URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

Pravilnik o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebu (važi od 07.10.2017.)

Pravilnik o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebu (važi od 07.10.2017.)

(“Službeni glasnik RS”, broj 88/2017)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta šećera namenjenog za ljudsku upotrebu (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, fizičko-hemijska, hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda; metode ispitivanja kvaliteta proizvoda; pakovanje i deklarisanje proizvoda i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Član 2.

Proizvodi, kao i uslovi u pogledu kvaliteta, i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, fizičko-hemijska, hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda dati su u Prilogu 1 – Nazivi, definicije i opšti zahtevi kvaliteta proizvoda (u daljem tekstu: Prilog 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Subjekt u poslovanju hranom pre početka proizvodnje donosi proizvođačku specifikaciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Proizvođačka specifikacija iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima;

2) kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje;

3) podatke o osnovnoj sirovini i dodatim sastojcima;

4) osnovne zahteve kvaliteta proizvoda (fizička, hemijska i senzorska svojstva);

5) podatke iz deklaracije u skladu sa ovim propisom i propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane;

6) datum donošenja i evidencijski broj proizvođačke specifikacije.

Proizvođačka specifikacija iz stava 1. ovog člana donosi se i za šećer u prahu, šećer u kocki, kandis šećer, smeđi šećer i za druge srodne proizvode čiji su osnov proizvodi iz Priloga 1.

Član 4.

U proizvodnji proizvoda mogu se koristiti aditivi u skladu sa propisom kojim se uređuje upotreba aditiva u hrani.

Član 5.

Proizvodi koji se stavljaju u promet, deklarisani su i označeni u skladu sa ovim pravilnikom i propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.

Pored podataka koji su utvrđeni u skladu sa propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane, deklaracija sadrži i sledeće podatke:

1) sadržaj suve materije i invertnog šećera pri deklarisanju rastvora šećera, rastvora invertnog šećera, kao i sirupa invertnog šećera;

2) reči: „kristalizovan/a/o” ako rastvor sirupa i invertnog šećera sadrži kristale;

3) nazive proizvoda iz Priloga 1, osim kada proizvodi iz tač. 7. i 8. Priloga 1 sadrže više od 5% fruktoze na sadržaj suve materije, bilo da se stavljaju na tržište pod svojim nazivom ili kao sastojak druge hrane, i označavaju se kao „glukozno-fruktozni sirup” ili „fruktozno-glukozni sirup” i „sušeni glukozno-fruktozni sirup” ili „sušeni fruktozno-glukozni sirup”, u zavisnosti da li sadrže veći udeo glukoze ili fruktoze.

Pri deklarisanju upakovanih proizvoda iz Priloga 1 čija je neto količina manja od 20 g nije obavezno njeno navođenje.

Upakovani proizvod iz stava 3. ovog člana je svaki pojedinačni proizvod koji je, kao takav, namenjen krajnjem potrošaču i objektima javne ishrane, a koji se sastoji od proizvoda iz Priloga 1 i ambalaže u koju je stavljen pre nego što je ponuđen za prodaju, bilo da ga ambalaža u potpunosti ili samo delimično zatvara, ali tako da sadržaj ne može biti promenjen bez otvaranja ili promene ambalaže.

Član 6.

Usaglašenost proizvoda sa zahtevima kvaliteta propisanim ovim pravilnikom utvrđuje se metodama koje su date u Prilogu 2 – Spisak metoda ispitivanja kvaliteta proizvoda (u daljem tekstu: Prilog 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, kao i sa drugim međunarodno priznatim metodama.

Član 7.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o kvalitetu šećera („Službeni list SFRJ”, broj 7/92 i „Službeni list SCG”, br. 56/03 – dr. pravilnik i 4/04 – dr. pravilnik) i odredbe Pravilnika o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe („Službeni list SRJ”, broj 33/95 i „Službeni list SCG”, br. 56/03 – dr. pravilnik i 4/04 – dr. pravilnik) koje se odnose na tečnu glukozu (dekstroza) i skrobne šećere, dekstrozu-monohidrat, anhidrovanu dekstrozu.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. novembra 2017. godine.

Prilog 1 – Nazivi, definicije i opšti zahtevi kvaliteta proizvoda (dat u nastavku teksta)

Prilog 2 – Spisak metoda ispitivanja kvaliteta proizvod (dat u nastavku teksta)

……………………………………….

НАЗИВИ, ДЕФИНИЦИЈЕ И ОПШТИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА

1. ПОЛУБЕЛИ ШЕЋЕР

Пречишћена и кристализована сахароза, са јасно дефинисаним квалитетом и са следећим карактеристикама:

1) поларизација: најмање 99,5°Z;

2) садржај инвертног шећера: највише 0,1%;

3) губитак сушењем: највише 0,1%.

2. ШЕЋЕР ИЛИ БЕЛИ ШЕЋЕР

Пречишћена и кристализована сахароза, са јасно дефинисаним квалитетом и са следећим карактеристикама:

1) поларизација: најмање 99,7°Z;

2) садржај инвертног шећера: највише 0,04%;

3) губитак сушењем: највише 0,06%;

4) тип боје кристала: највише девет бодова, одређен у складу са Прилогом 2.

3. ЕКСТРА БЕЛИ ШЕЋЕР

Производ који испуњава захтеве квалитета дефинисаним у тачки 2. подтач. 1)–3) овог прилога, а чији број бодова, одређен у складу са Прилогом 2, износи:

1) за тип боје кристала: највише четири;

2) за садржај пепела: највише шест;

3) за боју шећера у раствору: највише три;

4) укупни број бодова: највише осам.

4. РАСТВОР ШЕЋЕРА

Водени раствор сахарозе следећих карактеристика:

1) сува материја: најмање 62% m/m;

2) садржај инвертног шећера (однос фруктозе и глукозе: 1,0 ± 0,2): највише 3% рачунато на суву материју;

3) садржај пепела: највише 0,1% рачунато на суву материју;

4) боја раствора: највише 45 ICUMSA јединица.

Опис „бели” резервисан је за шећерни раствор, где боја у раствору не прелази 25 ICUMSA јединица.

5. РАСТВОР ИНВЕРТНОГ ШЕЋЕРА

Водени раствор сахарозе, делимично инвертован хидролизом, у ком не преовладава инвертни шећер, следећих карактеристика:

1) сува материја: најмање 62% m/m;

2) садржај инвертног шећера (однос фруктозе и глукозе: 1,0 ± 0,1): најмање 3%, а највише 50% рачунато на суву материју;

3) садржај пепела: највише 0,4% рачунато на суву материју.

Опис „бели” резервисан је за раствор инвертног шећера, чији садржај пепела не прелази 1%, а боја у раствору не прелази 25 ICUMSA јединица.

6. СИРУП ИНВЕРТНОГ ШЕЋЕРА

Водени раствор сахарозе (код ког је могућа кристализација) делимично инвертоване хидролизом, која мора испунити захтеве квалитета дефинисане у тачки 5. подтач. 1) и 3) овог прилога, а код ког садржај инвертног шећера (однос фруктозе и глукозе 1,0 ± 0,1), мора бити већи од 50% рачунато на суву материју.

Опис „бели” резервисан је за сируп инвертног шећера, чији садржај пепела не прелази 1%, а боја у раствору не прелази 25 ICUMSA јединица.

7. ГЛУКОЗНИ СИРУП

Пречишћени концентрисан водени раствор угљених хидрата, добијених из скроба и/или инулина, следећих карактеристика:

1) сува материја: најмање 70% m/m;

2) декстрозни еквивалент: најмање 20% рачунато на суву материју, изражен као D-глукоза;

3) сулфатни пепео: највише 1% рачунато на суву материју.

8. СУШЕНИ ГЛУКОЗНИ СИРУП

Делимично осушени глукозни сируп са садржајем суве материје најмање 93 % који мора испуњавати захтеве квалитета дефинисане у тачки 7. подтач. 2) и 3) овог прилога.

9. ГЛУКОЗА (ДЕКСТРОЗА) ИЛИ ГЛУКОЗА (ДЕКСТРОЗА) МОНОХИДРАТ

Пречишћена и кристализована D-глукоза која садржи један молекул кристалне воде, следећих карактеристика:

1) декстроза (D-глукоза): најмање 99,5% рачунато на суву материју;

2) сува материја: најмање 90% m/m;

3) сулфатни пепео: највише 0,25% рачунато на суву материју.

10. ГЛУКОЗА (ДЕКСТРОЗА) ИЛИ БЕЗВОДНА ГЛУКОЗА (ДЕКСТРОЗА)

Пречишћена и кристализована D-глукоза без кристалне воде, са садржајем суве материје најмање 98%, а која мора испуњавати захтеве квалитета дефинисане у тачки 9. подтач. 1) и 3) овог прилога.

11. ФРУКТОЗА

Пречишћена и кристализована D-фруктоза следећих карактеристика:

1) садржај фруктозе: најмање 98% рачунато на суву материју;

2) садржај глукозе: највише 0,5% рачунато на суву материју;

3) губитак сушењем: највише 0,5% m/m;

4) садржај пепела: највише 0,1% m/m;

………………………………………….

 

СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА

Ред. број Назив испитивања (техника испитивања) Референтни документ
1. ОДРЕЂИВАЊЕ ГУБИТКА МАСЕ СУШЕЊЕМ

(гравиметријски)

ICUMSА GS 2/1/3/9-15

SRPS.E.L8.016

2. ОДРЕЂИВАЊЕ СУВЕ МАТЕРИЈЕ

(рефрактометријски)

ICUMSА GS 4/3-13
3. ОДРЕЂИВАЊЕ РЕДУКУЈУЋИХ ШЕЋЕРА

(волуметријски)

ICUMSA GS 2/3/9-5

SRPS.Е.L8.019

4. ОДРЕЂИВАЊЕ СУЛФАТНОГ ПЕПЕЛА

(гравиметријски)

GS 2/1/7-33

SRPS EN ISO 5809

5. ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПЕЛА

(кондуктометријски)

ICUMSA GS 2/3/9-17

SRPS.L8.017

6. ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЛАРИЗАЦИЈЕ

(полариметријски)

ICUMSA GS 2/3-1

SRPS. E.L8.018

7. ОДРЕЂИВАЊЕ БОЈЕ ШЕЋЕРА У РАСТВОРУ

(спектрофотометријски)

ICUMSA GS 2/3-10

SRPS.Е.L8.014

8. ОДРЕЂИВАЊЕ ТИПА БОЈЕ КРИСТАЛА (рефлексометријски) ICUMSA GS 2-13

SRPS.Е.L8.015

9. ОДРЕЂИВАЊЕ СУМПОР ДИОКСИДА

(спектрофотометријски)

ICUMSA G2/1/7/9-33

SRPS.Е.L8.020

10. ОДРЕЂИВАЊЕ рН ВРЕДНОСТИ (потенциометријски) ICUMSA G1/2/3/4/7/8/9-23

Напомена:

На основу метода одређивања типа боје кристала, садржаја пепела, боје шећера у раствору за шећер или бели шећер и екстра бели шећер из тач. 2. и 3. Прилога 1, „бод” одговара следећим вредностима:

1) у случају типа боје кристала: 0,5 јединица;

2) у случају садржаја пепела: 0,0018%;

3) у случају боје шећера у раствору: 7,5 јединица.

Advertisements