URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda


Leave a comment

“Službeni glasnik RS” broj 2/2018

“Službeni glasnik RS” broj 2/2018, izdvajamo:

– IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od od 6. januara do 31. decembra 2018. godine iznosi: 23.053,00 din.)

– IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od od 6. januara do 31. decembra 2018. godine iznosi: 329.330,00 din.)

– IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu

– IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu (za 2017. godinu iznosi 3.951.855 din.)

Continue reading


Leave a comment

“Službeni glasnik RS”, broj 119/2017

“Službeni glasnik RS”, broj 119/2017, izdvajamo:

– PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

– UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
Continue reading


Leave a comment

“Službeni glasnik RS” broj 114/2017

“Sluzbeni glasnik RS” broj 114/2017, izdvajamo:

ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini
TARIFA za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u ugostiteljskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću (restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane koji poseduju prostor za smeštaj gostiju, kladionice, kockarnice, splavovi, diskoteke, klubovi i drugi slični objekti)
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Continue reading


Leave a comment

“Službeni glasnik RS”, broj 113/2017

“Sluzbeni glasnik RS”, broj 113/2017, izdvajamo:

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
(prečišćen tekst propisa pogledajte ovde) – vazi od 1. januara 2018. godine

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

ZAKON o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (stari i novi – vazi od 01.04.2018.)

– ZAKON o finansijskoj podršci porodici sa decom

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o radu

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Continue reading


Leave a comment

Sluzbeni glasnik RS broj 111/2017

“Službeni glasnik RS”, broj 111/2017, izdvajamo:

– Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla

– Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja – vazi od 01.01.2018. (preciscen tekst propisa mozete pogledati ovde)

Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan

Continue reading