URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

Medjunarodni racunovodstveni standardi

– Međunarodni računovodstveni standardi (IAS)
– IFRIC tumačenja
– Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS)
– Tumačenja SIC

Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srbije

Međunarodni računovodstveni standardi (IAS):

Međunarodni računovodstveni standard 1 (IAS 1) – Prezentacija finansijskih izveštaja

Međunarodni računovodstveni standard 2 (IAS 2) – Zalihe

Međunarodni računovodstveni standard 7 (IAS 7) – Izveštaj o tokovima gotovine

Međunarodni računovodstveni standard 8 (IAS 8) – Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške

Međunarodni računovodstveni standard 10 (IAS 10) – Događaji posle izveštajnog perioda

Međunarodni računovodstveni standard 11 (IAS 11) – Ugovori o izgradnji

Međunarodni računovodstveni standard 12 (IAS 12) – Porezi na dobitak

Međunarodni računovodstveni standard 16 (IAS 16) – Nekretnine, postrojenja i oprema

Međunarodni računovodstveni standard 17 (IAS 17) – Lizing

Međunarodni računovodstveni standard 18 (IAS 18) – Prihodi

Međunarodni računovodstveni standard 19 (IAS 19) – Primanja zaposlenih

Međunarodni računovodstveni standard 20 (IAS 20) – Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći

Međunarodni računovodstveni standard 21 (IAS 21) – Efekti promena deviznih kurseva

Međunarodni računovodstveni standard 23 (IAS 23) – Troškovi pozajmljivanja

Međunarodni računovodstveni standard 24 (IAS 24) – Obelodanjivanja povezanih strana

Međunarodni računovodstveni standard 26 (IAS 26) – Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih primanja

Međunarodni računovodstveni standard 27 (IAS 27) – Pojedinačni finansijski izveštaji

Međunarodni računovodstveni standard 28 (IAS 28) – Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate

Međunarodni računovodstveni standard 29 (IAS 29) – Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama

Međunarodni računovodstveni standard 32 (IAS 32) – Finansijski instrumenti: prezentacija

Međunarodni računovodstveni standard 33 (IAS 33) – Zarada po akciji

Međunarodni računovodstveni standard 34 (IAS 34) – Periodično finansijsko izveštavanje

Međunarodni računovodstveni standard 36 (IAS 36) – Umanjenje vrednosti imovine

Međunarodni računovodstveni standard 37 (IAS 37) – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina

Međunarodni računovodstveni standard 38 (IAS 38) – Nematerijalna imovina

Međunarodni računovodstveni standard 39 (IAS 39) – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje

Međunarodni računovodstveni standard 40 (IAS 40) – Investicione nekretnine

Međunarodni računovodstveni standard 41 (IAS 41) – Poljoprivreda

TUMACENJA KOMITETA ZA TUMACENJE
MEDJUNARODNOG FINANSIJSKOG IZVESTAVANJA – IFRIC
:
Na pocetak stranice

IFRIC tumačenje 1 – Promene postojećih obaveza vezanih za povlačenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i sličnih obaveza

IFRIC tumačenje 2 – Učešća članova kooperativnih entiteta i slični instrumenti

IFRIC tumačenje 4 – Određivanje da li ugovor sadrži element lizinga

IFRIC tumačenje 5 – Pravo na učešće u fondovima namenjenim povlačenju imovine iz upotrebe, obnavljanju i zaštiti životne sredine

IFRIC tumačenje 6 – Obaveze koje se javljaju od učešća na posebnom tržištu – odlaganje električne i elektronske opreme

IFRIC tumačenje 7 – Primena pristupa prepravljanja finansijskih izveštaja prema IAS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama

IFRIC Tumačenje 9 – Ponovna procena ugrađenih derivata

IFRIC Tumačenje 10 – Periodično finansijsko izveštavanje i umanjenje vrednosti

IFRIC Tumačenje 12 – Ugovori o koncesiji za pružanje usluga

IFRIC Tumačenje 13 – Programi lojalnosti klijenata

IFRIC Tumačenje 14 – IAS 19 – Ograničenje sredstva definisanih primanja, zahtevi za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija

IFRIC Tumačenje 15 – Sporazumi za izgradnju nekretnina

IFRIC Tumačenje 16 – Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju

IFRIC Tumačenje 17 – Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima

IFRIC Tumačenje 18 – Prenosi sredstava od kupaca

IFRIC Tumačenje 19 – Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala

IFRIC Tumačenje 20 – Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS):
Na pocetak stranice

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1 (IFRS 1) – Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja

Međunarodni finansijski standard izveštavanja 2 (IFRS 2) – Plaćanja akcijama

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 3 (IFRS 3) – Poslovne kombinacije

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 4 (IFRS 4) – Ugovori o osiguranju

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 5 (IFRS 5) – Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 6 (IFRS 6) – Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 7 (IFRS 7) – Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 8 (IFRS 8) – Segmenti poslovanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 10 (IFRS 10) – Konsolidovani finansijski izveštaji

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 11 (IFRS 11) – Zajednički aranžmani

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 12 (IFRS 12) – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 13 (IFRS 13) – Odmeravanje fer vrednosti

Tumačenja SIC:
Na pocetak stranice

Tumačenja SIC – 7 – Uvođenje evra

Tumačenja SIC – 10 – Državna pomoć – Bez konkretnog povezivanja sa poslovnim aktivnostima

Tumačenja SIC – 15 – Opetarivni lizing – podsticaji

Tumačenja SIC – 25 – Porez na dobitak – promene poreskog statusa entiteta ili njegovih akcionara

Tumačenja SIC – 27 – Procena suštine transakcija koje uključuju pravni oblik lizinga

Tumačenja SIC – 29 – Ugovori o koncesiji za pružanje usluga: obelodanjivanje

Tumačenja SIC – 31 – Prihod – transakcije razmene koje uključuju i usluge reklamiranja

Tumačenja SIC – 32 – Nematerijalna imovina – Troškovi veb-sajta

Advertisements