URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

Propisi Republike Srbije (precisceni tekstovi zakona, pravilnika, odluka, …)


ZAKONI      PRAVILNICI >>>      OSTALO >>>      SLUZBENI GLASNIK >>>


ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009


ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011


ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011 i 83/2014


ZAKON O RAČUNOVODSTVU >>>

ZAKON O RACUNOVODSTVU
(“Službeni glasnik RS”, broj 62/2013 i 30/2018)


ZAKON O REVIZIJI >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018)


ZAKON O FAKTORINGU >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018)


ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST >>>

ZAKON O OBAVLJANJU PLACANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZICKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST
“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015


ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU >>>

ZAKON O JAVNOM BELEZNISTVU
“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – dr. zakon, 93/2014 – dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015


ZAKON O RADU >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017)


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA >>>

“Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon i 36/2009 – dr. zakon


ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon)


ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI >>>

ZAKON O ZAPOSLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUCAJ NEZAPOSLENOSTI
(“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 i 113/2017 – dr. zakon)


ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU >>>

ZAKON O SPRECAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2010


ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA >>>

ZAKON O MIRNOM RESAVANJU RADNIH SPOROVA
“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004 i 104/2009


ZAKON O VOLONTIRANJU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 36/2010


ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA >>>

ZAKON O PRIVREDNIM DRUSTVIMA
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015


ZAKON O UDRUŽENJIMA >>>

ZAKON O UDRUZENJIMA
“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni


ZAKON O ZADRUGAMA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 112/2015


ZAKON O TRGOVINI >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 53/2010 i 10/2013


ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 95/2013


ZAKON O FISKALNIM KASAMA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 93/2012


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU >>>

– važi od 27.10.2017. –
(“Sl. glasnik RS”, br. 94/2017)


ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018)


ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA >>>

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRADJANA
(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017 i 7/2018 – usklađeni din. izn.)


ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA >>>

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRZANJE I NOSENJE DOBARA
(“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 – usklađeni din. izn., 120/2012 – usklađeni din. izn., 113/2013 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 140/2014 – usklađeni din. izn., 109/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 105/2016 – usklađeni din. izn. i 119/2017 – usklađeni din. izn.)


ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST (ZAKON O PDV-u) >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn. i 30/2018)


ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017)


ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon


ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 119/2012


ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017 i 7/2018 – usklađeni din. izn.)


ZAKON O OTPISU KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU ODREĐENIH POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE >>>

ZAKON O OTPISU KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU ODREDJENIH POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
“Sl. glasnik RS”, br. 102/2008


ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA >>>

ZAKON O SPRECAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
(“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017)


ZAKON O AKCIZAMA >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005-dr.zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012-uskl.din.izn., 43/2012-odluka, 76/2012-odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013-uskl.din.izn., 47/2013, 4/2014-uskl.din.izn., 68/2014-dr.zakon, 142/2014, 4/2015-uskl.din.izn., 5/2015-uskl.din.izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016-uskl.din.izn., 108/2016, 7/2017-uskl.din.izn., 18/2018-uskl.din.izn. i 30/2018)


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – odluka US, 106/2015 i 10/2016 – dr. zakon


ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014


ZAKON O ŽIGOVIMA >>>

ZAKON O ZIGOVIMA
“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009 i 10/2013


ZAKON O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010


ZAKON O METROLOGIJI >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016


ZAKON O TRŽIŠNOM NADZORU >>>

ZAKON O TRZISNOM NADZORU
“Sl. glasnik RS”, br. 92/2011


ZAKON O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA >>>

ZAKON O OPSTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009


ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE >>>

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPSTE UPOTREBE
“Sl. glasnik RS”, br. 92/2011


ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI >>>

ZAKON O TEHNICKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLASENOSTI
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009


ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE >>>

ZAKON O ZASTITI ZIVOTNE SREDINE
“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016


ZAKON O STEČAJU >>>

ZAKON O STECAJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US, 83/2014 i 113/2017)


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA >>>

ZAKON O ZAPOSLJAVANJU STRANACA
(“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014 i 113/2017)


ZAKON O ŠTRAJKU >>>

ZAKON O STRAJKU
“Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon i 103/2012 – odluka US


ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM >>>

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOSLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013


ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM >>>

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRSCI PORODICI SA DECOM
(“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017)


ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU >>>

ZAKON O ZASTITI STANOVNISTVA OD IZLOZENOSTI DUVANSKOM DIMU
“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010


ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA >>>

ZAKON O ZASTITI OD POZARA
“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009 i 20/2015


ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA >>>

ZAKON O ZASTITI UZBUNJIVACA
“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014


ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA >>>

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVCANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA
(“Sl. glasnik RS”, br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017)


ZAKON O ČEKU >>>

ZAKON O CEKU
“Sl. list FNRJ”, br. 105/46, “Sl. list SFRJ”, br. 12/65, 50/71 i 52/73, “Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja


ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA >>>

ZAKON O ZASTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011 i 139/2014


ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA >>>

ZAKON O ZASTITI POTROSACA
“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon


ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE >>>

ZAKON O ZASTITI KONKURENCIJE
“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009 i 95/2013


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O OGLAŠAVANJU >>>

ZAKON O OGLASAVANJU
“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016


ZAKON O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA >>>

ZAKON O ZADUZBINAMA I FONDACIJAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 88/2010 i 99/2011 – dr. zakon


USTAV REPUBLIKE SRBIJE >>>

USTAV REPUBLIKE SRBIJE
“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006


ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI >>>

ZAKON O DRZAVNOJ UPRAVI
“Sl. glasnik RS”, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014


KRIVIČNI ZAKONIK >>>

KRIVICNI ZAKONIK
“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016


PORODIČNI ZAKON >>>

PORODICNI ZAKON
“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015


USTAVNI ZAKON ZA SPROVOĐENJE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE >>>

USTAVNI ZAKON ZA SPROVODJENJE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE
“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006


ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI >>>

ZAKON O DRZAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI
“Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011


ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU >>>

ZAKON O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU
“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016


ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU >>>

ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU
“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014


ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU >>>

ZAKON O VANPARNICNOM POSTUPKU
“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 – dr. zakon


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 87/2011


ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009


ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA >>>

“Sl. list SFRJ”, br. 4/77, 36/77 – ispr., 14/85, 10/86 (prečišćen tekst), 74/87, 57/89 i 3/90 i “Sl. list SRJ”, br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001 i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon


ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 112/2015


ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 93/2014 i 22/2015


ZAKON O BANKAMA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015


ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 – odluka US


ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA >>>

ZAKON O TRZISTU KAPITALA
“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA >>>

“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja


ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA >>>

“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon


ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU (ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU) >>>

ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU
“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014


ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009


ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 88/2011 i 104/2016


ZAKON O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU >>>

ZAKON O AMBALAZI I AMBALAZNOM OTPADU
“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009


ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU >>>

ZAKON O DIVLJACI I LOVSTVU
“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010


ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA >>>

ZAKON O DOBROBITI ZIVOTINJA
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009


ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU >>>

ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDjENJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje i 113/2017 – autentično tumačenje)


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O IGRAMA NA SREĆU >>>

ZAKON O IGRAMA NA SRECU
“Sl. glasnik RS”, br. 88/2011 i 93/2012 – dr. zakon


ZAKON O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI >>>

ZAKON O KONTROLI DRZAVNE POMOCI
“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009


ZAKON O NASLEĐIVANJU >>>

ZAKON O NASLEDJIVANJU
“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015


ZAKON O POREZU NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA >>>

ZAKON O POREZU NA PREMIJE NEZIVOTNIH OSIGURANJA
“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 68/2014 – dr. zakon


ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA >>>

ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRASNJIM VODAMA
(“Sl. glasnik RS”, br. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 – dr. zakon, 92/2016, 104/2016 – dr. zakon i 113/2017 – dr. zakon)


ZAKON O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR >>>

ZAKON O ZALOZNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR
“Sl. glasnik RS”, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 – ispr. i 99/2011 – dr. zakoni


ZAKON O ZDRAVLJU BILJA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009


ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE >>>

ZAKON O ZASTITI POSLOVNE TAJNE
“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011


ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 22/2009


ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016


ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU >>>

ZAKON O UCENICKOM I STUDENTSKOM STANDARDU
(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 55/2013 i 27/2018 – dr. zakon)


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O ŠUMAMA >>>

ZAKON O SUMAMA
“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012 i 89/2015


ZAKON O STOČARSTVU >>>

ZAKON O STOCARSTVU
“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 93/2012 i 14/2016


ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 30/2010 i 89/2015 – dr. zakon


ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009


ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU >>>

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRACAJU
“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 – dr. zakoni


ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA >>>

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA
(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US i 24/2018)


ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU >>>

ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRACAJU
“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015


ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU >>>

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRACAJU
“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015


ZAKON O MEĐUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU >>>

ZAKON O MEDJUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRACAJU
“Sl. list SRJ”, br. 60/98, 5/99 – ispr., 44/99, 74/99 i 4/2000 – ispr. i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 101/2005 – dr. zakon, 18/2010 i 68/2015 – dr. zakoni


ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU >>>

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRACAJU
“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 – odluka US


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014


ZAKON O POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA RADI EFIKASNE ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE >>>

ZAKON O POSEBNIM OVLASCENJIMA RADI EFIKASNE ZASTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
“Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 i 104/2009 – dr. zakoni


ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015


ZAKON O ETANOLU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009


ZAKON O PIVU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010


ZAKON O VINU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 93/2012


ZAKON O VODAMA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016


ZAKON O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016


ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 10/2013 – dr. zakon i 101/2016


ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015


ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 36/2015


ZAKON O HIPOTECI >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 – odluka US i 83/2015


ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 119/2012 i 5/2015


ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn., 125/2014 – usklađeni din. izn., 95/2015 – usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 – usklađeni din. izn., 104/2016 – dr. zakon i 96/2017 – usklađeni din. izn.)


ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 44/2010, 60/2013 – odluka US i 62/2014


ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 61/2005 i 88/2010


CARINSKI ZAKON >>>

CARINSKI ZAKON
(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017 – dr. zakon)


ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018)


ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 36/2011 – dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 – dr. zakon


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009


ZAKON O SANITARNOM NADZORU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004


ZAKON O FINANSIJSKOM LIZINGU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 – dr. zakoni


ZAKON O OSIGURANJU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014


ZAKON O MENICI >>>

“Sl. list FNRJ”, br. 104/46, “Sl. list SFRJ”, br. 16/65, 54/70 i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja


ZAKON O PLATNOM PROMETU >>>

“Sl. list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 – dr. zakon


ZAKON O PLATNIM USLUGAMA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014


ZAKON O STRANCIMA >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018) i prethodni (SL. gl. 97/2008)


ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 44/2014 – dr. zakon i 116/2014


↑ Na pocetak ↑


ZAKON O DUVANU >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 – usklađeni izn., 69/2012 – usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 – usklađeni izn., 64/2013 – usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 – usklađeni izn., 79/2014 – usklađeni izn., 5/2015 – usklađeni izn., 67/2015 – usklađeni izn., 5/2016 – usklađeni izn., 65/2016 – usklađeni izn., 8/2017 – usklađeni izn., 76/2017 – usklađeni izn. i 18/2018 – usklađeni izn.)


ZAKON O SPORTU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 10/2016


ZAKON O TURIZMU >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012 i 84/2015


ZAKON O PRIVATIZACIJI >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 83/2014, 46/2015, 112/2015 i 20/2016 – autentično tumačenje


ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA >>>

“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 81/2005 – ispr.


ZAKONI >>>      PRAVILNICI      OSTALO >>>      SLUZBENI GLASNIK >>>


PRAVILNIK O VRSTAMA USLUGA PO OSNOVU KOJIH NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARUJE PRIHOD KOJI SE OPOREZUJE POREZOM PO ODBITKU >>>
– važi od 17.03.2018. godine –

(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2018)


PRAVILNIK o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje veterinarske delatnosti >>>

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i u pogledu strucnog kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje veterinarske delatnosti
(“Službeni glasnik RS” broj 23/2018)


PRAVILNIK o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje >>>

Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za zivotinje
(“Službeni glasnik RS” broj 23/2018)


PRAVILNIK o opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane za životinje >>>

Pravilnik o opstim i posebnim uslovima za higijenu hrane za zivotinje
(“Službeni glasnik RS” broj 23/2018)


PRAVILNIK o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu >>>

Pravilnik o nacinu i postupku dostavljanja obavestenja o opredeljenju za obracunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadrzini racuna za promet investicionog zlata i sadrzini evidencije o tom prometu
(“Službeni glasnik RS”, broj 23/2018)


PRAVILNIK o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje >>>

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizicku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapredjenje primarne poljoprivredne proizvodnje
(“Službeni glasnik RS”, broj 29/2018)


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora >>>

Pravilnik o nacinu i postupku vrsenja nadzora nad sprovodjenjem Zakona o rokovima izmirenja novcanih obaveza u komercijalnim transakcijama izmedju javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora duznici i izmedju subjekata javnog sektora, kao i o nacinu i postupku preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vrsenja tog nadzora
(“Službeni glasnik RS”, broj 88/2015 i 16/2018)


Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu >>>

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu – važi od 17.03.2018. godine
(“Službeni glasnik RS”, broj 18/2018)


PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA, ODNOSNO DOZVOLAMA ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA >>>

PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA, ODNOSNO DOZVOLAMA ZA KORISCENJE NAROCITO OPASNIH HEMIKALIJA
(“Sl. glasnik RS”, br. 6/2017)


PRAVILNIK O PROGRAMU USAVRŠAVANJA ZNANJA I DRUGIM PITANJIMA U VEZI SA USAVRŠAVANJEM ZNANJA LICA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU >>>

Pravilnik o programu usavrsavanja znanja i drugim pitanjima u vezi sa usavrsavanjem znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu (vazi od 09.12.2017.)
“Službeni glasnik RS”, broj 108/2017


PRAVILNIK O OBEZBEĐIVANJU OZNAKA ZA BEZBEDNOST I/ILI ZDRAVLJE NA RADU >>> >>>

PRAVILNIK O OBEZBEDJIVANJU OZNAKA ZA BEZBEDNOST I/ILI ZDRAVLJE NA RADU
(“Sl. glasnik RS”, br. 95/2010 i 108/2017)


PRAVILNIK O AEROSOLNIM RASPRŠIVAČIMA >>>

PRAVILNIK O AEROSOLNIM RASPRSIVACIMA
(“Sl. glasnik RS”, br. 106/2017)


PRAVILNIK O KVALITETU SIROVOG MLEKA >>>
(“Sl. glasnik RS”, br. 106/2017)


PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU >>>

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu (vazi od 01.01.2018.)
(“Službeni glasnik RS”, broj 108/2013, 118/2013 i 101/2017)


Pravilnik o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe >>>

Pravilnik o obliku i sadrzini obrasca ponude finansijske pogodbe (vazi od 18.11.2017.)
(“Službeni glasnik RS”, broj 101/2017)


PRAVILNIK O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA >>>

Pravilnik o sadrzini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
“Službeni glasnik RS”, broj 60/2009, 101/2010, 48/2017, 80/2017 i 98/2017


PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU >>>

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRDJIVANJE POREZA NA DOHODAK GRADJANA KOJI SE PLACA PO RESENJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 90/2017)


PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZNAKA ZABRANE PUŠENJA I ZNAKA DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO U ODREĐENOM PROSTORU, NAČINU ISTICANJA TIH ZNAKOVA, OBRASCU IZVEŠTAJA O POVREDI ZABRANE PUŠENJA, VRSTI POTREBNIH DOKAZA O PUŠENJU I NAČINU NA KOJI SE ONI PRIKUPLJAJU I NA KOJI SE UTVRĐUJE PRISUSTVO DUVANSKOG DIMA U PROSTORU U KOME JE PUŠENJE ZABRANJENO, KAO I O OBRASCU ZA NAPLATU NOVČANE KAZNE NA LICU MESTA >>>

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRZAJU ZNAKA ZABRANE PUSENJA I ZNAKA DA JE PUSENJE DOZVOLJENO U ODREDJENOM PROSTORU, NACINU ISTICANJA TIH ZNAKOVA, OBRASCU IZVESTAJA O POVREDI ZABRANE PUSENJA, VRSTI POTREBNIH DOKAZA O PUSENJU I NACINU NA KOJI SE ONI PRIKUPLJAJU I NA KOJI SE UTVRDJUJE PRISUSTVO DUVANSKOG DIMA U PROSTORU U KOME JE PUSENJE ZABRANJENO, KAO I O OBRASCU ZA NAPLATU NOVCANE KAZNE NA LICU MESTA
(“Sl. glasnik RS”, br. 73/2010 i 89/2017)


PRAVILNIK O PUTNOM LISTU ZA DOMAĆI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA >>>

Pravilnik o putnom listu za domaci vanlinijski prevoz putnika
(“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017)


PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU >>>

PRAVILNIK O SADRZINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 42/2016)


PRAVILNIK O TEHNIČKIM I TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI TERETNO VOZILO ILI SKUP VOZILA KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I O OBRASCIMA POTVRDA O ISPUNJAVANJU OVIH USLOVA >>>

PRAVILNIK O TEHNICKIM I TEHNICKO-EKSPLOATACIONIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI TERETNO VOZILO ILI SKUP VOZILA KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRACAJU I O OBRASCIMA POTVRDA O ISPUNJAVANJU OVIH USLOVA
(“Sl. glasnik RS”, br. 14/2017)


PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PONUĐAČA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUĐAČA >>>

PRAVILNIK O SADRZINI REGISTRA PONUDJACA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUDJACA
(“Sl. glasnik RS”, br. 75/2013)


PRAVILNIK O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE >>>

PRAVILNIK O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA CIJU JE REGISTRACIJU NADLEZNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
(“Sl. glasnik RS”, br. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016 i 100/2016)


PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI, NAČINU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA, RAZVRSTAVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I MINIMALNO TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UREĐENJE I OPREMANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA >>>

PRAVILNIK O USLOVIMA I NACINU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI, NACINU PRUZANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA, RAZVRSTAVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I MINIMALNO TEHNICKIM USLOVIMA ZA UREDJENJE I OPREMANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
(“Sl. glasnik RS”, br. 48/2012 i 58/2016)


PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA >>>

PRAVILNIK O NACINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINACNIM FINANSIJSKIM IZVESTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA
(“Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014)


PRAVILNIK O ODREĐIVANJU DELATNOSTI ZA ČIJE OBAVLJANJE NIJE POTREBAN POSEBAN PROSTOR >>>

PRAVILNIK O ODREDJIVANJU DELATNOSTI ZA CIJE OBAVLJANJE NIJE POTREBAN POSEBAN PROSTOR
(“Sl. glasnik RS”, br. 9/96)


PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM>>>

PRAVILNIK O NACINU I ROKOVIMA VRSENJA POPISA I USKLADJIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM
(“Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 137/2014)


PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA >>>

PRAVILNIK O USLOVIMA I NACINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVESTAJA I VODJENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVESTAJA
(“Sl. glasnik RS”, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017)


PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV >>>

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRZINI I NACINU VODJENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRZINI PREGLEDA OBRACUNA PDV
“Službeni glasnik RS”, broj 90/2017 i 119/2017


PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE >>>

PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLACANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE

(“Sl. glasnik RS”, br. 28/2016)


PRAVILNIK O OBAVEZNIM ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM, OBAVEZNIM I PREPORUČENIM ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA KOJIMA PODLEŽU ODREĐENE KATEGORIJE STANOVNIŠTVA >>>

PRAVILNIK O OBAVEZNIM ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ODREDJENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM, OBAVEZNIM I PREPORUCENIM ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA KOJIMA PODLEZU ODREDJENE KATEGORIJE STANOVNISTVA
(“Sl. glasnik RS”, br. 3/2017)


PRAVILNIK O NAČINU I VREMENU VRŠENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNOG ŽIGA I ŽIGA ZA ŠUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNAČNE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE ŠUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU SEČE U ŠUMAMA >>>

PRAVILNIK O NACINU I VREMENU VRSENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRZINI DOZNACNOG ZIGA I ZIGA ZA SUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNACNE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE SUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NACINU SECE U SUMAMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 65/2011, 47/2012 i 8/2017)


PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO >>>

PRAVILNIK O USLOVIMA, NACINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA DJUBRIVO
(“Sl. glasnik RS”, br. 40/2014, 57/2014, 9/2016 i 8/2017)


PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU >>>

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRZINI, NACINU PODNOSENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU
(“Sl. glasnik RS”, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017 i 117/2017)


PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE >>>

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRZINI RACUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUSTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE
(“Sl. glasnik RS”, br. 95/2014)


PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV >>>

PRAVILNIK O USLOVIMA I NACINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOCARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV
(“Sl. glasnik RS”, br. 25/2018)


PRAVILNIK O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE >>>

PRAVILNIK O DEKLARISANJU, OZNACAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE
(“Sl. glasnik RS”, br. 19/2017 i 16/2018)


PRAVILNIK O PUTNOM LISTU ZA MEĐUNARODNI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA >>>

PRAVILNIK O PUTNOM LISTU ZA MEDJUNARODNI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA
(“Sl. glasnik RS”, br. 19/2017)


PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA >>>

PRAVILNIK O USKLADJENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA
(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2017)


PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE >>>

PRAVILNIK O USKLADJENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGADJIVANJE ZIVOTNE SREDINE
(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2017)


PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA >>>

PRAVILNIK O USKLADJENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAZU I KORISCENJE ODREDJENIH VRSTA OTPADA
(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2017)


PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST >>>

PRAVILNIK O UTVRDJIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PICA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREDJIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
(“Sl. glasnik RS”, br. 21/2017 i 41/2017)


PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU >>>

PRAVILNIK O KORISCENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOCARSKU PROIZVODNJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2017 i 3/2018)


PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU >>>

PRAVILNIK O KORISCENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2017)


PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA >>>

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVODJENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ UVODJENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA
(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2017)


PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA KABOTAŽU I OBRASCIMA POJEDINAČNIH, VREMENSKIH I POSEBNIH DOZVOLA >>>

PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA KABOTAZU I OBRASCIMA POJEDINACNIH, VREMENSKIH I POSEBNIH DOZVOLA
(“Sl. glasnik RS”, br. 37/2017)


PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA >>>

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA UNAPREDJENJE KONKURENTNOSTI ZA INVESTICIJE U FIZICKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRSKU PODIZANJA VISEGODISNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOCAKA, VINOVE LOZE I HMELJA
(“Sl. glasnik RS”, br. 37/2017)


PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSLOVIMA UČESNIKA U FUNKCIONISANJU SISTEMA RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA KOJA UČESTVUJU U FADN SISTEMU >>>

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSLOVIMA UCESNIKA U FUNKCIONISANJU SISTEMA RACUNOVODSTVENIH PODATAKA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA KOJA UCESTVUJU U FADN SISTEMU
(“Sl. glasnik RS”, br. 37/2017)


PRAVILNIK O USLOVIMA DODELJIVANJA I NAČINU KORIŠĆENJA I RAZDUŽIVANJA DOZVOLA ZA VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA >>>

PRAVILNIK O USLOVIMA DODELJIVANJA I NACINU KORISCENJA I RAZDUZIVANJA DOZVOLA ZA VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA
(“Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA I POPUNJAVANJA POJEDINAČNE DOZVOLE ZA PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU >>>

PRAVILNIK O NACINU KORISCENJA I POPUNJAVANJA POJEDINACNE DOZVOLE ZA PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRACAJU
(poslednje: “Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IMENOVANJE ENERGETSKIH MENADŽERA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ČIJA JE PRETEŽNA DELATNOST U SEKTORU TRGOVINE I USLUGA, ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, DRUGIM ORGANIMA REPUBLIKE SRBIJE, ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I USTANOVAMA >>>

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IMENOVANJE ENERGETSKIH MENADZERA U PRIVREDNIM DRUSTVIMA CIJA JE PRETEZNA DELATNOST U SEKTORU TRGOVINE I USLUGA, ORGANIMA DRZAVNE UPRAVE, DRUGIM ORGANIMA REPUBLIKE SRBIJE, ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I USTANOVAMA
(“Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE >>>

PRAVILNIK O NACINU OBRACUNAVANJA I PLACANJA AKCIZE, VRSTI, SADRZINI I NACINU VODJENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOSENJA PORESKE PRIJAVE
(“Sl. glasnik RS”, br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 – ispr., 56/2013, 67/2015, 101/2016, 86/2017 i 20/2018)


PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU >>>

PRAVILNIK O NACINU I POSTUPKU OBRACUNAVANJA I PLACANJA AKCIZE NA ELEKTRICNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROSNJU (“Sl. glasnik RS”, br. 76/2015, 101/2016 i 86/2017)


PRAVILNIK O SADRŽINI, VRSTI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA ALKOHOLNIH PIĆA I KAFE >>>

PRAVILNIK O SADRZINI, VRSTI PODATAKA I NACINU VODJENJA REGISTRA PROIZVODJACA ALKOHOLNIH PICA I KAFE
(“Sl. glasnik RS”, br. 3/2005 i 86/2017)


Pravilnik o kvalitetu osvežavajućih bezalkoholnih pića >>>

Pravilnik o kvalitetu osvežavajucih bezalkoholnih pica (važi od 07.10.2017.)
(“Službeni glasnik RS”, broj 88/2017)


Pravilnik o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebu >>>

Pravilnik o kvalitetu secera namenjenog za ljudsku upotrebu (važi od 07.10.2017.)
(“Službeni glasnik RS”, broj 88/2017)


PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU >>>

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVODJENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRSKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU
(“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017)


ZAKONI >>>      PRAVILNICI >>>      OSTALO      SLUZBENI GLASNIK >>>


Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini >>>

ODLUKA O VISINI, NACINU I ROKOVIMA PLACANJA JEDINSTVENE CLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2018. GODINI
(“Sl. glasnik RS”, br. 114/2017)


ODLUKA O ODREDJIVANJU ROBE ZA CIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREDJENIH ISPRAVA >>>

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
(“Službeni glasnik RS”, broj 92/2017 i 29/2018)


ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2018. GODINI >>>

ODLUKA O USLOVIMA I NACINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAZBINA NA ODREDJENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREDJENE ROBE OD PLACANJA CARINSKIH DAZBINA U 2018. GODINI
(“Sl. glasnik RS”, br. 115/2017 i 23/2018)


ODLUKA O IZNOSIMA MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE >>>

ODLUKA O IZNOSIMA MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERADjEVINE
(“Sl. glasnik RS”, br. 106/2017)


Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan >>>
(“Sl. glasnik RS”, br. 111/2017)


ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE >>>

ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUZA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
(“Sl. glasnik RS”, br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 i 60/2016)


Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata (važi od 01.10.2017.)

(poslednje: “Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (važi od 01.10.2017.)

(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015, 78/2015 i 82/2017)


Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa (važi od 01.10.2017.)

(poslednje: “Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja (važi od 01.10.2017.)

(“Sl. glasnik RS”, br. 56/2011, 80/2015, 76/2016 i 82/2017)


Odluka o obrazovanju Radne grupe za ukidanje obavezne primene pečata i izdavanja papirne fakture

(“Sl. glasnik RS”, br. 82/2017)


UREDBA O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 97/2015, 5/2017, 8/2017 – ispr. i 119/2017)


UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA >>>

UREDBA O NACINU I POSTUPKU UTVRDJIVANJA IZNOSA PROSECNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUSENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERADJEVINA
(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2012 i 88/2017)


UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA >>>

UREDBA O KOLICINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLACA AKCIZA
(“Sl. glasnik RS”, br. 137/2004, 109/2009, 96/2012, 88/2017 i 119/2017)


UPUTSTVO O UTVRĐIVANJU PREVENTIVNIH MERA ZA BEZBEDNO ČUVANJE, SKLADIŠTENJE, ODNOSNO KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA >>>

UPUTSTVO O UTVRDJIVANJU PREVENTIVNIH MERA ZA BEZBEDNO CUVANJE, SKLADISTENJE, ODNOSNO KORISCENJE NAROCITO OPASNIH HEMIKALIJA
(“Sl. glasnik RS”, br. 6/2017)


UREDBA O OBELEŽAVANJU (MARKIRANJU) DERIVATA NAFTE >>>

UREDBA O OBELEZAVANJU (MARKIRANJU) DERIVATA NAFTE
(“Sl. glasnik RS”, br. 51/2015 i 5/2017)


UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI >>>

UREDBA O BLIZIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUSALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
(“Sl. glasnik RS”, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017 i 98/2017)


UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM >>>

(“Sl. glasnik RS”, br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016 i 10/2017)


Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava >>>

Zakljucak o ukidanju obavezne upotrebe pecata u poslovanju preduzetnika, privrednih drustava i drugih pravnih lica privatnog prava
(“Službeni glasnik RS”, broj 28/2018)

Advertisements