URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2018. GODINI

ODLUKA O USLOVIMA I NACINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAZBINA NA ODREDJENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREDJENE ROBE OD PLACANJA CARINSKIH DAZBINA U 2018. GODINI

(“Sl. glasnik RS”, br. 115/2017) – primenjuje se od 01.01.2018.

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi i način za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini.

2. Carinske dažbine iz tačke 1. ove odluke smanjuju se, odnosno niže su od stope carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi (“Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09) za sledeću robu:

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Stopa carine

1517 90 99 00

Mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516: Ostalo: ostalo: ostalo
ex na bazi palminog ulja, za proizvodnju gotovih proizvoda iz tarifnog broja 1704 i Glava 18 i 19 Carinske tarife

8

1702 90 95 00

Šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje: Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi: ostalo
ex laktuloza sirup

0

2102 10 31 00

Aktivni kvasac: kvasac za mešenje (pekarski): suvi

12

2102 10 39 00

Aktivni kvasac: kvasac za mešenje (pekarski): ostali

12

2304 00 00 00

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od soje, nemleveni, mleveni ili peletizovani

0

2918 14 00 00

Limunska kiselina

0

3405 10 00 00

Sredstva za poliranje, kreme i slični preparati za obuću ili kožu

0

3506 99 00 00

Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena: Ostalo

0

3916 90 10 00

Monofilamenti dimenzije poprečnog preseka preko 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastičnih masa, površinski obrađeni ili neobrađeni ali drukčije neobrađivani: Od ostalih plastičnih masa: od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih
ex od poliamida

1

3917 32 00 90

Cevi, cevčice, creva i pribor za njih: Ostale cevi, cevčice i creva: ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, bez pribora: ostalo

6,5

3917 33 00 00

Cevi, cevčice, creva i pribor za njih: Ostale cevi, cevčice i creva: ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, sa priborom

6,5

3917 39 00 00

Ostale cevi, cevčice i creva: ostale

6,5

3921 12 00 00

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa: Celularne (ćelijaste) strukture: od polimera vinilhlorida

0

3923 90 00 00

Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa: Ostalo

6,5

3924 10 00 00

Stono i kuhinjsko posuđe i pribor, od plastičnih masa
ex posude za led za frižidere

6,5

3926 30 00 00

Fitinzi za nameštaj, karoserije i slično

6,5

3926 90 97 99

Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. br. 3901 do 3914: Ostalo: ostalo: ostalo
ex kućišta, klipovi, dihtunzi, vezice za kablove

6,5

4007 00 00 00

Niti i konop (kord) od vulkanizovanog kaučuka (gume)

3

4009 31 00 00

Cevi i creva od gume, osim od tvrde gume sa priborom ili bez pribora (na primer: spojnice, kolena, prirubnice): Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa tekstilnim materijalima: bez pribora

3

4016 93 00 00

Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: Ostalo: proizvodi za zaptivanje

2,5

4016 99 57 00

Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: ostali proizvodi na naduvavanje za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705: ostalo

2,5

4016 99 97 00

Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: ostalo

2,5

4107 12 91 00

Cele krupne i sitne kože: nebrušenog lica (“grain“), cepane: ostale: goveđe kože (uključujući bivolje)

0

4821 10 10 00

Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta: Štampane: samolepljive

0

4823 90 85 90

Ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana: ostala

0

5205 11 00 00

Jednožično predivo od nečešljanih vlakana: finoće 714,29 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne preko 14)

4

5205 12 00 00

Jednožično predivo od nečešljanih vlakana: finoće manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 (metričke numeracije preko 14, ali ne preko 43)

4

5205 13 00 00

Jednožično predivo od nečešljanih vlakana: finoće manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije preko 43, ali ne preko 52)

4

5205 14 00 00

Jednožično predivo od nečešljanih vlakana: finoće manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije preko 52, ali ne preko 80)

4

5205 15 10 00

Jednožično predivo od nečešljanih vlakana: finoće manje od 125 deciteksa (metričke numeracije preko 80): finoće manje od 125 deciteksa, ali ne manje od 83,33 deciteksa (metričke numeracije preko 80, ali ne preko 120)

4

5205 15 90 00

Jednožično predivo od nečešljanih vlakana: finoće manje od 125 deciteksa (metričke numeracije preko 80): finoće manje od 83,33 deciteksa, (metričke numeracije preko 120)

4

5205 21 00 00

Jednožično predivo od češljanih vlakana: finoće 714,29 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne preko 14)

4

5205 22 00 00

Jednožično predivo od češljanih vlakana: finoće manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije preko 14, ali ne preko 43)

4

5205 23 00 00

Jednožično predivo od češljanih vlakana: finoće manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije preko 43, ali ne preko 52)

4

5205 24 00 00

Jednožično predivo od češljanih vlakana: finoće manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije preko 52, ali ne preko 80)

4

5205 26 00 00

Jednožično predivo od češljanih vlakana: finoće manje od 125 deciteksa, ali ne manje od 106,38 deciteksa (metričke numeracije preko 80, ali ne preko 94)

4

5205 27 00 00

Jednožično predivo od češljanih vlakana: finoće manje od 106,38 deciteksa, ali ne manje od 83,3 deciteksa (metričke numeracije preko 94, ali ne preko 120)

4

5205 28 00 00

Jednožično predivo od češljanih vlakana: finoće manje od 83,3 deciteksa, (metričke numeracije preko 120)

4

5205 32 00 00

Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od nečešljanih vlakana: finoće po jednoj žici manje od 714,29, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije preko 14, ali ne preko 43, po jednoj žici)

4

5205 33 00 00

Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od nečešljanih vlakana: finoće po jednoj žici manje od 232,56, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije preko 43, ali ne preko 52, po jednoj žici)

4

5205 34 00 00

Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od nečešljanih vlakana: finoće po jednoj žici manje od 192,31, ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije preko 52, ali ne preko 80, po jednoj žici)

4

5205 41 00 00

Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od češljanih vlakana: finoće po jednoj žici 714,29 ili veće (metričke numeracije ne preko 14, po jednoj žici)

4

5205 42 00 00

Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od češljanih vlakana: finoće po jednoj žici manje od 714,29, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije preko 14, ali ne preko 43, po jednoj žici)

4

5205 43 00 00

Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od češljanih vlakana: finoće po jednoj žici manje od 232,56, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije preko 43, ali ne preko 52, po jednoj žici)

4

5205 44 00 00

Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od češljanih vlakana: finoće po jednoj žici manje od 192,31, ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije preko 52, ali ne preko 80, po jednoj žici)

4

5205 46 00 00

Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od češljanih vlakana: finoće po jednoj žici manje od 125, ali ne manje od 106,38 deciteksa (metričke numeracije preko 80, ali ne preko 94, po jednoj žici)

4

5205 47 00 00

Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od češljanih vlakana: finoće po jednoj žici manje od 106,38, ali ne manje od 83,33 deciteksa (metričke numeracije preko 94, ali ne preko 120, po jednoj žici)

4

5205 48 00 00

Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od češljanih vlakana: finoće po jednoj žici manje od 83,33 (metričke numeracije preko 120, po jednoj žici)

4

5208 11 10 00

Materijali za proizvodnju zavoja i gaze za previjanje

8

5208 22 99 00

Tkani materijali od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, mase ne preko 200 g/m2: Beljeni: platnenog prepletaja, mase veće od 130 g/m2, širine: preko 165 cm

8

5208 52 00 00

Tkani materijali od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, mase ne preko 200 g/m2: Štampani: platnenog prepletaja, mase preko 100 g/m2

8

5209 31 00 00

Tkani materijali od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, mase ne preko 200 g/m2: Obojeni: Platnenog prepletaja

8

5307 10 00 00

Predivo od jute ili ostalih tekstilnih likastih vlakana iz tarifnog broja 5303: Jednožično

0

5307 20 00 00

Predivo od jute ili ostalih tekstilnih likastih vlakana iz tarifnog broja 5303: Višežično (dublirano) ili kablirano

0

5402 31 00 00

Predivo od sintetičkih filamenata (osim konca za šivenje), nepripremljeno za prodaju na malo, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa: Teksturirano predivo: od najlona ili drugih poliamida finoće po jednoj žici ne preko 50 teksa

4

5402 33 00 00

Predivo od sintetičkih filamenata (osim konca za šivenje), nepripremljeno za prodaju na malo, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa: Teksturirano predivo: od poliestara

4

5509 53 00 00

Predivo (osim konca za šivenje) od sintetičkih vlakana sečenih, nepripremljeno za prodaju na malo: Ostala prediva, od poliestarskih vlakana, sečenih: u mešavini pretežno ili samo sa pamukom

1

5512 11 00 00

Tkani materijali sa sadržajem 85% ili više po masi sintetičkih vlakana, sečenih: Sa sadržajem 85% ili više po masi poliestarskih vlakana sečenih: nebeljeni ili beljeni

8

5512 19 90 00

Tkani materijali sa sadržajem 85% ili više po masi sintetičkih vlakana, sečenih: Sa sadržajem 85% ili više po masi poliestarskih vlakana sečenih: ostali: ostali:

8

5513 11 90 00

Tkani materijali od sintetičkih vlakana, sečenih, sa sadržajem manje od 85% po masi tih vlakana, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom, mase ne preko 170 g/m2: Nebeljeni ili beljeni: od poliestarskih vlakana sečenih, u platnenom prepletaju: širine preko 165 cm

8

5603 14 10 00

Netkani tekstil, inpregnisan ili neinpregnisan, prevučen ili neprevučen, prekriven ili neprekriven, laminiran ili nelamiran: mase preko 150 g/m2: prevučen ili prekrivan

4,3

5806 20 00 00

Uzani tkani materijali, osim proizvoda iz tarifnog broja 5807: Uzani materijali koji se sastoje samo od osnove čije su niti međusobno zalepljene (bolduk): Ostali tkani materijali, sa sadržajem 5% po masi ili više elastomernog prediva ili niti od gume

0

5806 32 10 00

Uzani tkani materijali, osim proizvoda iz tarifnog broja 5807: Uzani materijali koji se sastoje samo od osnove čije su niti međusobno zalepljene (bolduk): Ostali tkani materijali: od veštačkih ili sintetičkih vlakana: sa pravim ivicama

0

5807 10 90 00

Etikete, značke i slični proizvodi od tekstilnog materijala, u metraži, trakama ili sečeni u određene oblike ili veličine, nevezeni: Tkani: ostali

0

5808 10 00 00

Pletenice u metraži

5

6001 10 00 00

Materijali sa visokim florom

8

6005 37 00 00

Materijali pleteni po osnovi (uključujući i one dobijene na “galloon” pletaćim mašinama), osim onih iz tar. br. 6001 do 6004: Od sintetičkih vlakana: Ostali, bojeni

8

6406 90 90 00

Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi: Ostalo: ostalo

0

6507 00 00 00

Trake za unutrašnje opšivanje, postave, navlake, osnove i skeleti, štitnici i podbradnici, za pokrivke za glavu

2,7

7007 19 80 00

Kaljeno sigurnosno staklo: ostalo
ex staklene police za frižidere

3

7210 70 80 00

Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, platirani ili prevučeni: Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom: ostali

0

7213 91 49 00

Toplo valjana žica u koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika: Ostala: Kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm: ostala: sa sadržajem ugljenika preko 0,06% ali manje od 0,25%, po masi

0

7326 20 00 90

Proizvodi od žice, od gvožđa ili čelika: ostalo

2,7

7601 10 00 00

Aluminijum, sirovi: Aluminijum, nelegirani

0

7601 20 20 00

Aluminijum, sirovi: Legure aluminijuma: ploče i trupci

0

7601 20 80 00

Aluminijum, sirovi: Legure aluminijuma: ostale

0

8302 10 00 00

Šarke

0

8308 10 00 00

Kopče i ringlice

0

8308 90 00 00

Zatvarači, okovi sa zatvaračima, pređice, zatvarači sa pređicama, kopče, ringlice i slično, od prostih metala, vrste koja se koristi za odeću ili pribor za odeću, obuću, nakit, ručne satove, knjige, platnene krovove, kožne predmete, putne predmete i sedlarske proizvode ili za druge gotove proizvode; Cevasti ili račvasti zakivci, od prostih metala; Perle i šljokice, od prostih metala: Ostalo, uključujući delove

0

8413 70 35 90

Pumpe za tečnosti, opremljene ili ne mernim uređajima: Ostale centrifugalne pumpe: ostale, sa izlaznim prečnikom: ne preko 15 mm: ostale

1,7

8413 91 00 90

Delovi: pumpi: ostali

1,7

8414 30 20 90

Kompresori za rashladne uređaje: snage ne preko 0,4 kW: ostali

2,5

8481 40 90 00

Sigurnosni ventili: ostali

0

8481 80 99 00

Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile: Ostali uređaji: ostali: ostali: ostali

0

8483 50 80 90

Zamajci, kaišnici i užanici (uključujući za koturače): ostali: ostali

0

8501 40 20 90

Ostali motori naizmenične struje, monofazni: snage ne preko 750 W: ostali

2,7

8505 90 29 10

Elektromagneti, ostali

1,8

8512 90 90 00

Električna oprema za osvetljavanje i signalizaciju, brisači vetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje, za bicikle i motorna vozila: Delovi: ostali
ex za brisače vetrobrana

2,7

8516 79 70 00

Ostali elektro-termički uređaji: ostali

2,7

8516 80 20 90

Električni grejni otpornici: opremljeni nosačem od izolacionog materijala: ostali

2,7

8516 90 00 00

Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; Električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; Elektro-termički aparati za uređivanje kose i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektro-termički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tarifnog broja 8545: Delovi

2,7

8517 62 00 91

Mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate: ostalo: za bežične mreže
ex moduli za ugradnju u komunikacione uređaje

1

8532 25 00 00

Električni kondenzatori: Ostali konstantni kondenzatori: dielektrični, od hartije ili plastične mase

0

8536 10 10 00

Osigurači: za jačinu struje ne preko 10 A

2,3

8536 10 50 00

Osigurači: za jačinu struje preko 10 A, ali ne preko 63 A

2,3

8536 69 90 00

Sijalična grla, utikači i utičnice: Ostalo: ostalo

0

8536 70 00 90

Konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove: ostali

3

8536 90 10 00

Ostali aparati: priključci i kontaktni elementi za žice i kablove

0

8536 90 95 00

Ostali aparati: ostali

2,3

8537 10 98 00

Table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više proizvoda iz tar. br. 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne energije, uključujući one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tarifnog broja 8517: Za napon ne preko 1.000 V: ostalo: ostalo

2,1

8538 90 99 00

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnog broja 8538, 8536 ili 8537: Ostalo: za ispitne priključke, za poluprovodničke diskove iz tarifnog podbroja 8536 90 20: Ostali: ostalo

0

8544 20 00 00

Koaksijalni kablovi i ostali koaksijalni električni provodnici

3,7

8544 30 00 00

Setovi provodnika za paljenje i ostali setovi provodnika za vozila, vazduhoplove ili plovila

3,7

8544 42 10 00

Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1.000 V: sa konektorima: vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijama

0

8544 42 90 00

Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1.000 V: sa konektorima: ostali

3,3

8544 49 93 00

Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1.000 V: ostali: ostali: ostali: za napon ne preko 80 V

3,7

8544 70 00 00

Kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana

0

8547 20 00 00

Izolacioni delovi od plastične mase

0

9403 90 90 00

Ostali nameštaj i njegovi delovi: Delovi: od ostalih materijala

2,7

9607 11 00 00

Patentni zatvarači: sa zupcima od prostih metala

0

Stope carine na robu iz stava 1. ove tačke, koja je poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanjuju se u 2018. godini, u skladu sa smanjenjem stopa carine predviđenim tim sporazumima.

Za robu iz stava 1. ove tačke iz tarifne oznake 1517 90 99 00 namenjenu potrebama konditorske industrije i za proizvodnju i pripremu nudli, uvoznik podnosi carinskom organu izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije ili za proizvodnju i pripremu nudli.

3. Obrađeni duvan koji se ne proizvodi u Republici Srbiji u potrebnoj količini i odgovarajućem kvalitetu, a korisnik obrađeni duvan koristi u sopstvenoj proizvodnji, izuzima se od plaćanja carinskih dažbina u vrednosti koja odgovara ukupnoj vrednosti obrađenog duvana proizvedenog, odnosno otkupljenog u Republici Srbiji u 2017. godini, i to:

Tarifna oznaka

Naimenovanje

2401 10 35 00

Duvan, neižiljen: svetli duvan sušen na vazduhu (“light air-cured“)

2401 10 60 00

Duvan, neižiljen: orijentalni duvan sušen na suncu (“sun-cured“)

2401 10 70 00

Duvan, neižiljen: tamni duvan sušen na vazduhu (“dark air-cured“)

2401 10 85 00

Duvan, neižiljen: duvan sušen u sušari (“flue-cured“)

2401 10 95 00

Duvan, neižiljen: ostali

2401 20 35 00

Duvan, delimično ili potpuno ižiljen: svetli duvan sušen na vazduhu (“light air-cured“)

2401 20 60 00

Duvan, neižiljen: orijentalni duvan sušen na suncu (“sun-cured“)

2401 20 70 00

Duvan, delimično ili potpuno ižiljen: tamni duvan sušen na vazduhu (“dark air-cured“)

2401 20 85 00

Duvan, delimično ili potpuno ižiljen: duvan sušen u sušari (“flue-cured“)

2401 20 95 00

Duvan, delimično ili potpuno ižiljen: ostali

2403 19 90 00

Ostali prerađeni duvan: Duvan za pušenje, sa dodatkom ili bez dodatka zamene duvana u bilo kom odnosu: ostali

2403 99 90 00

Ostali prerađeni duvan i proizvodi zamene duvana; ekstrakti i esencije od duvana: Ostalo: ostalo

Vrednost obrađenog duvana iz stava 1. ove tačke po korisniku je vrednost koja je srazmerna vrednosti domaćeg obrađenog duvana koji je korisnik proizveo, odnosno otkupio u 2017. godini.

4. Radi ostvarivanja prava iz tačke 3. ove odluke, uz carinsku deklaraciju podnosi se:

1) rešenje Uprave za duvan o upisu u Registar proizvođača duvanskih proizvoda i u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

2) izjava korisnika da će obrađeni duvan uvezen uz izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina koristiti isključivo za potrebe sopstvene proizvodnje;

3) mišljenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da su ispunjeni uslovi iz tačke 3. stav 2. ove odluke.

5. Roba iz tačke 3. ove odluke koja je stavljena u slobodan promet u skladu sa odredbama ove odluke ostaje pod carinskim nadzorom. Carinski nadzor prestaje kad prestanu i uslovi zbog kojih je roba stavljena u slobodan promet uz smanjenje carinskih dažbina, odnosno uz izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina, kad se roba izveze ili uništi ili kad je dopuštena upotreba robe u druge svrhe od onih koje su propisane ovom odlukom, i kada su carinske dažbine plaćene.

6. Uvoznici obrađenog duvana imaju pravo na uvoz bez plaćanja carine robe iz tačke 3. Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2017. godini (“Službeni glasnik RS”, broj 105/16), za koju je dobijeno mišljenje iz tačke 4. podtačka 3) te odluke, ako to pravo nisu iskoristili do dana stupanja na snagu ove odluke, do ispunjenja vrednosti uvoza robe koja je navedena u tom mišljenju.

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

Advertisements