URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan

(“Sl. glasnik RS”, br. 111/2017)

Uvodne odredbe

1. Ovom odlukom uređuje se način na koji s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan postupaju Narodna banka Srbije, banka, drugi pružalac platnih usluga utvrđen zakonom kojim se uređuju platne usluge (u daljem tekstu: pružalac platnih usluga) i ovlašćeni menjač.

Ovom odlukom uređuju se i provera autentičnosti i obrada efektivnog stranog novca.

Provera autentičnosti i obrada gotovog novca uređuju se propisom Narodne banke Srbije kojim se uređuje upravljanje tokovima gotovine.

2. Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sledeće značenje:

1) novac je gotov novac i efektivni strani novac za koji je doneta odluka o izdavanju i osnovnim obeležjima, koji je pušten u opticaj ili je povučen iz opticaja, ali ga je moguće zameniti za opticajni novac;

2) gotov novac su novčanice i kovani novac koje izdaje Narodna banka Srbije;

3) efektivni strani novac su novčanice i kovani novac koje izdaje strana centralna banka ili drugi nadležni organ;

4) novac za koji postoji sumnja da je falsifikovan je novac za koji ovlašćeni subjekt sumnja da se po svim ili pojedinim elementima zaštite novca razlikuje od gotovog novca, odnosno efektivnog stranog novca;

5) ovlašćeni subjekt obuhvata lica iz tačke 1. stav 1. ove odluke, osim Narodne banke Srbije;

6) elementi zaštite novca su svojstva novca čiji je cilj da onemoguće neovlašćenu izradu novca (npr. zaštićeni papir, vodeni žig, mikrotekst, duboka štampa, sigurnosna nit, optički varijabilna boja, sastav metala, dimenzije i težina);

7) ekspertiza je postupak kojim se utvrđuje da li novac koji se ispituje ima sve elemente zaštite i da li su ti elementi originalni, tj. autentični;

8) indikativ je slovno-numerička oznaka kojom se identifikuje određena vrsta falsifikata sličnih karakteristika u okviru jedne valute i apoena;

9) tip falsifikata je slovno-numerička oznaka kojom se identifikuje određena podvrsta falsifikata sličnih karakteristika, u okviru jednog indikativa;

10) imalac novca je fizičko lice kod kojeg je utvrđeno prisustvo novca za koji postoji sumnja da je falsifikovan;

11) falsifikovani novac je predmet koji izgleda kao novac a za koji je, nakon sprovedene ekspertize, izveštajem utvrđeno da se po svim ili pojedinim elementima zaštite razlikuje od novca;

12) reprodukcija novca je reprodukcija gotovog novca uređena propisom Narodne banke Srbije kojim se uređuju uslovi pod kojima se mogu reprodukovati novčanice i kovani novac, odnosno reprodukcija efektivnog stranog novca uređena odgovarajućim stranim propisom;

13) obrada efektivnog stranog novca označava poslove provere autentičnosti, utvrđivanja brojne tačnosti i sortiranja efektivnog stranog novca;

14) provera autentičnosti efektivnog stranog novca označava postupak provere efektivnog stranog novca radi izdvajanja primeraka tog novca za koje postoji sumnja da su falsifikovani;

15) sortiranje efektivnog stranog novca označava fizičko odvajanje (razvrstavanje) efektivnog stranog novca prema apoenima i fizičkim osobinama (podobnosti za dalji opticaj);

16) podoban efektivni strani novac označava autentičan efektivni strani novac, čije su fizičke osobine proverene i koji je ocenjen kao podoban za vraćanje u opticaj;

17) nepodoban efektivni strani novac označava autentičan efektivni strani novac, čije su fizičke osobine proverene i koji je, zbog utvrđenih nedostataka, ocenjen kao nepodoban za vraćanje u opticaj;

18) zaposleni označava zaposlenog kod ovlašćenog subjekta;

19) osposobljeni zaposleni označava zaposlenog kod ovlašćenog subjekta koji je prošao obuku za postupak provere autentičnosti i obrade novčanica i kovanog novca koji glase na evro u skladu sa ovom odlukom;

20) klijent je bilo koje lice koje koristi ili je koristilo usluge ovlašćenog subjekta;

21) uređaji za isplatu novčanica označavaju različite vrste samouslužnih uređaja koji se, upotrebom platnih kartica ili drugih sredstava, koriste za isplatu novčanica evra, uz zaduženje računa klijenta (npr. bankomat – ATM).

Postupanje s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan

3. Ovlašćeni subjekt dužan je da proverava autentičnost novca, i to prilikom njegovog prijema od klijenata, pri obradi novca i pre isplate klijentima, kao i da novac za koji sumnja da je falsifikovan dostavi Narodnoj banci Srbije radi ekspertize.

Ovlašćeni subjekt ne dostavlja Narodnoj banci Srbije radi ekspertize:

1) novac izrađen na podlozi koja se očigledno, na prvi pogled, razlikuje od podloge na kojoj je izrađen originalni novac;

2) novac koji glasi na nepostojeći apoen ili valutu;

3) novac kod koga se glavni motiv ili osnovna boja bitno razlikuju od glavnog motiva i osnovne boje originalnog novca.

4. Ako je imalac novca za koji postoji sumnja da je falsifikovan prisutan u momentu utvrđivanja ove sumnje – ovlašćeni subjekt o ovoj sumnji odmah obaveštava tog imaoca i Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP).

Imaocu novca iz stava 1. ove tačke taj se novac privremeno oduzima i upućuje mu se molba da sačeka dolazak predstavnika MUP-a, uz istovremeno izdavanje potvrde o privremeno oduzetom novcu (Prilog 1).

5. Novac za koji postoji sumnja da je falsifikovan banke dostavljaju osnovnoj organizacionoj jedinici u Narodnoj banci Srbije u čijem su delokrugu poslovi s gotovinom (u daljem tekstu: Sektor), preko filijala Narodne banke Srbije. Pre dostavljanja tog novca, banke Sektoru dostavljaju popunjeni zahtev za ekspertizu novca radi utvrđivanja njegove autentičnosti, u elektronskoj formi, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronska razmena podataka između banaka i Narodne banke Srbije u vezi s trezorskim poslovima.

U slučaju prekida rada elektronskog sistema, banke mogu zahtev iz stava 1. ove tačke dostaviti u pismenoj formi (Prilog 2).

Drugi ovlašćeni subjekti novac za koji postoji sumnja da je falsifikovan dostavljaju Narodnoj banci Srbije posredstvom banaka, koje u tom slučaju postupaju u skladu sa st. 1. i 2. ove tačke.

6. Posle izvršene ekspertize, Narodna banka Srbije dostavlja banci izveštaj o izvršenoj ekspertizi novca dostavljenog pod sumnjom da je falsifikovan, u kome se konstatuje da li je reč o falsifikatu (Prilog 3), originalnom novcu (Prilog 4) ili reprodukciji novca (Prilog 5).

Ako se konstatuje da je reč o falsifikatu – određuju se kvalitet izrade falsifikata, indikativ i tip falsifikata (ako postoji).

Falsifikati novca rangiraju se po uspešnosti izrade, odnosno po stepenu sličnosti sa originalnim novcem – na sledeći način:

– falsifikat loše izrade (1),

– falsifikat osrednje izrade (2),

– falsifikat dobre izrade (3),

– falsifikat veoma dobre izrade (4),

– opasan falsifikat (5).

Ako se konstatuje da je reč o originalnom novcu – Narodna banka Srbije dostavlja banci odgovarajuću vrednost tog novca u istoj valuti ili za taj iznos odobrava račun banke. Banka je dužna da obezbedi da se podnosiocu bez odlaganja vrati novac ili da mu se odobri račun za odgovarajući iznos.

Postupanje Narodne banke Srbije s falsifikovanim novcem i međusobna saradnja

7. Falsifikovani novac Narodna banka Srbije zadržava bez naknade, a reprodukcije novca vraćaju se banci.

8. Narodna banka Srbije može stranim bankama i organima koji se bave borbom protiv falsifikovanja novca, na njihov zahtev, predati falsifikovani novac.

9. Narodna banka Srbije može pravnim licima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom, servisiranjem ili prodajom mašina za obradu novca ili uređaja za prepoznavanje falsifikata, kao i pravnim licima koja vrše nabavku ovih mašina i uređaja, na njihov zahtev, privremeno staviti na raspolaganje falsifikovani novac, radi testiranja tih mašina, odnosno aparata.

10. Narodna banka Srbije i ovlašćeni subjekti dužni su da u borbi protiv falsifikovanja novca sarađuju međusobno, kao i s nadležnim domaćim i stranim organima, u skladu s propisima.

11. Narodna banka Srbije obaveštava MUP i ovlašćene subjekte o pojavi novih tipova falsifikata veoma dobre izrade (oznaka 4) i opasnih falsifikata (oznaka 5).

12. Narodna banka Srbije organizuje obuku za zaposlene kod ovlašćenih subjekata, u skladu sa odredbama ove odluke, kao i zaposlenih u MUP-u – radi njihovog upoznavanja sa elementima zaštite novca i efikasnijeg prepoznavanja novca za koji postoji sumnja da je falsifikovan.

Provera autentičnosti i obrada efektivnog stranog novca

Provera autentičnosti i obrada novčanica i kovanog novca koji glase na evro

13. Ovlašćeni subjekt dužan je da pre vraćanja u opticaj proveri autentičnost i podobnost za dalji opticaj novčanica i kovanog novca koji glase na evro, i to automatski i/ili ručno.

14. Automatska provera autentičnosti i podobnosti za dalji opticaj novčanica evra vrši se na mašinama za rukovanje novčanicama u skladu s minimalnim standardima utvrđenim u Prilogu 6.

Mašine za rukovanje novčanicama evra označavaju mašine definisane u Prilogu 7.

Opšti tehnički zahtevi koje mašine za rukovanje novčanicama evra moraju ispuniti utvrđeni su u prilozima 8 i 9.

15. U postupku automatske obrade novčanica evra koriste se samo tipovi mašina za rukovanje novčanicama koje su na Listi tipova mašina za rukovanje novčanicama koje su uspešno prošle proveru rada, a koju objavljuje Evropska centralna banka na svojoj internet prezentaciji.

16. Ručnu proveru autentičnosti i podobnosti za dalji opticaj novčanica i kovanog novca koji glase na evro vrše isključivo osposobljeni zaposleni.

Ručna provera autentičnosti i podobnosti za dalji opticaj novčanica evra vrši se u skladu s minimalnim standardima utvrđenim u Prilogu 10.

17. Automatska provera autentičnosti i podobnosti za dalji opticaj kovanog novca koji glasi na evro vrši se isključivo na mašinama koje su dobile pozitivno mišljenje o radu i objavljene su na listi mašina za obradu kovanog novca koji glasi na evro a koju objavljuje Evropska komisija na svojoj internet prezentaciji.

18. U opticaj se mogu vratiti samo podobne novčanice i kovani novac koji glase na evro.

Ne moraju se obrađivati novčanice i kovani novac koji glase na evro koji su preuzeti od Narodne banke Srbije ili od ovlašćenog subjekta koji je proverio njihovu autentičnost i podobnost za dalji opticaj u skladu sa ovom odlukom.

19. Novčanice evra koje su obrađene automatski i za koje je utvrđeno da su podobne za opticaj mogu se vratiti u opticaj preko mašina za rukovanje novčanicama koje koriste klijenti, uređaja za isplatu novčanica i blagajni.

Novčanice evra koje su obrađene ručno i za koje je utvrđeno da su podobne za opticaj – mogu se vratiti u opticaj samo preko blagajne.

20. Kovani novac koji glasi na evro koji je oštećen ili kod kog su usled korišćenja u opticaju značajno promenjeni neki od tehničkih parametara ili identifikacionih karakteristika – smatra se nepodobnim efektivnim stranim novcem. Kovani novac koji glasi na evro čiji su tehnički parametri ili identifikacione karakteristike namerno menjani – takođe se smatra nepodobnim efektivnim stranim novcem. Značajnom promenom tehničke specifikacije kovanog novca koji glasi na evro, u smislu ove odluke, smatra se promena jedne dimenzije tog kovanog novca u odnosu na istu dimenziju utvrđenu propisom Evropske unije kojim se definišu osnovna obeležja kovanog novca koji glasi na evro za najmanje 0,30 mm i/ili ako se težina tog kovanog novca razlikuje od težine utvrđene tim propisom za najmanje 5%.

Provera autentičnosti i obrada ostalih valuta

21. Provera autentičnosti ostalih valuta vrši se uređajima za proveru autentičnosti novca i ručnom proverom zaštitnih elemenata novca, uz korišćenje informacija o stranim valutama koje Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji a koja je dostupna ovlašćenim subjektima.

Obuka za proveru autentičnosti i ručnu obradu novčanica i kovanog novca koji glase na evro

22. Narodna banka Srbije sprovodi posebnu obuku zaposlenih u bankama za proveru autentičnosti i ručnu obradu novčanica i kovanog novca koji glase na evro, na osnovu zahteva banke.

Zahtev iz stava 1. ove tačke dostavlja se u elektronskoj formi, a može se dostaviti i u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema. Sadržina ovog zahteva u elektronskoj formi utvrđena je uputstvom kojim se uređuje elektronska razmena podataka između banaka i Narodne banke Srbije u vezi s trezorskim poslovima, a sadržina i forma tog zahteva u pismenoj formi utvrđene su u Prilogu 11. Zahtev u pismenoj formi mora potpisati odgovorno lice podnosioca zahteva.

23. Banka je dužna da obezbedi da izveštaj iz tačke 24. ove odluke poseduje najmanje svaki trideseti zaposleni od ukupnog broja zaposlenih koji će obavljati poslove provere autentičnosti i ručne obrade novčanica i kovanog novca koji glase na evro.

Banka vodi računa o tome da zaposleni koji dolazi na obuku u Narodnu banku Srbije ima iskustva u obradi novca, kao i odgovarajuće sposobnosti za prenošenje znanja na druge zaposlene u banci, kod pružaoca platnih usluga koji ima račun kod banke i ovlašćenog menjača s kojim banka ima zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova.

24. Narodna banka Srbije izdaje izveštaj o izvršenoj obuci za proveru autentičnosti i ručnu obradu novčanica i kovanog novca koji glase na evro (Prilog 12) i dostavlja ga banci u kojoj rade zaposleni koji su prošli obuku.

25. Za sprovedenu obuku obračunava se i naplaćuje naknada u skladu sa odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

26. Zaposleni u banci koji su u Narodnoj banci Srbije obučeni za proveru autentičnosti i ručnu obradu novčanica i kovanog novca koji glase na evro obučavaju zaposlene u banci u kojoj su i sami zaposleni, zaposlene kod pružaoca platnih usluga koji ima račun kod te banke i zaposlene kod ovlašćenog menjača s kojim ta banka ima zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova.

Narodna banka Srbije će, radi efikasnosti obuke iz stava 1. ove tačke, zaposlenima u banci koji tu obuku sprovode staviti na raspolaganje prezentaciju koja sadrži detaljne opise zaštitnih elemenata efektivnog stranog novca koji glasi na evro i opise pojedinih falsifikata, a omogućiće i odgovarajući kontakt radi davanja dopunskih objašnjenja i razjašnjenja spornih pitanja.

27. Pružalac platnih usluga i ovlašćeni menjač podnose zahtev za obuku za proveru autentičnosti i ručnu obradu novčanica i kovanog novca koji glase na evro za svoje zaposlene – banci kod koje imaju račun, odnosno banci s kojom imaju zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova (Prilog 13).

28. Posle sprovedene obuke, banka izdaje izveštaj o izvršenoj obuci za proveru autentičnosti i ručnu obradu novčanica i kovanog novca koji glase na evro (Prilog 14) i dostavlja ga pružaocu platnih usluga i ovlašćenom menjaču kod kojih rade zaposleni koji su prošli obuku u toj banci.

Istovremeno, banka izdaje izveštaj o izvršenoj obuci za proveru autentičnosti i ručnu obradu novčanica i kovanog novca koji glase na evro (Prilog 15), koji dostavlja Narodnoj banci Srbije u elektronskoj formi, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronska razmena podataka između banaka i Narodne banke Srbije u vezi s trezorskim poslovima. Izveštaj iz ovog stava banka dostavlja Narodnoj banci Srbije zbirno, za sve polaznike jedne obuke.

Provera načina obavljanja poslova provere autentičnosti i obrade efektivnog stranog novca

29. Narodna banka Srbije sprovodi provere kod banaka i pružalaca platnih usluga radi utvrđivanja da li se poslovi provere autentičnosti i obrade efektivnog stranog novca obavljaju u skladu sa odredbama ove odluke.

Provere iz stava 1. ove tačke sprovode se u skladu sa odredbama odluke kojom se uređuje upravljanje tokovima gotovine kojima je uređena provera načina obavljanja poslova upravljanja tokovima gotovine kod banaka.

Izveštavanje o obradi novčanica i kovanog novca koji glase na evro

30. Ovlašćeni subjekt dužan je da Narodnoj banci Srbije dostavlja polugodišnje izveštaje o prometu novčanica i kovanog novca koji glase na evro (Prilog 16) i izveštaje o obrađenim novčanicama i kovanom novcu koji glase na evro (Prilog 17), najkasnije 10. avgusta tekuće godine za prvu polovinu te godine, odnosno 10. februara naredne godine za drugu polovinu tekuće godine.

31. Ovlašćeni subjekt dužan je da Narodnoj banci Srbije dostavi popis mašina za rukovanje novčanicama evra, mašina za obradu kovanog novca koji glasi na evro i uređaja za isplatu novčanica (Prilog 18) i popis svojih organizacionih delova (ogranci, filijale, ekspoziture i sl.) u kojima se vrše uplate, isplate i obrada novčanica i kovanog novca koji glase na evro (Prilog 19) – u roku od tri meseca od dana prijema rešenja Narodne banke Srbije o izdavanju dozvole za rad banke, rešenja Narodne banke Srbije o davanju dozvole za pružanje platnih usluga, odnosno dozvole za izdavanje elektronskog novca, odnosno rešenja Poreske uprave o izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova.

Ovlašćeni subjekt dužan je da Narodnu banku Srbije bez odlaganja obavesti o svim promenama koje se odnose na mašine za rukovanje novčanicama evra, mašine za obradu kovanog novca koji glasi na evro i uređaje za isplatu novčanica, kao i na naziv, mesto i adresu organizacionih delova ovlašćenog subjekta u kojima se vrše uplate, isplate i obrada novčanica i kovanog novca koji glase na evro.

32. Izveštaje iz tačke 30. i podatke i obaveštenja iz tačke 31. ove odluke banke dostavljaju Sektoru u elektronskoj formi, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronska razmena podataka između banaka i Narodne banke Srbije u vezi s trezorskim poslovima, a mogu ih dostaviti i u pismenoj formi, u slučaju prekida rada elektronskog sistema.

Pružaoci platnih usluga i ovlašćeni menjači izveštaje, podatke i obaveštenja iz stava 1. ove tačke dostavljaju Narodnoj banci Srbije u skladu sa uputstvom koje donosi guverner Narodne banke Srbije.

Prilozi

33. Prilozi iz ove odluke odštampani su uz ovu odluku i njen su sastavni deo.

Prelazne i završne odredbe

34. Obuku iz tačke 22. stav 1. ove odluke Narodna banka Srbije sprovodi od 1. januara 2018. godine, a banke obuku iz tačke 26. stav 1. ove odluke sprovode od 1. jula 2018. godine.

Proveru autentičnosti i obradu novčanica i kovanog novca koji glase na evro u skladu s tač. 13. do 20. ove odluke ovlašćeni subjekti vrše od 1. januara 2020. godine.

Proveru autentičnosti i obradu novčanica i kovanog novca koji glase na evro do 1. januara 2020. godine ovlašćeni subjekti vrše u skladu s tačkom 21. ove odluke.

Popis mašina i popis organizacionih delova iz tačke 31. stav 1. ove odluke sa stanjem na dan 31. decembra 2019. godine – ovlašćeni subjekti dužni su da dostave Narodnoj banci Srbije najkasnije 10. februara 2020. godine.

Izveštaje iz tačke 30. ove odluke ovlašćeni subjekti dužni su da prvi put dostave za prvu polovinu 2020. godine, i to najkasnije 10. avgusta te godine.

35. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan (“Službeni glasnik RS”, broj 62/13).

36. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Priloge 1-19, koji su sastavni deo ove odluke, možete pogledati OVDE

Advertisements