URRGB

Blog Udruzenja racunovodja i revizora grada Beograda – Propisi RS

PRAVILNIK O NAČINU I VREMENU VRŠENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNOG ŽIGA I ŽIGA ZA ŠUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNAČNE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE ŠUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU SEČE U ŠUMAMA

PRAVILNIK O NACINU I VREMENU VRSENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRZINI DOZNACNOG ZIGA I ZIGA ZA SUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNACNE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE SUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NACINU SECE U SUMAMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 65/2011, 47/2012 i 8/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način i vreme doznake, dodeljivanja doznačnog žiga, način obeležavanja panjeva bespravno posečenih stabala, način evidentiranja tih stabala i panjeva u doznačnim knjigama, odnosno knjigama šumske krivice, oblik i sadržina doznačnih žigova i žigova za šumsku krivicu, obrasci doznačne knjige, odnosno knjige šumske krivice, kao i uslovi i način seče u šumama.

Član 2

Pod doznakom stabala podrazumeva se odabiranje, obeležavanje doznačnim žigom i evidentiranje stabala za seču, obeležavanje površine šume planirane za čistu seču ili krčenje, kao i obeležavanje posebnim žigom panjeva bespravno posečenih stabala (u daljem tekstu: doznaka).

Seča stabala može da se vrši samo nakon izvršene doznake.

Doznaka se vrši pojedinačno za svaku sastojinu (odeljenje, odsek, odnosno katastarsku parcelu), u skladu sa odredbama osnove, odnosno programa gazdovanja šumama.

Doznaka se vrši tokom cele godine.

Član 3

Odabiranje i obeležavanje stabala za seču u šumama vrši se stablimično i površinski.

Stablimično obeležavanje stabala za seču vrši se utiskivanjem doznačnog žiga na zates u prsnoj visini i na pridanku stabla, odnosno na jednoj od debljih žila.

Kod stablimičnog obeležavanja stabala za seču može da se utiskuje, odnosno upisuje i redni broj stabla na zatesu na pridanku, odnosno na debljoj žili stabla.

Redni broj se utiskuje ili upisuje kolobrojem, utiskivanjem plastične pločice sa brojem ili masnom bojom.

Stablimično obeležavanje stabala za seču vrši se u sastojinama u kojima se vrše oplodne, grupimične, prebirne i proredne seče.

Član 4

Površinsko obeležavanje stabala za seču vrši se obeležavanjem granične linije površine šume predviđene za čistu seču ili krčenje, utiskivanjem doznačnog žiga na pridanku ili debljoj žili i na prsnoj visini stabla na graničnoj liniji koji ulaze u površinu za vršenje čiste seče, odnosno krčenje.

Stabla se obeležavaju na odstojanju koje obezbeđuje vidljivost granične linije.

Ako nije moguće postupiti na način iz stava 1. ovog člana, granična linija površine šume predviđene za čistu seču ili krčenje obeležava se vidnim znacima koji se dogledaju, masnom bojom na stablima, postavljanjem stubova ili humki.

Površinsko obeležavanje stabala za seču može da se vrši u gustim kulturama u kojima pristup nije moguć (šematska proreda) i prirodnim sastojinama topole, vrbe i bagrema u kojima se sprovodi čista seča, u sastojinama u kojima se vrši čista seča radi direktne konverzije, kao i u delovima šuma u kojima se vrši krčenje.

Član 5

Doznačna knjiga za evidentiranje stabala obeleženih za seču u državnim i šumama sopstvenika kojima se gazduje na osnovu osnove gazdovanja šumama je veličine 21×14 cm i sadrži 50 listova.

Doznačna knjiga za evidentiranje stabala obeleženih za seču u šumama sopstvenika kojima se gazduje na osnovu programa gazdovanja šumama je veličine 21×14 cm i sadrži 50 listova u po dva primerka.

Prvi primerak doznačnog lista nalazi se kod sopstvenika šume – fizičkog lica, a drugi primerak ostaje u knjizi.

Član 6

Doznačna knjiga za evidentiranje stabala obeleženih za seču u državnim i šumama sopstvenika za koje postoje osnove gazdovanja šumama, na koja se ne upisuju redni brojevi stabala vodi se na Obrascu 1 – Doznačna knjiga za šume u državnoj svojini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, i sadrži: naziv gazdinske jedinice, odeljenja i odseka; broj knjige doznake; godinu u kojoj se vrši obeležavanje stabala za seču; ime i prezime izvršioca doznake; vreme u kojem je izvršena doznaka; otisak doznačnog žiga; doznačenu površinu; broj stabala razvrstan po debljinskim stepenima, vrstama drveća i njihovu zapreminu.

Doznačna knjiga za evidentiranje stabala obeleženih za seču u državnim i šumama sopstvenika, na koja se upisuju redni brojevi stabala vodi se na Obrascu 2 – Doznačna knjiga za šume u državnoj svojini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, i sadrži: naziv gazdinske jedinice, odeljenja i odseka; broj knjige doznake; godinu u kojoj se vrši obeležavanje stabala za seču; ime i prezime izvršioca doznake; vreme u kojem je izvršena doznaka; otisak doznačnog žiga; doznačenu površinu; redni broj stabala; prsni prečnik i zapreminu po vrstama drveća; bonitet ili tarifni niz, ukupnu drvnu zapreminu stabala (bruto), količinu tehničkog i prostornog drveta, klasu kvaliteta.

Doznačna knjiga za evidentiranje stabala obeleženih za seču u šumama sopstvenika kojima se gazduje na osnovu programa gazdovanja šumama vodi se na Obrascu 3 – Doznačna knjiga za šume sopstvenika, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, i sadrži: naziv pravnog lica iz člana 70. st. 1 – 3. i člana 71. stav 2. Zakona o šumama (u daljem tekstu: Zakon); katastarsku opštinu; broj knjige doznake; godinu i vreme kada se vrši obeležavanje stabala za seču; ime sopstvenika šume sa mestom prebivališta; ime lica koje je izvršilo doznaku i broj licence; mesni naziv šume; broj katastarske parcele; vrstu drveta, prsni prečnik stabla i njegovu zapreminu; zapreminu tehničkog i ogrevnog drveta; broj i datum zahteva za doznaku stabala koji je podneo sopstvenik šume.

Ako se vrši automatska obrada podataka, doznačna knjiga se prilagođava toj obradi, s tim da obrazac sadrži sve podatke propisane ovim pravilnikom.

Član 7

Obrasci doznačne knjige 1 i 3 se koriste u svim sastojinama, izuzev u sastojinama za obnovu i sastojinama u kojima se sprovodi proreda u starosti iznad 2/3 ophodnje, gde se koristi Obrazac 2.

Član 8

Doznačna knjiga se povezuje i overava.

Evidencija overenih doznačnih knjiga sadrži: serijski broj; redni broj; datum izdavanja doznačne knjige; potpis lica koje je knjigu zadužilo, potpis lica koje je knjigu vratilo, datum i potpis lica kome je knjiga vraćena.

Doznačna knjiga se čuva najmanje 10 godina.

Član 9

Kod površinskog obeležavanja stabala za seču, u doznačnoj knjizi se evidentiraju sva doznačena stabla iznad taksacione granice sa premerenih površina koje su ravnomerno raspoređene po površini predviđenoj za seču, čija ukupna površina ne može biti manja od 10% ukupne površine predviđene za čistu seču, uz primenu istih tablica ili tarifa koje su upotrebljene za utvrđivanje drvne zapremine u osnovi, odnosno programu gazdovanja šumama.

Član 10

Posle evidentiranja stabala za seču, u doznačnoj knjizi se izvodi rekapitulacija drvne zapremine po vrstama drveća za svako odeljenje i odsek u šumama za koje postoji osnova gazdovanja šumama, odnosno katastarsku parcelu za šume za koje postoji program gazdovanja šumama.

Ako je izvršeno obeležavanje i evidentiranje stabala za seču, doznačna knjiga se zaključuje potpisom i otiskivanjem doznačnog žiga.

Svi podaci u doznačnoj knjizi upisuju se hemijskom olovkom i ne brišu se, a pogrešno upisani podaci se precrtavaju i iznad njih se unosi ispravka.

Član 11

Doznačni žig za obeležavanje stabala za seču u šumama u državnoj svojini ima oblik kruga prečnika 35 mm čija je ivica izvijugana.

U krug doznačnog žiga upisuju se velika slova: “DŠS” i redni broj žiga.

Doznačni žig za obeležavanje stabala za seču u šumama sopstvenika ima oblik pravougaonika veličine 30 x 24 mm čija je ivica izvijugana.

U pravougaonik doznačnog žiga upisuju se velika slova: “PŠS” i redni broj žiga.

Otisak doznačnog žiga u šumama u državnoj svojini je crne boje, a u šumama sopstvenika zelene boje i isti mora biti potpuno jasne i vidljive sadržine.

Član 12

Stručno lice podnosi ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo), a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine zahtev za dodeljivanje doznačnog žiga na ime, u skladu sa Zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se za sva stručna lica u radnom odnosu koja poseduju licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o stručnom licu, i to: ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstveni matični broj građana, kao i overenu kopiju licence i dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Član 13

Panjevi se obeležavaju žigom za šumsku krivicu i evidentira se drvna zapremina bespravno posečenih stabala (u daljem tekstu: šumska krivica).

Obeležavanje panjeva bespravno posečenih stabala vrši se upisivanjem rednog broja i utiskivanjem žiga za šumsku krivicu na poprečni presek panja crnom masnom bojom u šumama u državnoj svojini, a zelenom masnom bojom u šumama sopstvenika – fizičkog lica.

Evidencija panjeva bespravno posečenih stabala (u daljem tekstu: knjiga šumske krivice) u šumama u državnoj svojini vodi se posebno za svaki čuvarski rejon i to po odeljenjima, s tim što obrojčavanje panjeva u svakom odeljenju počinje sa rednim brojem jedan, a u šumama u sopstvenika – fizičkog lica za svaku katastarsku parcelu.

Knjiga šumske krivice po vrsti drveta sadrži sledeće podatke: redni broj, dva unakrsno izmerena prečnika, procenjen prsni prečnik utvrđen na osnovu procenta pada prečnika ili na osnovu premera dubećih stabala iz iste sastojine koja imaju identične prečnike panja kao i bespravno posečeno stablo, zapreminu po vrstama sortimenata i ukupno, vreme kada je izvršena seča i datum kada je upisan redni broj i utisnut žig, kao i broj i datum podnete prijave i podaci o počiniocu bespravne seče.

Član 14

Knjiga šumske krivice sadrži 50 strana koje se povezuju i overavaju.

Knjiga šumske krivice se čuva najmanje pet godina.

Član 15

Žig za šumsku krivicu u šumama u državnoj svojini ima oblik jednakostraničnog trougla veličine strane 30 mm, čija je ivica ravna.

U trougao žiga za šumsku krivicu upisuju se velika slova: “ŠK” i redni broj žiga.

Žig za šumsku krivicu u šumama sopstvenika ima oblik kruga prečnika 35 mm, čija je ivica ravna.

U krug žiga za šumsku krivicu upisuju se velika slova: “ŠK” i redni broj žiga.

Otisak žiga za šumsku krivicu u šumama u državnoj svojini je crne boje, a u šumama sopstvenika zelene boje i isti mora biti potpuno jasne i vidljive sadržine.

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu obeležavanja stabala za seču u šumama, načinu evidentiranja tih stabala u doznačnim knjigama, obliku i sadržini doznačnih žigova i obrascu doznačne knjige (“Službeni glasnik RS”, broj 95/92).

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o načinu i vremenu vršenja doznake, dodeljivanju, obliku i sadržini doznačnog žiga i žiga za šumsku krivicu, obrascu doznačne knjige, odnosno knjige šumske krivice, kao i o uslovima i načinu seče u šumama

(“Sl. glasnik RS”, br. 8/2017)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Advertisements