cigare i cigarilosi koji sadrže duvan 240210 00
Rezani duvan i duvan za lulu 240310 00
Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje 240399 00
Denaturisani etil-alkohol za gorivo jačine 80% ili jače 220720 00
Nedenaturisani etil-alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pića i kozmetike, jačine 80% ili jači 220710 01
Nedenaturisani etil-alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pića i kozmetike, jačine manje od 80% 220890 05
Nedenaturisani etil-alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama i drugim krajnjim potrošačima, jačine 80% ili jači 220710 02
Nedenaturisani etil-alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama i drugim krajnjim potrošačima, jačine manje od 80% 220890 06
Pivo dobijeno od slada u ambalaži do 10 l, u bocama 220300 01
Pivo dobijeno od slada u ambalaži do 10 l, ostalo 220300 02
Pivo dobijeno od slada, u ambalaži preko 10 l 220300 03
Vinjak 220820 01
Lozovača i komovica 220820 02
Klekovača 220850 01
Šljivovica, kruškovača, trešnjevača 220890 01
Kajsijevača i druge prirodne rakije 220890 02
Ostala žestoka alkoholna pića dobijena od vina ili komine grožđa 220820 03
Rum i tafia 220840 00
Vodka 220860 00
Likeri 220870 00
Arak 220890 03
Ostala žestoka alkoholna pića 220890 04
Konjak 220820 04
Armanjak 220820 05
Džin 220850 02
Viski 220830 00
Voda, mineralna voda i gazirana voda sa dodatkom šećera ili dr. sredstava za zaslađivanje ili aromu 220210 00
Ostala bezalkoholna pića, osim bezalkoholnih osvežavajućih pića sa voćnim sokom 220290 00
Bezalkoholno pivo 220290 01
Praškovi i pastele za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića 210690 00
Voćni sok od pomorandže, smrznuti, koncentrisani 200911 01
Voćni sok od pomorandže, smrznuti, ostali 200911 02
Voćni sok od pomorandže, koncentrisani 200919 01
Voćni sok od pomorandže, ostali 200919 02
Voćni sok od grejpfruta, koncentrisani 200920 01
Voćni sok od grejpfruta, ostalo 200920 02
Voćni sok od ostalih agruma, koncentrisani 200930 01
Voćni sok od limuna 200930 02
Voćni sok od ostalih agruma, ostali 200930 03
Voćni sok od ananasa, koncentrisani 200940 01
Voćni sok od ananasa, ostali 200940 02
Voćni sok od grožđa 200960 00
Voćni sok od jabuke, koncentrisani 200970 01
Voćni sok od jabuke, ostalo 200970 02
Voćni sok od maline, koncentrisani 200980 01
Voćni sok od višnje, koncentrisani 200980 02
Sok od ostalog voća 200980 03
Voćni sok od maline 200980 04
Voćni sok od višnje 200980 05
Sok od ostalog voća 200980 06
Mešavina sokova 200990 00
Kafa, nepržena sa kofeinom 090111 00
Kafa, nepržena bez kofeina 090112 00
Kafa, pržena sa kofeinom 090121 00
Kafa, pržena bez kofeina 090122 00
Zamena za kafu sa sadržajem kafe, ljuspice i opne od kafe 090190 00
Ekstrakt kafe 210111 00
Sirovi šećer 170111 00
Rafinisani šećer u kristalu od šećerne trske 170199 01
Rafinisani šećer u kristalu od šećerne repe 170199 02
 1. Jedinice mere
Jedinica mere Šifra
Komad KD
Miligram MG
Gram GR
Kilogram KG
Tona TN
Metar – dužni MD
Metar – kvadratni M2
Metar – kubni M3
Litar LT
Mililitar ML
Hektolitar HL
Karat KR
Tuce TC
Par PR
Arak AR
Megavat MW
Kilovat KW
Garnitura – komplet GN
gram cepanog izotopa CI
100 komada SK
1000 komada HK
1000 kW/h HW
1000 litara HT
1000 metara kubnih H3
kilogram P2O5 PO
kilogram H2O2 HP
kilogram NaOH NH
kilogram KOH KH
kilogram U KU
kilogram met. am. MA
tera džula TJ
nosivost u tonama NT
broj ćelija BC
kilogram K2O KO
kilogram N NN
kilogram 90% suve supstance SS
kilogram neto mase, oceđene materije OS
litar čistog (100%) alkohola LA
 1. Oblici izvoza i uvoza
Oblik izvoza i uvoza Šifra
Slobodan izvoz – uvoz LB
Dozvola D
Kontigent po količini KK
Kontigent po vrednosti KV

XII. Namena uvoza

Namena uvoza Šifra
Oprema 01
Reprodukcija i sirovine 02
Široka potrošnja 03
Rezervni delovi za održavanje uvezene opreme, odnosno delovi uvezene opreme i trajnih potrošnih dobara 04
Hemikalije i reagensi u pakovanjima do 2,5 kg neto mase 05

XIII. Zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja akcize

Zakonski osnov Šifra
Član 19. stav 1. tačka 1) Zakona o akcizama 1
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Zakona o akcizama 21
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (2) Zakona o akcizama 22
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (3) Zakona o akcizama 23
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (4) Zakona o akcizama 24
Član 19. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama 3
Član 19. stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama 4
Član 19. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama 10
Član 19. stav 1. tačka 6a) Zakona o akcizama 11
Član 10. stav 1. Zakona o akcizama 12
Član 12. stav 1. tačka 1) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 13
Član 12. stav 1. tačka 2) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 14

XIV. Zakonski osnov za poreska oslobođenja i osnov naplate poreza na dodatu vrednost

Zakonski osnov Šifra
1 2
Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (posebna poreska stopa) 2310
Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (opšta poreska stopa) 2320
– unos dobara u slobodnu zonu (član 24. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2405
– uvoz letilica i dobara namenjenih tim letilicama (član 24. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2410
– uvoz dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica (član 24. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2420
– uvoz brodova i dobara namenjenih tim brodovima (član 24. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2430
– uvoz dobara namenjenih neposrednim potrebama brodova (član 24. stav 1. tačka 14) Zakona o porezu na dodatu vrednost 2440
– uvoz zlata za potrebe Narodne banke Srbije (član 24. stav 1. tačka 15) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2450
– uvoz dobara namenjenih za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (1) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2461
– uvoz dobara namenjenih službenim potrebama međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (2) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2462
– uvoz dobara za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (3) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2463
– uvoz dobara za lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (4) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2464
– uvoz dobara koji se vrši u skladu članom 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o porezu na dodatu vrednost 2465
– uvoz dobara koji se vrši u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 16b) Zakona o porezu na dodatu vrednost 2466
– uvoz dobara koji se vrši na osnovu međunarodnog ugovora ako je tim ugovorom predviđeno poresko oslobođenje, osim međunarodnih ugovora iz člana 24. stav 1. tač. 16a) i 16b) Zakona o porezu na dodatu vrednost (član 24. stav 1. tač. 16v) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2467
– unos zakonskih sredstva plaćanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost (član 25. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2510
– uvoz akcija, obveznica i drugih hartija od vrednosti (član 25. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2520
– uvoz hartija od vrednosti, poštanskih vrednosnica, taksenih i drugih važećih vrednosnica po njihovoj utisnutoj vrednosti (član 25. stav 2. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2530
– uvoz ljudskih organa, tkiva, telesnih tečnosti i ćelija, krvi i majčinog mleka (član 25. stav 2. tačka 10) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2540
– uvoz dobara na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć (član 26. stav 1. tačka 1a) Zakona o porezu na dodatu vrednost) u skladu sa zakonom kojim se uređuju donacije odnosno humanitarna pomoć 2550
– uvoz dobara čija se isporuka vrši preko prenosne i distributivne mreže i to: električne energije i prirodnog gasa (član 26. stav 1. tačka 1d) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2575
– uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena (član 26. stav 1. tačka 1b) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2560
– uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka, unose u slobodne carinske prodavnice (član 26. stav 1. tačka 1v) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2570
– uvoz dobara po osnovu zamene u garantnom roku 2580
– uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i stavljaju u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja sa sistemom odlaganja (član 26. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2612
– uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka privremeno izvozi u nepromenjenom stanju ponovo uvoze (član 26. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2613
– uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom (član 26. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2614
– uvoz dobara u okviru carinskog postupka, nad tranzitom robe (član 26. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2615
– uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja (član 26. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2616
– član 216. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona 1611
– član 216. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona 1612
– član 216. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona 1613
– član 216. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona 1614
– član 216. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona 1615
– član 216 stav 1. tačka 7) Carinskog zakona 1617
– član 216 stav 1. tačka 8) Carinskog zakona 1618
– član 216. stav 1. tačka 9) Carinskog zakona 1619
– član 216. stav 1. tačka 10) Carinskog zakona 1620
– član 216. stav 1. tačka 11) Carinskog zakona 1621
– član 216. stav 1. tačka 11a) Carinskog zakona 1627
– član 216. stav 1. tačka 16) Carinskog zakona 1626
– član 217. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona 1716
 1. Zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po carinskom i drugim zakonima
Zakonski osnov Šifra
Član 16. Carinskog zakona 16000
Član 30. stav 3. tačka 4. Carinskog zakona
Član 30. stav 3. tačka 5. Carinskog zakona
Član 107. stav 1. Carinskog zakona
03034
03035
10710
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Bosne i Hercegovine BA00C
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Makedonije MK00C
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom – za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 2 uz Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine RU001
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Moldavije – industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu 1 MD01C
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Moldavije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu 1 MD11C
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Albanije – industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu 1 AL01C
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Albanije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu 1 AL11C
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Crne Gore – sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife ME00C
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz APKM – sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife XK00C
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Belorusijom za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom A uz Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije BY001
Član 143. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 14311
Član 157. Carinskog zakona 15700
Član 168. Carinskog zakona (potpuno oslobođenje) 16800
Član 170. stav 1. Carinskog zakona 17010
Član 172. stav 1. Carinskog zakona 17210
Član 179. Carinskog zakona 17910
Član 180. stav 1. Carinskog zakona 18010
Član 180. stav 2. Carinskog zakona 18020
Član 215. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona 21512
Član 215. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona 21513
Član 215 stav 1. tačka 4. Carinskog zakona 21514
Član 215. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona 21515
Član 215. stav 2. tačka 1. Carinskog zakona 21521
Član 215. stav 2. tačka 2. Carinskog zakona 21522
Član 216. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 21611
Član 216. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona 21613
Član 216. stav 1. tačka 4. Carinskog zakona 21614
Član 216. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona 21615
Član 216. stav 1. tačka 7. Carinskog zakona 21617
Član 216. stav 1. tačka 8. Carinskog zakona 21618
Član 216. stav 1. tačka 9. Carinskog zakona 21619
Član 216. stav 1. tačka 10. Carinskog zakona 21620
Član 216. stav 1. tačka 11a) Carinskog zakona 21621
Član 216. stav 1. tačka 12. Carinskog zakona 21622
Član 216. stav 1. tačka 13) Carinskog zakona 21623
Član 216 stav 1. tačka 14. Carinskog zakona 21624
Član 216. stav 1. tačka 15. Carinskog zakona 21625
Član 216. stav 1. tačka 16. Carinskog zakona 21626
Član 217. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 21711
Član 217. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona 21712
Član 217. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona 21713
Član 217. stav 1. tačka 4. Carinskog zakona 21714
Član 217. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona 21715
Član 217. stav 1. tačka 6. Carinskog zakona 21716
Član 217. stav 1. tačka 7. Carinskog zakona 21717
Član 217. stav 1. tačka 8. Carinskog zakona 21718
Član 217 stav 1. tačka 9. Carinskog zakona 21719
Član 217. stav 1. tačka 10. Carinskog zakona 21720
Član 218. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona 21812
Član 218. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona 21813
Član 218. stav 1. tačka 4. Carinskog zakona 21814
Član 218. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona 21815
Član 221. stav 1. Carinskog zakona 22110
Član 222. Carinskog zakona 22200
Član 224. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 22411
Član 224. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona 22412
Tačka 1. podtačka 1) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2010. godini (“Službeni glasnik RS”, br. 119/08 i 96/09) i tačka 1. Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe (“Službeni glasnik RS”, br. 106/09 i 10/10) – stopa 15% 39709
Tačka 1. podtačka 2) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2009. godini (“Službeni glasnik RS”, br. 119/08 i 96/09) i tačka 1. podtačka 2) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2010. godini (“Službeni glasnik RS”, br. 106/09 i 10/10) – stopa 0% 39710
Član 30. stav 6. Carinskog zakona – smanjenje carinskih dažbina za sirovine i repromaterijal 306L1
Član 30. stav 6. Carinskog zakona – izuzimanje obrađenog duvana od plaćanja carinskih dažbina 306L2
Član 30. stav 6. Carinskog zakona – izuzimanje komponenti i delova za sklapanje “Fiat punto” od plaćanja carinskih dažbina 306L3
Član 30. stav 6. Carinskog zakona – smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u određenoj količini (kvote) 306L4
Član 30. stav 6. Carinskog zakona – izuzimanje žitarica i uljarica od plaćanja carinskih dažbina 306L5
Član 16. Zakona o stranim ulaganjima 16000
Član 14. Zakona o ulaganjima 14000
Član 19. Zakona o slobodnim zonama 19000
Član 5. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći 05100
Član 5. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći – za robu koja se plaća iz sredstava prikupljenih po osnovu donacije i humanitarne pomoći 05199
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife, uključujući i proizvode obuhvaćene Aneksom I (a), (b), (v) Sporazuma (osim proizvoda iz sledećih HS tarifnih brojeva, odnosno podbrojeva: 2905 43, 2905 44, 3301, 3501 – 3505, 3809 10, 3824 60, 4101 – 4103, 4301, 5001 – 5003) EU00I
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (a) EU03A
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (b) EU03B
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (v) EU03V
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (g) EU03G
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – proizvodi od ribe obuhvaćeni Aneksom V EU05R
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – vina obuhvaćena Aneksom I Protokola 2 EU12V
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – prerađeni poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom II Protokola 1 EU21P
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (d) Protokola uz SSP, prerađeni poljoprivredni proizvodi iz Aneksa II (a) Protokola uz SSP (osim cigareta iz tarifne oznake 2402 20 90 00) i šarana iz tarifne oznake 0301 93 00 00 (u skladu sa članom 5. Protokola uz SSP) EU12K
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – cigarete iz tarifne oznake 2402 20 90 00 obuhvaćene Aneksom II (a) Protokola uz SSP, na koje se primenjuje carinska stopa 10% u okviru propisane kvote od 25 tona, a dažbine 02 i 05 se ne naplaćuju. Iscrpljenjem kvote naplaćuju se carinske dažbine shodno SSP. EU12A
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – cigarete iz tarifne oznake 2402 20 90 00 obuhvaćene Aneksom II (a) Protokola uz SSP, na koje se primenjuje carinska stopa 15% u okviru propisane kvote od 1600 tona, a dažbine 02 i 05 se ne naplaćuju. Iscrpljenjem kvote se naplaćuju carinske dažbine shodno SSP. EU12B
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske – industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife, za koje su ukinute sve carine na uvoz, uključujući proizvode navedene u Aneksu II (Liste A, B i C), osim proizvoda navedenih u Aneksu I TR00I
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom 1 Protokola I – snižena carina u okviru kvote TR12P
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom 1 Protokola I – snižene carinske dažbine (01 i 05) u okviru kvote TR12S
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA – industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife, uključujući i proizvode navedene u Aneksu III liste A, B i V EF0IF
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA – prerađeni poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Tabelom 2 Protokola A EFPAF
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije – riba i ostali morski proizvodi obuhvaćeni Aneksom II, tabele 1 i 3 EFA2F
Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske/ Lihtenštajna – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske CH11F
Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske/ Lihtenštajna – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske – kvote CH12F
Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Islanda – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I Sporazuma IS11F
Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Kraljevine Norveške – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I Sporazuma NO11F
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Kazahstan – za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 2. Sporazuma KZ001

XVI. Vrste postupka

Izvoz uvoz Vrsta postupka Šifra
1. IZVOZ
Izvoz robe
10
2. PRIVREMENI IZVOZ I PASIVNO OPLEMENJIVANJE  
  Pasivno oplemenjivanje 21
  Privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromenjenom stanju 23
3. PONOVNI IZVOZ
Ponovni izvoz robe
31
4. UVOZ  
  Stavljanje robe u slobodan promet 40
  Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja) 41
  Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja) u prostorijama carinskog skladišta 46
  Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja) u slobodnoj zoni 47
5. PRIVREMENI UVOZ I AKTIVNO OPLEMENJIVANJE  
  Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) 51
  Privremeni uvoz robe koja će se vratiti u nepromenjenom stanju 53
  Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) u prostorijama carinskog skladišta 55
  Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) u slobodnoj zoni 57
6. PONOVNI UVOZ  
  Ponovni uvoz i stavljanje robe u slobodan promet 61
  Ponovni uvoz i stavljanje domaće robe u slobodan promet 63
7. CARINSKO SKLADIŠTENJE  
  Carinsko skladištenje robe 71
  Carinsko skladištenje ili unos u slobodnu zonu, robe namenjene za izvoz u nepromenjenom stanju, sa pravom na izvozne stimulacije ili oslobođenje od plaćanja poreza 76
  Unos robe u slobodnu zonu, osim slučajeva pod šifrom 76 78
  Smeštaj robe u slobodnim carinskim prodavnicama 79
9. DRUGE VRSTE  
  Prerada pod carinskom kontrolom 91
  Ustupanje robe 92
  Uništenje robe 93
  Snabdevanje prodavnica u lukama i vazduhoplovnim pristaništima 96
  Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama 97
  Snabdevanje diplomatskog osoblja iz carinskih skladišta 98

XVII. Vrste nacionalnog postupka

Vrsta postupka Šifra
Obračun carinskog duga za privremeno uvezenu robu 06
Druga strana roba namenjena obavljanju delatnosti u slobodnoj zoni 20
Strana roba namenjena isključivo za skladištenje u slobodnoj zoni 21
Strana oprema namenjena obavljanju delatnosti u slobodnoj zoni 22
Domaća roba namenjena za skladištenje i obavljanje delatnosti u slobodnim zonama 23
Stavljanje u slobodan promet dobijenog akciznog proizvoda iz postupka aktivnog oplemenjivanja 59
Snabdevanje brodova i vazduhoplova 95

XVIII. Vrste prethodnih isprava

Vrsta prethodne isprave Šifra
JCI – tranzit TR
JCI – izvoz robe C1
JCI – privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje C2
JCI – ponovni izvoz robe C3
JCI – carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu C7
JCI – prerada robe pod carinskom kontrolom i uništenje robe C9
Sažeta deklaracija SD
TIR karnet (za robu koja se doprema po TIR karnetu) TU
TIR karnet (za robu koja se otprema po TIR karnetu) TI
ATA karnet (za robu koja se doprema po ATA karnetu) AU
ATA karnet (za robu koja se otprema po ATA karnetu) AI
Poštansko-carinska prijava PP

XIX. Metod vrednovanja

Metod vrednovanja Šifra
Transakcijska vrednost (član 39. Carinskog zakona) 1
Transakcijska vrednost istovetne robe (član 40. Carinskog zakona) 2
Transakcijska vrednost slične robe (član 41. Carinskog zakona) 3
Metod dedukcije (član 43. Carinskog zakona) 4
Obračunata vrednost (član 44. Carinskog zakona) 5
Raspoloživi podaci (član 45. Carinskog zakona) 6
 1. Vrste dažbina
Vrsta dažbine Šifra
Carina 01
Sezonska carina 02
Posebna dažbine na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 05
Porez na dodatu vrednost 09
Akciza 10
Kompenzatorna kamata 15
Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte 16

XXI. Način plaćanja/obezbeđenja carinskog duga

Način plaćanja/obezbeđenja Šifra
Gotovinsko ili ekvivalentno plaćanje kod organa carinske službe A
Obezbeđenje plaćanja duga sa pojedinačnim gotovinskim depozitom C
Obezbeđenje plaćanja duga sa pojedinačnom garancijom – bankarska garancija I
Nema obaveze da se izvrši plaćanje, odnosno obezbeđenje nastalog ili obezbeđenje eventualno nastalog duga N
Obezbeđenje plaćanja duga sa zajedničkom garancijom – gotovinski depozit S
Obezbeđenje plaćanja duga sa zajedničkom garancijom – bankarska garancija W

XXII. Vrste garancija

Vrsta garancija Šifra
Garancija primaoca ili njegovog posrednog zastupnika, garancija carinskog dužnika ili lica koje može postati odgovorno za taj dug 1
Garancija drugog lica sa dozvolom carinskog organa 9

XXIII. Vrste obezbeđenja za robu u tranzitu

Vrsta obezbeđenja Šifra Ostale stavke
Oslobođenje od podnošenja obezbeđenja u skladu sa članom 121. tačka 4. Carinskog zakona 0 – broj sertifikata oslobađanja od garancije (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)
Opšta garancija 1 – broj sertifikata zajedničke garancije (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)
Pojedinačna garancija 2 – broj garancije u upotrebi
– (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)
Obezbeđenje gotovinskim depozitom 3 – broj registracije (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)
Individualna garancija u formi vaučera 4 – broj vaučera individualne garancije (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)
Garancije gde iznos obezbeđenja ne prelazi 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti (član 225. stav 5. Carinskog zakona) 5 (samo u nacionalnom tranzitu)
Oslobođenje od polaganja obezbeđenja u skladu sa članom 122. Carinskog zakona ili član 11. Priloga I Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku 1987 6 (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu
Oslobođenje od garancije za put između carinarnice otpreme i tranzitne carinarnice (član 10 (2)(b) Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku 1987 7 (samo u zajedničkom tranzitu)
Polaganje garancije nije potrebno određenim javnim organima 8 (samo u nacionalnom tranzitu)
Za pojedinačnu garanciju u tački 3 Priloga IV glava I Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku 1987 9 – broj garancije u upotrebi
Oslobađanje od garancije po ugovoru (član 10(2)(a) Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku 1987) A (samo u zajedničkom tranzitu)
Garancija za transport po TIR karnetu B – broj TIR karneta
(samo u nacionalnom tranzitu)
Garancija za transport po ATA karnetu C – broj ATA karneta
(samo u nacionalnom tranzitu)

XXIV. Priložene isprave i dodatne informacije

(1) U rubriku 44 JCI i JCI BIS upisuju se potrebne šifre iz sedam grupa podataka, koje obrađuju:

 1. vrednost robe u carinske i statističke svrhe (grupa podataka sa oznakom V);
 2. carinske postupke iz člana 110. Carinskog zakona (grupa podataka sa oznakom E);
 3. fakturna dokumenta (grupa podataka sa oznakom F);
 4. izjave i zahteve (grupa podataka sa oznakom I);
 5. ostala priložena dokumenta (grupa podataka sa oznakom O);
 6. uverenja o poreklu i druga uverenja (grupa podataka sa oznakom U);
 7. pojednostavljene postupke (grupa podataka sa oznakom S),
 8. posebne oblike spoljnotrgovinskog posla (grupa podataka sa oznakom P),

(2) Svaku pojedinačnu grupu podataka je moguće opisati u najmanje dve podele:

– u podelu 44/1 upisuje se šifra, pri čemu je prvi znak slovna oznaka grupe podataka;

– u podelu 44/2, dužine najviše dvadeset znakova, upisuju se sadržinski podaci koji su vezani za odabranu šifru (npr.: redni brojevi dokumenata, iznos prevoznih troškova). Sadržaj ove podele i način upisa podataka određeni su za pojedinačnu šifru iz podele 44/1. Ako sadržaj nije propisan, onda se upisuje samo odgovarajuća šifra iz podele 44/1.

(3) Podaci koji se upisuju u ovu rubriku razdvajaju se zagradama, a grupe podataka kosom crtom.

Primer:

(V31)(1000,00)/(V32)(100,00)

Šifra znači da se u konkretnom naimenovanju prijavljuju troškovi prevoza i troškovi osiguranja do ulaska u carinsko područje koji se uračunavaju u carinsku vrednost u iznosu od 1000,00 dinara, odnosno 100,00 dinara.

(4) Ako u JCI sa više od jednog naimenovanja pojedinačne šifre važe za kompletnu deklaraciju (sva naimenovanja), one mogu da se upišu samo u prvom naimenovanju. U takvim slučajevima mora biti (osim za šifre slovne grupe I, O i S, jer to nije potrebno) u prvom naimenovanju upisana takođe dodatna šifra S ispred pojedinačne šifre.

Primer: S(V31)(1000,00)

Šifra znači da se u konkretnom naimenovanju prijavljuju troškovi prevoza do ulaska u carinsko područje koji se uračunavaju u carinsku vrednost u iznosu od 1000,00 dinara, da se odnose na svu robu koja se carini po JCI i da se dele srazmerno vrednosti pojedine robe.

(5) Grupe šifara se koriste na sledeći način:

 1. Vrednost robe za carinske i statističke svrhe
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
1. Troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost
Troškovi prevoza (član 47. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona)
V11 iznos u din.
Troškovi osiguranja, utovara, istovara i manipulativni troškovi u vezi sa prevozom nastali posle unosa robe u carinsko područje (član 46. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona) V12 iznos u din.
Uvozne dažbine i druge naknade koje se naplaćuju u carinskom području (član 47. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona) V13 iznos u din.
Troškovi izgradnje, montaže, održavanja ili tehničke pomoći nastali posle uvoza (član 47. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona) V14 iznos u val.
Naknade za dobijanje prava za reprodukciju (član 47. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona) V15 iznos u val.
Kamate i troškovi finansiranja (član 47. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona) V16 iznos u val.
Vrednost programske podrške za upotrebu opreme za obradu podataka (član 47a stav 1. Carinskog zakona) V21 iznos u val.
Provizija za kupovinu (član 47. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona) V22 iznos u val.
Naknade za dobijanje prava za distribuciju i preprodaju uvezene robe, ako nisu uslov prodaje (član 46. stav 4. tačka 2) Carinskog zakona) V23 iznos u val.
Dažbine i takse koje se naplaćuju u državi izvoza, od kojih je uvezena roba oslobođena ili može biti oslobođena sistemom povraćaja (član 47. stav 1. tačka 7) Carinskog zakona) V24 iznos u val.
2. Troškovi koji se uračunavaju u carinsku vrednost
Troškovi prevoza (član 46. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona)
V31 iznos u din.
Troškovi osiguranja, utovara, istovara i manipulativni troškovi u vezi sa prevozom uvezene robe do mesta ulaska u carinsko područje (član 46. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona) V32 iznos u din.
Troškovi pakovanja (član 46. stav 1. tačka 1) alineja 3 Carinskog zakona) V33 iznos u val.
Troškovi ambalaže (član 46. stav 1. tačka 1) alineja 2 Carinskog zakona) V34 iznos u val.
Provizija posrednika (član 46. stav 1. tačka 1) alineja 1 Carinskog zakona) V36 iznos u val.
Srazmerni deo vrednosti robe koju kupac obezbeđuje prodavcu (član 46. stav 1. tačka 2) alineja 1 do 3 Carinskog zakona) V37 iznos u val.
Naknade za korišćenje prava intelektualne svojine, uključujući naknadu za licence (član 46. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona) V38 iznos u val.
Deo iznosa ostvaren preprodajom, ustupanjem ili upotrebom uvezene robe (član 46. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona) V39 iznos u val.
Srazmerni deo vrednosti usluga izvršenih u inostranstvu koje kupac posebno plaća (član 46. stav 1. tačka 2) alineja 4 Carinskog zakona) V40 iznos u val.
3. Sniženja i gotovinski popusti u skladu sa članom 48. Carinskog zakona    
Sniženja i gotovinski popusti V51 %
Sniženja i gotovinski popusti V61 iznos u val.
4. Prijavljena vrednost robe u postupku aktivnog ili pasivnog oplemenjivanja    
Prijavljena vrednost robe V71 iznos u val.
5. Troškovi koji se uračunavaju u poresku osnovicu, a ne uračunavaju se u carinsku vrednost    
Sporedni troškovi nastali do prvog odredišta u Republici (član 19. stav 2. tačka 2) Zakona o PDV) V81 iznos u din.
6. Oštećenje robe
Oštećena roba (član 49. st. 3. i 4. Carinskog zakona)
V56 %

 

Napomena: Iznosi troškova, odnosno procenti i iznosi popusta zaokružuju se na dva decimalna mesta. Iznosi troškova i popusta u valuti iskazuju se u valuti iz rubrike 22 JCI.
Procenti popusta se iskazuju u odnosu na vrednost iz rubrike 22, odnosno rubrike 42 JCI.
 1. Carinski postupci sa odlaganjem i carinski postupci sa ekonomskim dejstvom iz člana 110. Carinskog zakona
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Prethodno odobrenje za postupak aktivnog oplemenjivanja E01 car.org./XX/br./gggg
Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak aktivnog oplemenjivanja E02  
Prethodno odobrenje za postupak prerade pod carinskim nadzorom E03 car.org./XX/br./gggg/rbr
Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak prerade pod carinskim nadzorom E04  
Prethodno odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja E05 car.org./XX/br./gggg/rbr
Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja E06  
Prethodno odobrenje za privremeni uvoz robe E07 car.org./XX/br./gggg
Oslobađanje od polaganja instrumenata obezbeđenja E08 car. org./br./gggg
Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak privremenog uvoza E09  
Prethodno odobrenje za privremeni izvoz robe E10 car.org./XX/br./gggg/
Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak privremenog izvoza E11  
Prethodno odobrenje za postupak tranzita E12 car.org./br./gggg
Prethodno odobrenje za postupak skladištenja E13 car.org./br./gggg
Deklaracija kao osnov za obračun dažbina po članu 170. Carinskog zakona E14 car.org./vr.isp/br./gggg
Odobrenje za carinsko skladištenje sa ograničenim rokom E15 car.org./vr.isp./br./gggg
Drugi dokumenti E99  

 

Napomena: Skraćenica u koloni “Sadržaj 44/2” znači: “car. org./br./gggg/dp: šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina/redni broj dobijenog proizvoda, odnosno robe koja se vraća u nepromenjenom stanju”, car.org./vr.isp/br./ gggg: šifra carinskog organa/šifra vrste isprave/broj isprave/godina, car.org./XX/br./gggg/rbr: šifra carinskog organa/DP/broj odobrenja/godina/redni broj dobijenog proizvoda ili šifra carinskog organa /RM/ broj odobrenja/godina/redni broj repromaterijala, car.org./RM/br./gggg/ rbr: šifra carinskog organa/RM/broj odobrenja/godina/redni broj robe koja se vraća u nepromenjenom stanju, car.org./XX/br./gggg/: šifra carinskog organa /RO/broj odobrenja/godina ili šifra carinskog organa/PP/ broj odobrenja/godina.
 1. Fakturna dokumenta
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Faktura F01 br./gggg
Proforma faktura F02 br./gggg
Izjava o vrednosti robe F03 br./gggg
Fakture kod kupovine robe u inostranstvu radi njene prodaje u inostranstvu F93 br./gggg
Druge fakture F99 br./gggg

 

Napomena: Skraćenica u koloni “Sadržaj 44/2” znači:
“br./gggg: broj dokumenta/godina”
 1. Zahtevi i izjave
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Zahtev za oslobođenje od plaćanja carine I01 br./gggg
Zahtev za korišćenje datuma drugačijeg od datuma prihvatanja JCI I02 br./gggg
Zahtev za sukcesivno carinjenje I03 br./gggg
Zahtev za premeštaj robe I04 br./gggg
Zahtev za primenu člana 106. Carinskog zakona I05 br./gggg
Izjava o uvozu korišćene opreme I06 br./gggg
Izjava uvoznika, odnosno izvoznika lekova u smislu Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama I37 br./gggg
Izjava korisnika da će robu uvezenu uz smanjenje carinskih dažbina koristiti isključivo za potrebe sopstvene proizvodnje I80 br./gggg
Druge izjave i zahtevi I99 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o bezbednosti hrane ili izjava kojom se roba oslobađa kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav I60 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola veterinarsko-sanitarne inspekcije ili izjava kojom se roba oslobađa inspekcijske kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav I64 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola sanitarne inspekcije ili izjava kojom se roba oslobađa inspekcijske kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav I65 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o zdravlju bilja ili Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja ili Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ili izjava kojom se roba oslobađa kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav I66 br./gggg
Izjave kod kupovine robe u inostranstvu radi njene prodaje u inostranstvu I93 br./gggg
Izjava proizvođača medicinskih sredstava I42 br./gggg
Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, ili, izjava da unapred navedene vrste, kao i njihovi delovi i derivati, ne podležu obavezi pribavljanja navedene isprave I46 br./gggg
Podatak o licu koje je nosilac prava na oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanja carine ili prava na uvoz robe po sniženoj stopi carine, zbog posebne namene robe K01  

 

Napomena: Skraćenica u koloni “Sadržaj 44/2” znači:
“br./gggg: broj zahteva – izjave/godina”
 1. Ostali priloženi dokumenti
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Tovarni list O01  
Polisa osiguranja O02  
Brodski tovarni list O03  
Avionski tovarni list O04  
Železnički tovarni list O05  
Drumski tovarni list O06  
Specifikacija robe O07  
Kopija JCI O08 car. org./vrsta/br./gggg
CAS broj O09  
Nadzorna carinska ispostava O11 car. org.
Carinsko obeležje kod sprovođenja pojednostavljenog izvoznog postupka u prostoru pošiljaoca O12  
Jedinstveni referentni broj (URN) O14  
Identifikacioni broj međunarodne dozvole za drumski prevoz stvari O17  
Humanitarna pomoć O18 naziv i sedište pošiljaoca humanitarne pomoći
Kopija JCI za razduženje postupaka sa ekonomskim dejstvom 083 car.org./vrsta/br./gggg/rbr
Obrazac za obračun carinskih i drugih uvoznih dažbina prilikom stavljanja u slobodan promet dobijenih akciznih proizvoda iz postupka aktivnog oplemenjivanja 089  
Drugi dokumenti O99  

 

Napomena: Skraćenica u koloni “Sadržaj 44/2” znači: car.org./vrsta/br./gggg: šifra carinskog organa/šifra vrste isprave/broj JCI/godina/redni broj naimenovanja.

5A Ostali priloženi prevozni dokumenti sažete deklaracije

Opis Šifra Identifikacija priložene isprave
Ata karnet ATA  
Brodski manifest BM  
Blanko tovarni list BTL  
Železnički tovarni list CIM  
Železnički tovarni list maršrutni voz CIMM  
Drumski tovarni list CMR  
Ekspresni (železnički tovarni list) ETL  
Faktura FAK br./gggg
Kurirski konsolidovani manifest KKM  
Ostale komercijalne isprave KOM  
“Pack” lista PAK  
Prtljažnica PRT  
Potvrda o zadržanoj robi PZR  
TIR karnet TIR  
Vazduhoplovni (kargo) manifest VM  
Zbirni tovarni list ZTL  
Zapisnik iz faze pregleda robe u prevoznom sredstvu ZAP  
Teretnica (brodska) TER  

 

NAPOMENA: Skraćenica u koloni “Identifikacija priložene isprave” znači:
“br./gggg: broj priložene isprave/godina”.

5B Ostali priloženi dokumenti sažete deklaracije

Opis Šifra Identifikacija priložene isprave
Faktura FAK br./gggg
Kurirski konsolidovani manifest KKM
“Pak” lista PAK
Avionski tovarni list AWB
Kućni tovarni list KTL
Teretnica (brodska) TER
Ostala prevozna dokumenta OPD

 

NAPOMENA: Skraćenica u koloni “Identifikacija priložene isprave” znači:
“br./gggg: broj priložene isprave/godina”.
 1. Uverenja o poreklu i druga uverenja
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
1. Dokumenta za dokazivanje porekla    
Uverenje o poreklu robe EUR.1 U01 broj BK
ili
broj SK XX
(gde su XX međ. oznake zemalja kumulacije)
Uverenje o poreklu robe Form A U02 br./gggg
Izjava na fakturi U03 broj BK ili broj SK XX
(gde su XX međ. oznake zemalja kumulacije)
Izjava ovlašćenog izvoznika na fakturi U04 broj BK
ili
broj SK XX
(gde su XX međ. oznake zemalja kumulacije)
Izjava ovlašćenog izvoznika na fakturi U04 br./gggg
Uverenje o direktnoj pošiljci U05 br./gggg
Druga uverenja o poreklu robe U06 br./gggg
Uverenje o nepreferencijalnom poreklu tekstila U07 br./gggg
Uverenje o nepreferencijalnom poreklu proizvoda narodne radinosti i folklornih proizvoda od tekstila U08 br./gggg
Dokument o obračunu dažbina po osnovu zabrane povraćaja ili oslobođenja U12 br./gggg
Uverenje o kretanju robe EUR-MED U13  
Izjava na fakturi EUR-MED U14  
Drugi dokumenti za dokazivanje porekla robe U19 br./gggg
Uverenje o poreklu Form CT-2 U15 br./gggg
2. Uverenja, saglasnosti i dozvole ministarstava    
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva unutrašnjih poslova U21 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva finansija i privrede U22 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva pravde i državne uprave U23 br./gggg
Uverenje, saglasnost, dozvola ili mišljenje ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede U25 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja U27 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija U31 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike U32 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja U33 br./gggg
Uverenje, saglasnost, dozvola ili mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine U34 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva kulture i informisanja U36 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva zdravlja U37 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu U39 br./gggg
Dozvola Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija za izvoz šećera u zemlje Evropske zajednice U40 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Agencije za lekove i medicinska sredstva U42 br./gggg
Isprava o usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme U43 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost U44 br./gggg
Licenca Agencije za energetiku U45 br./gggg
Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine U46 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva spoljnih poslova U51 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva odbrane U52 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva omladine i sporta U53 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Kancelarija za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama U54 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Kancelarija za Kosovo i Metohiju U55 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave U56 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva saobraćaja U57 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva građevinarstva i urbanizma U58 br./gggg
3. Ostala uverenja, saglasnosti, dozvole i mišljenja    
Dozvola za uvoz, izvoz, tranzit opasnog otpada ili dozvola za uvoz, izvoz neopasnog otpada ili potvrda prijave prekograničnog kretanja neopasnog otpada, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine U59 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o bezbednosti hrane U60 br./gggg
Uverenje, saglasnost, dozvola ili potvrda Privredne komore Srbije U61 br./gggg
Potvrda o usklađenosti sa propisima o homologaciji Agencije za bezbednost saobraćaja U62 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola veterinarsko-sanitarne inspekcije U64 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola sanitarne inspekcije U65 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o zdravlju bilja ili Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja ili Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta U66 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola ekološke inspekcije U67 br./gggg
Obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi U68 br./gggg
Obavezujuće obaveštenje o poreklu robe U69 br./gggg
Uverenje o carinskom statusu robe U71 br./gggg
Odluka nadležnog ministarstva za uvoz robe u okviru kvota po sporazumima o slobodnoj trgovini U73 br./gggg
Rešenje o količinskom kontigentu nadležnog ministarstva U74 br./gggg
Rešenje o vrednosnom kontigentu nadležnog ministarstva U75 br./gggg
Izjava korisnika o krajnjoj nameni U76 br./gggg
Sertifikat ili potvrda o kontrolisanju (kontrolisanju i ispitivanju) ili rešenje o priznavanju inostrane isprave o usaglašenosti ili izvod iz registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koji važe u Republici Srbiji U78 br./gggg
Potvrda o usaglašenosti ili izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti, ili sertifikat, ili rešenje o priznavanju važenja inostrane isprave o usaglašenosti, ili izvod iz registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koji važe u Republici Srbiji izdat od strane nadležnog ministarstva U79 br./gggg
Rešenja Uprave za duvan o upisu u Registar proizvođača duvanskih proizvoda i u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda U80  
Sertifikat o organskom proizvodu izdat od strane ovlašćene kontrolne organizacije U81 br./gggg
Izveštaj o gamaspektrometrijskoj analizi sadržaja radionuklida ili Izveštaj o merenju jačine ambijentalnog ekvivalenta doze, koje izdaje ovlašćeno pravno lice U82 br./gggg
Izveštaj o ispitivanju otpada u cilju njegovog tretmana, izdat od strane ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada U83 br./gggg
Druga uverenja, saglasnosti, dozvole i mišljenja U99 br./gggg

 

Napomena: Skraćenica u koloni “Sadržaj 44/2” znači: “br./gggg: broj dokumenta/godina”, BK – bez kumulacije, SK – sa kumulacijom.
 1. Pojednostavljeni postupci
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Pojednostavljena JCI S01  
Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI iz člana 101. stav 1. tačka 1.) Carinskog zakona S02 car. org./br./gggg
Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI po osnovu korišćenja trgovinske ili službene isprave S03  
Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI po osnovu korišćenja knjigovodstvene isprave S04 car. org./br./gggg
Specifikacija pošiljki S05  
Periodična JCI S06 car. org./br./gggg
Odobrenje za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture S10 car.org./br./gggg
Odobrenje za pojednostavljeni izvozni postupak u prostoru pošiljaoca S11 car.org./br./gggg
Odobrenje za pojednostavljeni uvozni postupak u prostoru primaoca S12 car.org./br./gggg
Odobrenje za status ovlašćenog pošiljaoca S13 car.org./br./gggg
Odobrenje za status ovlašćenog primaoca S14 car.org./br./gggg
Druge isprave S99  

 

Napomena: Skraćenica u koloni “Sadržaj 44/2” znači:
“br./gggg: šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina”.
 1. Posebni oblici spoljnotrgovinskog posla
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Izvod iz registra privrednih subjekata – ulog stranog ulagača P01 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja – kompenzacioni poslovi P04 br. /gggg
Dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za izvoz robe dvostruke namene P05 br./gggg/br.
iz kont. liste
Dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za uvoz robe dvostruke namene P06 br./gggg/ br.
iz kont. liste
Dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za izvoz naoružanja i vojne opreme P07 br./gggg/ br.
iz kont. liste
Dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za uvoz naoružanja i vojne opreme P08 br./gggg/ br.
iz kont. liste
Odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova za transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme kopnenim i vodenim putevima P09 br./gggg
Odobrenje organa nadležnog za vazdušni saobraćaj za transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme vazdušnim putem P10 br./ggg

 

Napomena: Skraćenica u koloni “Sadržaj 44/2” znači:
“br./gggg: šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina”, “br./gggg/br. iz kont. liste: broj dozvole/godina/broj iz kontrolne liste”.

XXV. Šifre vrste pakovanja

Vrste pakovanja

U rubriku 31 JCI i JCI BIS upisuju se potrebne šifre (UN/ECE Recommendation No 21/Rev. 8.1 of 12 July 2010).

1. Aerosol (sprej) AE
2. Ampula, nezaštićena AM
3. Ampula, zaštićena AP
4. Raspršivač AT
5. Vreća BG
6. Vreća, fleksibilna ambalaža FX
7. Vreća, jutena GY
8. Vreća, posebno velika (džambo vreća) JB
9. Vreća, velika ZB
10. Vreća, višestruka MB
11. Vreća, papirna 5M
12. Vreća, papirna, višeslojna XJ
13. Vreća, papirna, višeslojna, vodootporna XK
14. Vreća, plastična EC
15. Vreća, plastična folija XD
16. Vreća, za veliku količinu robe u rinfuzi 44
17. Vreća, za veliku količinu u rinfuzi 43
18. Vreća, tekstilna 5L
19. Vreća, tekstilna, nepropusna XG
20. Vreća, tekstilna, vodootporna (nepromočiva) XH
21. Vreća, tekstilna, bez unutrašnje postave / obloge XF
22. Vreća, sa ručkama TT
23. Vreća, od tkane plastike 5H
24. Vreća, od tkane plastike, (bez mogućnosti curenja) XB
25. Vreća, od tkane plastike, vodootporna (nepromočiva) XC
26. Vreća, od tkane plastike, bez unutrašnje postave / obloge XA
27. Bala, komprimovana BL
28. Bala, nekomprimovana BN
29. Lopta AL
30. Balon, nezaštićen BF
31. Balon, zaštićen BP
32. Šipka BR
33. Bačva BA
34. Bačva, drvena 2C
35. Bačva, drvena, sa zapušačem / čepom QH
36. Bačva, drvena, sa poklopcem koji se može skidati QJ
37. Šipke, u svežnju / snopu / BZ
38. Rezervoar BM
39. Korpa BK
40. Korpa, sa ručkom, kartonska HC
41. Korpa, sa ručkom, plastična HA
42. Korpa, sa ručkom, drvena HB
43. Remen B4
44. Koš BI
45. Balvan OK
46. Ploča BD
47. Table u svežnju BY
48. Kalem BB
49. Rolna (tekstil) BT
50. Boca za plin / gas GB
51. Boca, nezaštićena, loptasta BS
52. Boca, nezaštićena, cilindrična BO
53. Boca, zaštićena, loptasta BV
54 Boca, zaštićena, cilindrična BQ
55. Sanduk za boce / stalak za boce (gajba, sanduk) BC
56. Kutija BX
57. Kutija, aluminijumska 4B
58 Kutija, (CHEP) DH
59. Kutija, od lesonita 4G
60. Kutija, za tečnost BW
61. Kutija od prirodnog drveta 4C
62. Kutija, plastična 4H
63. Kutija, plastična, podesiva QR
64. Kutija, plastična, tvrda (od tvrde plastike) QS
65. Kutija, od šperploče 4D
66. Kutija, od rekonstruisanog drveta 4F
67. Kutija, čelična 4A
68. Kutija, drvena, od prirodnog drveta, obična (uobičajena) QP
69. Kutija, drvena, od prirodnog drveta, sa nepropusnim zidovima (stranicama) QQ
70 Kanta BJ
71 Rinfuza, gas (pri 1 031 mbar I 15 C) VG
72. Rinfuza, tečni gas (pri velikoj temperaturi i pritisku) VQ
73. Rinfuza, tečnost VL
74. Rinfuza, metalni otpad VS
75. Rinfuza, čvrste, fine čestice (puderi / praškovi) VY
76. Rinfuza, čvrste, zrnaste čestice (granulat) VR
77. Rinfuza, čvrste, krupne čestice (grumeni, komadi) VO
78. Veza BH
79. Bunt BE
80. Bunt drveni 8C
81. Bačva BU
82. Kavez CG
83. Kavez (CHEP) DG
84. Kavez, valjkasti CW
85. Limenka, cilindrična CX
86. Limenka, pravougaona CA
87. Limenka sa drškom i slavinom CD
88. Kanister CI
89. Platno (u smislu: slikarsko) CZ
90. Kapsula, AV
91. Velika staklena flaša za držanje koroziva, nezaštićena CO
92. Velika staklena flaša za držanje koroziva, zaštićena CP
93. Tanki karton CM
94. Kolica (korpa) sa ravnom platformom FW
95. Karton CT
96. Patrona CO
97. Sanduk CS
98. Sanduk za auto 7A
99. Sanduk, izotermički EI
100. Sanduk, skeletni (kosturni) SK
101. Sanduk, čelični SS
102. Sanduk sa paletnom osnovom ED
103. Sanduk sa paletnom osnovom, od kartona EF
104. Sanduk sa paletnom osnovom, od metala EH
105. Sanduk sa paletnom osnovom, od plastike EG
106. Sanduk sa paletnom osnovom, od drveta EE
107. Sanduk, drveni 7B
108. Bure CK
109. Škrinja CH
110 Posuda za mleko CC
111. Kutija, sa poklopcem na pregib AI
112. Kasa blagajna CF
113. Mrtvački sanduk CJ
114. Spirala CL
115. Kombinovano pakovanje, staklena posuda 6P
116. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u aluminijumskom sanduku YR
117. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u aluminijumskom bubnju YQ
118. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u podesivom plastičnom pakovanju YY
119. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u bubnju od vlaknastih ploča YW
120. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u kutiji od lesonita YX
121. Kombinovanje pakovanje, staklena posuda u bubnju od šperploča YT
122. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čvrstom plastičnom pakovanju YZ
123. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čeličnoj kutiji YP
124. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čeličnom bubnju YN
125. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u pletarskim / korparskim proizvodima YV
126. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u drvenoj kutiji YS
127. Kombinovano pakovanje, plastična posuda 6H
128. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u aluminijumskom sanduku YD
129. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u aluminijumskom bubnju YC
130. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u bubnju od vlaknastih ploča YJ
131. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u kutiji od iverice YK
132. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u plastičnom bubnju YL
133. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u kutiji od šperploče YH
134. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u bubnju od šperploče YG
135. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čvrstoj plastičnoj kutiji YM
136 Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čeličnoj kutiji YB
137. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čeličnom bubnju YA
138. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u drvenoj kutiji YF
139. Kornet AJ
140. Kontejneri, fleksibilni 1F
141. Kontejneri, galonski GL
142. Kontejneri, metalni ME
143. Kontejneri, koji nisu drugačije označeni kao prevozna oprema CN
144. Kontejneri, spoljni OU
145. Pokrivač CV
146. Sanduk / Sandučić CR
147. Sanduk za pivo CB
148. Sanduk za rasuti teret, kartonski DK
149. Sanduk za rasuti teret, plastični DL
150. Sanduk za rasuti teret, drveni DM
151. Sanduk, uokvireni FD
152. Sanduk za voće FC
153. Sanduk, metalni MA
154. Sanduk za mleko MC
155. Sanduk, višeslojni, kartonski DC
156. Sanduk, višeslojni, plastični DA
157. Sanduk, višeslojni, drveni DB
158. Sanduk, plitki SC
159. Sanduk, drveni 8B
160. Pletena korpa (sa poklopcem, koja se isključivo koristi za držanje upecane ribe, može se potopiti u vodu; hladi lovinu) CE
161. Posuda CU
162. Cilindar / komora CY
163. Boca, nezaštićena (zapremine 20-60 l. – za tečnost) DJ
164. Boca, zaštićena, (zapremine 20-60 l. – za tečnost) DP
165. Dozator DN
166. Bubanj DR
167. Bubanj, aluminijumski 1B
168. Bubanj, aluminijumski, bez mogućnosti skidanja poklopca QC
169. Bubanj, aluminijumski, sa mogućnošću skidanja poklopca QD
170. Bubanj, vlaknasti 1G
171. Bubanj, čelični DI
172. Bubanj, plastični IH
173. Bubanj, plastični, bez mogućnosti skidanja poklopca QF
174. Bubanj, plastični, sa mogućnošću skidanja poklopca QG
175. Bubanj, šperploča 1D
176. Bubanj, čelični 1A
177. Bubanj, čelični, bez mogućnosti skidanja poklopca QA
178. Bubanj, čelični, sa mogućnošću skidanja poklopca QB
179. Bubanj, drveni 1W
180. Omot EN
181, Omot, čelični SV
182. Kutija za film FP
183. Bačvica / malo bure (određene zapremine za puter, so…) FI
184. Čuturica (pljoska) FL
185. Flexibag FB
186. Flexitank – (isto kao prethodno, prenosivo; tipa cisterne) FE
187. Ambalaža za hranu (od stiropora) FT
188. Kovčeg, vojnički FO
189. Okvir / ram FR
190. Greda / nosač GI
191. Grede / nosači u snopu / svežnju / smotku (buntu) GZ
192. Korpa HR
193. Vešalica / ofinger HN
194. Veliko bure (zapremine 238 l. ili 286 l.) HG
195. Poluga /ingot IN
196. Ingoti IZ
197. Međurezervoar WA
198. Međurezervoar za teret, aluminijumski WD
199. Međurezervoar za teret, aluminijumski, za tečnost WL
200. Međurezervoar za teret, aluminijumski, pod pritiskom većim od 10 kPa WH
201. Međurezervoar za teret, kombinovani ZS
202. Međurezervoar za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, za tečnost ZR
203. Međurezervoar za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, pod pritiskom ZP
204. Međurezervoar za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, za čvrste stvari ZM
205. Međurezervoar za teret, kombinovani, čvrsta plastika, za tečnosti ZQ
206. Međurezervoar za teret, kombinovani, čvrsta plastika, pod pritiskom ZN
207. Međurezervoar za teret, kombinovani, čvrsta plastika za čvrste stvari PL
208. Međurezervoar za teret, iverica ZT
209. Međurezervoar za teret, fleksibilni ZU
210. Međurezervoar za teret, metalni WF
211. Međurezervoar za teret, metalni, za tečnost WM
212. Međurezervoar za teret, metalni, osim čelika ZV
213. Međurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom 10 kPa WJ
214. Međurezervoar za teret, prirodno drvo ZW
215. Međurezervoar za teret, prirodno drvo sa unutrašnjom oblogom WU
216. Međurezervoar za teret, papir, višeslojni ZA
217. Međurezervoar za teret, papir, višeslojni, vodootporni ZC
218. Međurezervoar za teret, plastična folija WS
219. Međurezervoar za teret, šperploča ZX
220. Međurezervoar za teret, šperploča, sa unutrašnjom oblogom WY
221. Međurezervoar za teret, rekonstruisano drvo ZY
222. Međurezervoar za teret, rekonstruisano drvo, sa unutrašnjom oblogom WZ
223. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika AA
224. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, tečnost ZK
225. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, pod pritiskom ZH
226. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, za čvrste stvari ZF
227. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za tečnosti ZJ
228. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, pod pritiskom ZG
229. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za čvrste predmete ZD
230. Međurezervoar za teret, čelični WC
231. Međurezervoar za teret, metalni, za tečnost WK
232. Međurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom većim od 10 kPa WG
233. Međurezervoar za teret, tekstilni, bez presvlake i obloge WT
234. Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen WV
235. Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen i obložen WX
236. Međurezervoar za teret, tekstilni, obložen WW
237. Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen WP
238. Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen i obložen WR
239. Međurezervoar za teret, tkana plastika, obložen WQ
240. Međurezervoar za teret, tkana plastika, bez presvlake i obloge WN
241. Tegla JR
242. Kanister, cilindrični JY
243. Kanister, plastični 3H
244. Kanister, plastični, neuklonljivi poklopac QM
245. Kanister, plastični, uklonljivi poklopac QN
246. Kanister, četvrtasti JC
247. Kanister, čelični 3A
248. Kanister, čelični, neuklonljivi poklopac QK
249. Kanister, čelični, uklonljivi poklopac QL
250. Bokal JG
251. Jutena vreća JT
252. Burence (vrsta kanistra od metala zapremine 58,7 l) KG
253. Pribor KI
254. Pokretni kontejner “liftvan” (čvrsta drvena kutija, može se kranom dići) LV
255. Balvan (klada, trupac) LG
256. Balvan (klada, trupac), u snopu, svežnju, smotku (buntu) LZ
257. Velika količina / gomila LT
258. Kutija za voće/povrće LU
259. Prtljag LE
260. Asura, otirač, podloška (HR: vreća od hasure) MT
261. Kutija za šibice MX
262. Uzajamno određeno ZZ
263. Gnezdo NS
264. Mreža NT
265. Mreža, cevasta, plastična NU
266. Mreža, cevasta, tekstilna NV
267. Nedostupno / Nepristupačno NA
268. Osmougaona kutija OT
269. Pakovanje PK
270. Pakovanje, kartonsko, sa otvorima za držanje IK
271. Pakovanje, vidljivo, providno, kartonsko IB
272. Pakovanje, vidljivo, providno, metalno ID
273. Pakovanje, vidljivo, providno, plastično IC
274. Pakovanje, vidljivo, providno, drveno IA
275 Pakovanje, protočno IF
276. Pakovanje, umotano u papir IG
277. Pakovanje, vidljivo, providno IE
278. Paket PA
279. Kofa (vedro) PL
280. Paleta PX
281. Paleta, 100 cm x 110 cm AX
282. Paleta, AS 4068-1993 OD
283. Paleta, kutija u kombinaciji – otvorena kutija i paleta PB
284. Paleta CHEP 100 cm x 120 cm OC
285. Paleta, CHEP 40 cm x 60 cm OA
286. Paleta, CHEP 80 cm x 120 cm OB
287. Paleta ISO T11 OE
288. Paleta, modularna (Montažna), prstenovi 80 cm x 100 cm PD
289. Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 120 cm PE
290. Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 60 cm AF
291. Paleta u zaštitnom plastičnom omotaču AG
292. Paleta, troslojna TW
293. Paleta, drvena 8A
294. Pleh P2
295. Poštanski paket PC
296. Obor, tor (za životinje) PF
297. Komad PP
298 Cev PI
299. Cevi u snopu, svežnju, smotku PV
300. Bokal (stoni) PH
301. Daska PN
302. Daske u snopu, svežnju, smotku PZ
303. Ploča PG
304. Ploče u snopu/svežnju/smotku PY
305. Platforma, neodređene težine ili dimenzija OF
306. Lonac PT
307. Torbica (namena: za cigarete, telefon, fotoaparat) PO
308. Gajbice za voće od drvenih letvica PJ
309. Stalaža / stalak RK
310. Stalak za vešalice za odeću RJ
311. Rezervoar – vlaknasti AB
312. Rezervoar – stakleni GR
313. Rezervoar – metalni MR
314. Rezervoar – papirnati AC
315. Rezervoar – plastični PR
316. Rezervoar – obložen plastikom MW
317. Rezervoar – drveni AD
318. Mrežica (za pakovanje voća) RT
319. Namotaj RL
320. Prsten RG
321. Šipka RD
322. Šipke u snopu, svežnju, smotku RZ
323. Traka RO
324. Vrećica (za čaj, silikon, lavandu, šampon, šećer) SH
325. Vreća (džak) SA
326. Vreća, višeslojna MS
327. Mornarski sanduk SE
328. Set SX
329. (HR: ploča) Pokrivka (tanka, od papira, tekstila…) ST
330. (HR: ploča) Pokrivka, omotana plastikom SP
331. Metalna ploča SM
332. Ploče, u snopu, svežnju, smotku SZ
333. Zaštićena plastična folija SW
334. Klizna šipka SI
335. Armatura SB
336. Naglavak SY
337. Klizni podmetač SL
338. Vreteno SD
339. Kalem / namotaj SO
340. Kofer SU
341. Ploča T1
342. Cisterna, generička TG
343. Cisterna, cilindrična TY
344. Cisterna, četvorougaona TK
345. Sanduk za čaj TC
346. Bačva (zapremine 159 l.) TI
347. Limenka TN
348. Tacna PU
349. Tacna, vodoravno naslagana pljosnatim predmetima GU
350. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, kartonska DV
351. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, plastična DS
352. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, polistirenska DU
353. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, drvena DT
354. Tacna, čvrsta, sa poklopcem, složiva (CEN TS 14482:2002) IL
355. Tacna, dvoslojna, bez poklopca, kartonska DY
356. Tacna, dvoslojna, bez poklopca, plastična DW
357. Tacna, dvoslojna, bez poklopca, drvena DX
358. Sanduk / škrinja (u smislu kase, sefa) TR
359. Nosač (konstrukcijski) TS
360. Kada TB
361. Kada, sa poklopcem TL
362. Cev (tuba) TU
363. Cev, sklopiva TD
364. Cev, sa mlaznicom (šmrkom) TV
365. Cevi, u snopu, svežnju, smotku TZ
366. Bure (zapremine do 1000 l.) TO
367. Guma za točak TE
368. Nije u kavezu (van kaveza) UC
369. Jedinica UN
370. Neupakovano NE
371. Neupakovano, više jedinica NG
372. Neupakovano, jedna jedinica NF
373. Vakumirano (vakumsko pakovanje) VP
374. Kontejner za prevoz kombijem VK
375. Bačva / kaca VA
376. Vozilo VN
377. Bočica (za medicinske, laboratorijske svrhe…) VI
378. Flaša u pletenini (radi ukrasa i dr.) WB
Advertisements