URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

Propisi Republike Srbije (precisceni tekstovi zakona, pravilnika, odluka, …)


ZAKONI       PRAVILNICI >>>      OSTALO >>>       SLUZBENI GLASNIK >>>


Minimax program

ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI >>>

ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI
“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009


ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE >>>

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
“Sl. glasnik RS”, br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011


ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE >>>

ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011 i 83/2014


ZAKON O RAČUNOVODSTVU >>>

ZAKON O RACUNOVODSTVU
“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013


ZAKON O REVIZIJI >>>

ZAKON O REVIZIJI
“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013


ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI (prestao da vazi ) >>>

ZAKON O RACUNOVODSTVU I REVIZIJI
“Sl. glasnik RS”, br. 46/2006, 111/2009, 99/2011 – dr. zakon i 62/2013 – dr. zakon


ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST >>>

ZAKON O OBAVLJANJU PLACANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZICKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST
“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015


ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU >>>

ZAKON O JAVNOM BELEZNISTVU
“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – dr. zakon, 93/2014 – dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015


ZAKON O RADU >>>
ZAKON O RADU
“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA >>>

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA
“Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon i 36/2009 – dr. zakon


ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU >>>

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 i 91/2015


ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI >>>

ZAKON O ZAPOSLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUCAJ NEZAPOSLENOSTI
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015


ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU >>>

ZAKON O SPRECAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2010


ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA >>>

ZAKON O MIRNOM RESAVANJU RADNIH SPOROVA
“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004 i 104/2009


ZAKON O VOLONTIRANJU >>>

ZAKON O VOLONTIRANJU
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2010


ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA >>>

ZAKON O PRIVREDNIM DRUSTVIMA
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015


ZAKON O UDRUŽENJIMA >>>

ZAKON O UDRUZENJIMA
“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni


ZAKON O ZADRUGAMA >>>

ZAKON O ZADRUGAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 112/2015


ZAKON O TRGOVINI >>>

ZAKON O TRGOVINI
“Sl. glasnik RS”, br. 53/2010 i 10/2013


ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI >>>

ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 95/2013


ZAKON O FISKALNIM KASAMA >>>

ZAKON O FISKALNIM KASAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 93/2012


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI >>>

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016


ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA >>>

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRADJANA
“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 7/2017 – usklađeni din. izn.


ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA >>>

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRZANJE I NOSENJE DOBARA
(“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 – usklađeni din. izn., 120/2012 – usklađeni din. izn., 113/2013 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 140/2014 – usklađeni din. izn., 109/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 105/2016 – usklađeni din. izn. i 119/2017 – usklađeni din. izn.)


ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST (ZAKON O PDV-u) >>>

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
(“Službeni glasnik RS”, broj 84/2004, 86/2004-ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-uskl. din. izn., 68/2014-dr. zakon, 142/2014, 5/2015-uskl. din. izn., 83/2015, 5/2016-uskl. din. izn., 108/2016 i 113/2017)


ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA >>>

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015


ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU >>>

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU
“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon


ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA >>>

ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA
“Sl. glasnik RS”, br. 119/2012


ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE >>>

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 7/2017 – usklađeni din. izn.


ZAKON O OTPISU KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU ODREĐENIH POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE >>>

ZAKON O OTPISU KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU ODREDJENIH POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
“Sl. glasnik RS”, br. 102/2008


ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA >>>

ZAKON O SPRECAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
“Sl. glasnik RS”, br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014 (vazi do 1. aprila 2018. godine) i “Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 (vazi od 1. aprila 2018. godine)


ZAKON O AKCIZAMA >>>

ZAKON O AKCIZAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni din. izn., 5/2015 – usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 – usklađeni din. izn.


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU >>>

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – odluka US, 106/2015 i 10/2016 – dr. zakon


ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU >>>

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014


ZAKON O ŽIGOVIMA >>>

ZAKON O ZIGOVIMA
“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009 i 10/2013


ZAKON O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA >>>

ZAKON O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA
“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010


ZAKON O METROLOGIJI >>>

ZAKON O METROLOGIJI
“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016


ZAKON O TRŽIŠNOM NADZORU >>>

ZAKON O TRZISNOM NADZORU
“Sl. glasnik RS”, br. 92/2011


ZAKON O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA >>>

ZAKON O OPSTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009


ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE >>>

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPSTE UPOTREBE
“Sl. glasnik RS”, br. 92/2011


ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI >>>

ZAKON O TEHNICKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLASENOSTI
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009


ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE >>>

ZAKON O ZASTITI ZIVOTNE SREDINE
“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016


ZAKON O STEČAJU >>>

ZAKON O STECAJU
“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US i 83/2014


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA >>>

ZAKON O ZAPOSLJAVANJU STRANACA
“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014


ZAKON O ŠTRAJKU >>>

ZAKON O STRAJKU
“Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon i 103/2012 – odluka US


ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM >>>

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOSLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013


ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM >>>

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRSCI PORODICI SA DECOM
“Sl. glasnik RS”, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009


ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU >>>

ZAKON O ZASTITI STANOVNISTVA OD IZLOZENOSTI DUVANSKOM DIMU
“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010


ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA >>>

ZAKON O ZASTITI OD POZARA
“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009 i 20/2015


ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA >>>

ZAKON O ZASTITI UZBUNJIVACA
“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014


ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA >>>

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVCANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 119/2012 i 68/2015


ZAKON O ČEKU >>>

ZAKON O CEKU
“Sl. list FNRJ”, br. 105/46, “Sl. list SFRJ”, br. 12/65, 50/71 i 52/73, “Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja


ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA >>>

ZAKON O ZASTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011 i 139/2014


ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA >>>

ZAKON O ZASTITI POTROSACA
“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon


ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE >>>

ZAKON O ZASTITI KONKURENCIJE
“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009 i 95/2013


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O OGLAŠAVANJU >>>

ZAKON O OGLASAVANJU
“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016


ZAKON O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA >>>

ZAKON O ZADUZBINAMA I FONDACIJAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 88/2010 i 99/2011 – dr. zakon


USTAV REPUBLIKE SRBIJE >>>

USTAV REPUBLIKE SRBIJE
“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006


ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI >>>

ZAKON O DRZAVNOJ UPRAVI
“Sl. glasnik RS”, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014


KRIVIČNI ZAKONIK >>>

KRIVICNI ZAKONIK
“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016


PORODIČNI ZAKON >>>

PORODICNI ZAKON
“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015


USTAVNI ZAKON ZA SPROVOĐENJE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE >>>

USTAVNI ZAKON ZA SPROVODJENJE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE
“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006


ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI >>>

ZAKON O DRZAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI
“Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011


ZAKON O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE >>>

ZAKON O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009


ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU >>>

ZAKON O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU
“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016


ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU >>>

ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU
“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014


ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU >>>

ZAKON O VANPARNICNOM POSTUPKU
“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 – dr. zakon


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI >>>

ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI
“Sl. glasnik RS”, br. 87/2011


ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA >>>

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA
“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009


ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA >>>

ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA
“Sl. list SFRJ”, br. 4/77, 36/77 – ispr., 14/85, 10/86 (prečišćen tekst), 74/87, 57/89 i 3/90 i “Sl. list SRJ”, br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001 i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon


ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA >>>

ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 112/2015


ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA >>>

ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA
“Sl. glasnik RS”, br. 93/2014 i 22/2015


ZAKON O BANKAMA >>>

ZAKON O BANKAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015


ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE >>>

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE
“Sl. glasnik RS”, br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 – odluka US


ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA >>>

ZAKON O TRZISTU KAPITALA
“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O SUDSKIM VEŠTACIMA >>>

ZAKON O SUDSKIM VESTACIMA
“Sl. glasnik RS”, br. 44/2010


ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA >>>

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja


ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA >>>

ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA
“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon


ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU (ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU) >>>

ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU
“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014


ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI >>>

ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI
“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009


ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA >>>

ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
“Sl. glasnik RS”, br. 88/2011 i 104/2016


ZAKON O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU >>>

ZAKON O AMBALAZI I AMBALAZNOM OTPADU
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009


ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU >>>

ZAKON O DIVLJACI I LOVSTVU
“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010


ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA >>>

ZAKON O DOBROBITI ZIVOTINJA
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009


ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU >>>

ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU
“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O IGRAMA NA SREĆU >>>

ZAKON O IGRAMA NA SRECU
“Sl. glasnik RS”, br. 88/2011 i 93/2012 – dr. zakon


ZAKON O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI >>>

ZAKON O KONTROLI DRZAVNE POMOCI
“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009


ZAKON O NASLEĐIVANJU >>>

ZAKON O NASLEDJIVANJU
“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015


ZAKON O POREZU NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA >>>

ZAKON O POREZU NA PREMIJE NEZIVOTNIH OSIGURANJA
“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 68/2014 – dr. zakon


ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA >>>

ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRASNJIM VODAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 – dr. zakon, 92/2016 i 104/2016 – dr. zakon


ZAKON O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR >>>

ZAKON O ZALOZNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR
“Sl. glasnik RS”, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 – ispr. i 99/2011 – dr. zakoni


ZAKON O ZDRAVLJU BILJA >>>

ZAKON O ZDRAVLJU BILJA
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009


ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE >>>

ZAKON O ZASTITI POSLOVNE TAJNE
“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011


ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE >>>

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE
“Sl. glasnik RS”, br. 22/2009


ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM >>>

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016


ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU >>>

ZAKON O UCENICKOM I STUDENTSKOM STANDARDU
“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010 i 55/2013


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O ŠUMAMA >>>

ZAKON O SUMAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012 i 89/2015


ZAKON O STOČARSTVU >>>

ZAKON O STOCARSTVU
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 93/2012 i 14/2016


ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU >>>

ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU
“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 30/2010 i 89/2015 – dr. zakon


ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA >>>

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA
“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009


ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU >>>

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRACAJU
“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 – dr. zakoni


ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA >>>

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon i 9/2016 – odluka US


ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU >>>

ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRACAJU
“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015


ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU >>>

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRACAJU
“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015


ZAKON O MEĐUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU >>>

ZAKON O MEDJUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRACAJU
“Sl. list SRJ”, br. 60/98, 5/99 – ispr., 44/99, 74/99 i 4/2000 – ispr. i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 101/2005 – dr. zakon, 18/2010 i 68/2015 – dr. zakoni


ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU >>>

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRACAJU
“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 – odluka US


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI >>>

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI
“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014


ZAKON O POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA RADI EFIKASNE ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE >>>

ZAKON O POSEBNIM OVLASCENJIMA RADI EFIKASNE ZASTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
“Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 i 104/2009 – dr. zakoni


ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI >>>

ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI
“Sl. glasnik RS”, br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015


ZAKON O ETANOLU >>>

ZAKON O ETANOLU
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009


ZAKON O PIVU >>>

ZAKON O PIVU
“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010


ZAKON O VINU >>>

ZAKON O VINU
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 93/2012


ZAKON O VODAMA >>>

ZAKON O VODAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016


ZAKON O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU >>>

ZAKON O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
“Sl. glasnik RS”, br. 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016


ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU >>>

ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 10/2013 – dr. zakon i 101/2016


ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI >>>

ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI
“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA >>>

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015


ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU >>>

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2015


ZAKON O HIPOTECI >>>

ZAKON O HIPOTECI
“Sl. glasnik RS”, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 – odluka US i 83/2015


ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE >>>

ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 119/2012 i 5/2015


ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE >>>

ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE
“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn., 125/2014 – usklađeni din. izn., 95/2015 – usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 – usklađeni din. izn. i 104/2016 – dr. zakon


ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA >>>

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 44/2010, 60/2013 – odluka US i 62/2014


ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE >>>

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE
“Sl. glasnik RS”, br. 61/2005 i 88/2010


CARINSKI ZAKON >>>

CARINSKI ZAKON
“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016


ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU >>>

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU
“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014


ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU >>>

ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 36/2011 – dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 – dr. zakon


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE >>>

ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009


ZAKON O SANITARNOM NADZORU >>>

ZAKON O SANITARNOM NADZORU
“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004


ZAKON O FINANSIJSKOM LIZINGU >>>

ZAKON O FINANSIJSKOM LIZINGU
“Sl. glasnik RS”, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 – dr. zakoni


ZAKON O OSIGURANJU >>>

ZAKON O OSIGURANJU
“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014


ZAKON O MENICI >>>

ZAKON O MENICI
“Sl. list FNRJ”, br. 104/46, “Sl. list SFRJ”, br. 16/65, 54/70 i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja


ZAKON O PLATNOM PROMETU >>>

ZAKON O PLATNOM PROMETU
“Sl. list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 – dr. zakon


ZAKON O PLATNIM USLUGAMA >>>

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014


ZAKON O STRANCIMA >>>

ZAKON O STRANCIMA
“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008


ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA >>>

ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 44/2014 – dr. zakon i 116/2014


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O DUVANU >>>

ZAKON O DUVANU
“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 – usklađeni izn., 69/2012 – usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 – usklađeni izn., 64/2013 – usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 – usklađeni izn., 79/2014 – usklađeni izn., 5/2015 – usklađeni izn., 67/2015 – usklađeni izn., 5/2016 – usklađeni izn. i 65/2016 – usklađeni izn.


ZAKON O SPORTU >>>

ZAKON O SPORTU
“Sl. glasnik RS”, br. 10/2016


ZAKON O TURIZMU >>>

ZAKON O TURIZMU
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012 i 84/2015


ZAKON O PRIVATIZACIJI >>>

ZAKON O PRIVATIZACIJI
“Sl. glasnik RS”, br. 83/2014, 46/2015, 112/2015 i 20/2016 – autentično tumačenje


ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA >>>

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 81/2005 – ispr.


ZAKONI >>>     PRAVILNICI         OSTALO >>>        SLUZBENI GLASNIK >>>


Pravilnik o programu usavršavanja znanja i drugim pitanjima u vezi sa usavršavanjem znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu (važi od 09.12.2017.) >>>

Pravilnik o programu usavrsavanja znanja i drugim pitanjima u vezi sa usavrsavanjem znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu (vazi od 09.12.2017.)
“Službeni glasnik RS”, broj 108/2017


PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu >>>

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obezbedjivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu
“Službeni glasnik RS”, broj 108/2017


PRAVILNIK O AEROSOLNIM RASPRŠIVAČIMA >>>

PRAVILNIK O AEROSOLNIM RASPRSIVACIMA
(“Sl. glasnik RS”, br. 106/2017)


PRAVILNIK O KVALITETU SIROVOG MLEKA >>>
(“Sl. glasnik RS”, br. 106/2017)


Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada >>>

Pravilnik o sadrzini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
“Službeni glasnik RS”, broj 60/2009, 101/2010, 48/2017, 80/2017 i 98/2017


PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU >>>

PRAVILNIK O SADRZINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 42/2016)


PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PONUĐAČA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUĐAČA >>>

PRAVILNIK O SADRZINI REGISTRA PONUDJACA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUDJACA
(“Sl. glasnik RS”, br. 75/2013)


PRAVILNIK O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE >>>

PRAVILNIK O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA CIJU JE REGISTRACIJU NADLEZNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
(“Sl. glasnik RS”, br. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016 i 100/2016)


PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI, NAČINU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA, RAZVRSTAVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I MINIMALNO TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UREĐENJE I OPREMANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA >>>

PRAVILNIK O USLOVIMA I NACINU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI, NACINU PRUZANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA, RAZVRSTAVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I MINIMALNO TEHNICKIM USLOVIMA ZA UREDJENJE I OPREMANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
(“Sl. glasnik RS”, br. 48/2012 i 58/2016)


PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA >>>

PRAVILNIK O NACINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINACNIM FINANSIJSKIM IZVESTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA
(“Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014)


PRAVILNIK O ODREĐIVANJU DELATNOSTI ZA ČIJE OBAVLJANJE NIJE POTREBAN POSEBAN PROSTOR >>>

PRAVILNIK O ODREDJIVANJU DELATNOSTI ZA CIJE OBAVLJANJE NIJE POTREBAN POSEBAN PROSTOR
(“Sl. glasnik RS”, br. 9/96)


PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM>>>

PRAVILNIK O NACINU I ROKOVIMA VRSENJA POPISA I USKLADJIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM
(“Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 137/2014)


PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA >>>

PRAVILNIK O USLOVIMA I NACINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVESTAJA I VODJENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVESTAJA
(“Sl. glasnik RS”, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017)


PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV >>>

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRZINI I NACINU VODJENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRZINI PREGLEDA OBRACUNA PDV
“Službeni glasnik RS”, broj 90/2017 i 119/2017


PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE >>>

PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLACANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE

(“Sl. glasnik RS”, br. 28/2016)


PRAVILNIK O OBAVEZNIM ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM, OBAVEZNIM I PREPORUČENIM ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA KOJIMA PODLEŽU ODREĐENE KATEGORIJE STANOVNIŠTVA >>>

PRAVILNIK O OBAVEZNIM ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ODREDJENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM, OBAVEZNIM I PREPORUCENIM ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA KOJIMA PODLEZU ODREDJENE KATEGORIJE STANOVNISTVA
(“Sl. glasnik RS”, br. 3/2017)


PRAVILNIK O NAČINU I VREMENU VRŠENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNOG ŽIGA I ŽIGA ZA ŠUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNAČNE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE ŠUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU SEČE U ŠUMAMA >>>

PRAVILNIK O NACINU I VREMENU VRSENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRZINI DOZNACNOG ZIGA I ZIGA ZA SUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNACNE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE SUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NACINU SECE U SUMAMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 65/2011, 47/2012 i 8/2017)


PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO >>>

PRAVILNIK O USLOVIMA, NACINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA DJUBRIVO
(“Sl. glasnik RS”, br. 40/2014, 57/2014, 9/2016 i 8/2017)


PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU >>>

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRZINI, NACINU PODNOSENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU
(“Sl. glasnik RS”, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017 i 96/2017)


PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE >>>

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRZINI RACUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUSTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE
(“Sl. glasnik RS”, br. 95/2014)


PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV >>>

PRAVILNIK O USLOVIMA I NACINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOCARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV
(“Sl. glasnik RS”, br. 36/2017)


PRAVILNIK O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE >>>

PRAVILNIK O DEKLARISANJU, OZNACAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE
(“Sl. glasnik RS”, br. 19/2017)


PRAVILNIK O PUTNOM LISTU ZA MEĐUNARODNI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA >>>

PRAVILNIK O PUTNOM LISTU ZA MEDJUNARODNI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA
(“Sl. glasnik RS”, br. 19/2017)


PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA >>>

PRAVILNIK O USKLADJENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA
(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2017)


PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE >>>

PRAVILNIK O USKLADJENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGADJIVANJE ZIVOTNE SREDINE
(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2017)


PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA >>>

PRAVILNIK O USKLADJENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAZU I KORISCENJE ODREDJENIH VRSTA OTPADA
(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2017)


PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST >>>

PRAVILNIK O UTVRDJIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PICA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREDJIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
(“Sl. glasnik RS”, br. 21/2017 i 41/2017)


PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU >>>

PRAVILNIK O KORISCENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOCARSKU PROIZVODNJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2017)


PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU >>>

PRAVILNIK O KORISCENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2017)


PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA >>>

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVODJENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ UVODJENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA
(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2017)


PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA KABOTAŽU I OBRASCIMA POJEDINAČNIH, VREMENSKIH I POSEBNIH DOZVOLA >>>

PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA KABOTAZU I OBRASCIMA POJEDINACNIH, VREMENSKIH I POSEBNIH DOZVOLA
(“Sl. glasnik RS”, br. 37/2017)


PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA >>>

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA UNAPREDJENJE KONKURENTNOSTI ZA INVESTICIJE U FIZICKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRSKU PODIZANJA VISEGODISNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOCAKA, VINOVE LOZE I HMELJA
(“Sl. glasnik RS”, br. 37/2017)


PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSLOVIMA UČESNIKA U FUNKCIONISANJU SISTEMA RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA KOJA UČESTVUJU U FADN SISTEMU >>>

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSLOVIMA UCESNIKA U FUNKCIONISANJU SISTEMA RACUNOVODSTVENIH PODATAKA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA KOJA UCESTVUJU U FADN SISTEMU
(“Sl. glasnik RS”, br. 37/2017)


Pravinik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada >>>

Pravinik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadrzini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
(“Sl. glasnik RS”, br. 60/2009, 101/2010, 48/2017 i 80/2017)


PRAVILNIK o uslovima dodeljivanja i načinu korišćenja i razduživanja dozvola za vanlinijski prevoz putnika

(poslednje: “Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


Pravilnik o načinu korišćenja i popunjavanja pojedinačne dozvole za prevoz tereta u drumskom saobraćaju

(poslednje: “Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u privrednim društvima čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga, organima državne uprave, drugim organima Republike Srbije, organima autonomne pokrajine i ustanovama

(poslednje: “Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE >>>

PRAVILNIK O NACINU OBRACUNAVANJA I PLACANJA AKCIZE, VRSTI, SADRZINI I NACINU VODJENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOSENJA PORESKE PRIJAVE
(“Sl. glasnik RS”, br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 – ispr., 56/2013, 67/2015, 101/2016 i 86/2017)


PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU >>>

PRAVILNIK O NACINU I POSTUPKU OBRACUNAVANJA I PLACANJA AKCIZE NA ELEKTRICNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROSNJU (“Sl. glasnik RS”, br. 76/2015, 101/2016 i 86/2017)


PRAVILNIK O SADRŽINI, VRSTI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA ALKOHOLNIH PIĆA I KAFE >>>

PRAVILNIK O SADRZINI, VRSTI PODATAKA I NACINU VODJENJA REGISTRA PROIZVODJACA ALKOHOLNIH PICA I KAFE
(“Sl. glasnik RS”, br. 3/2005 i 86/2017)


Pravilnik o kvalitetu osvežavajućih bezalkoholnih pića (važi od 07.10.2017.) >>>

Pravilnik o kvalitetu osvežavajucih bezalkoholnih pica (važi od 07.10.2017.)
(“Službeni glasnik RS”, broj 88/2017)


Pravilnik o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebu (važi od 07.10.2017.) >>>

Pravilnik o kvalitetu secera namenjenog za ljudsku upotrebu (važi od 07.10.2017.)
(“Službeni glasnik RS”, broj 88/2017)


PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU >>>

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVODJENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRSKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU
(“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017)


ZAKONI >>>    PRAVILNICI >>>   OSTALO     SLUZBENI GLASNIK >>>


Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan >>>
(“Sl. glasnik RS”, br. 111/2017)


UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića >>>

UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i nacinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vodjenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obelezavanja cigareta i alkoholnih pica
Sluzbeni glasnik RS broj 108/2017


ODLUKA O IZNOSIMA MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE >>>

ODLUKA O IZNOSIMA MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERADjEVINE
(“Sl. glasnik RS”, br. 106/2017)


ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE >>>

ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUZA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
(“Sl. glasnik RS”, br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 i 60/2016)


Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata (važi od 01.10.2017.)

(poslednje: “Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (važi od 01.10.2017.)

(poslednje: “Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa (važi od 01.10.2017.)

(poslednje: “Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja (važi od 01.10.2017.)

(poslednje: “Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


Odluka o obrazovanju Radne grupe za ukidanje obavezne primene pečata i izdavanja papirne fakture

(“Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti >>>

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
(“Službeni glasnik RS”, broj 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017 i 98/2017)


UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA >>>

UREDBA O NACINU I POSTUPKU UTVRDJIVANJA IZNOSA PROSECNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUSENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERADJEVINA
(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2012 i 88/2017)


UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA >>>

UREDBA O KOLICINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLACA AKCIZA
(“Sl. glasnik RS”, br. 137/2004, 109/2009, 96/2012, 88/2017 i 119/2017)


UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI >>>

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI
(“Sl. glasnik RS”, br. 8/2017, 53/2017, 67/2017 i 88/2017)


Advertisements